| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.599.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 grudnia 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice w części określonej w § 1 ust. 2 uchwały w zakresie wyrazów: ", a szczegóły zostały określone w Regulaminie SPP stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały" wraz z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, jako niezgodnej z art. 13b ust. 4 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 7 Konstytucji RP.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Gliwicach określiła strefę płatnego parkowania, oraz ustanowiła regulamin strefy płatnego parkowania, stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały. Jako podstawę prawną przedmiotowej uchwały wskazano m.in. art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, art.13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), dalej jako "ustawa".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 "korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 13b ust. 4 ustawy rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania:

1) ustala wysokość stawek opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym że opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł;

2) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi;

3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1.

Z kolei na podstawie art. 13f. ust. 1 ustawy rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 50 zł.

W ocenie organu nadzoru Rada Miejska w Gliwicach określając regulamin strefy płatnego parkowania, stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały wykroczyła poza delegację ustawową. Na mocy wyżej wymienionych przepisów Rada uprawniona jest do ustalenia wysokości opłat oraz określenia sposobu ich pobierania. Brak jest natomiast upoważnienia do określenia, za pomocą regulaminu, regulacji dotyczącej parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż zgodnie z brzmieniem art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej mogą działać jedynie na podstawie i w granicach przyznanych im uprawnień. Oznacza to, że podczas, gdy jednostka posiada swobodę działania zgodnie z zasadą, iż co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko w tych przypadkach i w takim zakresie, w których upoważnia je do tego prawo (por. W. Skrzydło, Konstytucja RP. Komentarz. Zakamycze 1999 r., s. 15, por. wyrok NSA z dnia 15 stycznia 1997 r., sygn. akt II SA 534/96, M. Podat. 1997/12/374).

Artykuł 7 Konstytucji RP zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej.

Ponadto wskazać należy, iż większość przepisów powyższego regulaminu (Załącznika Nr 2 do uchwały) powtarza regulację zawartą we wcześniejszej części uchwały, co stanowi istotne naruszenie prawa. Z zasady państwa prawnego wynika obowiązek poprawnej legislacji. Zatem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien formułować przepisy w sposób jasny, precyzyjny i konkretny, dbając o to, by żaden z nich nie był zbędny. Przepisy zawarte w jedym akcie nie mogą też być ze sobą sprzeczne (np. § 2 ust. 2 uchwały i § 2 ust. 2 Załącznik Nr 2), czy też budzić wątpliwości co do treści zawartej w nich normy (np. § 6 pkt 1 uchwały i § 2 ust. 6 pkt 1 Załącznika Nr 2 do uchwały).

Tym samym uchwałę Nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w wyżej wskazanym zakresie uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Gliwicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »