| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.598.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 grudnia 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat w części określonej w § 2 Załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 50 ust. 6 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), dalej jako "ustawa".

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Sośnicowicach określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 7 listopada 2012r.

Podstawą prawną wskazaną w uchwale stanowi m.in. art. 50 ust. 6 ustawy, zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Uchwała podjęta na podstawie tego przepisu stanowi akt prawa miejscowego.

Wskazany wyżej przepis ustawy stanowi normę ius cogens (o charakterze bezwzględnie obowiązującym) formułującą katalog problemów wymagających uregulowania w akcie wykonawczym, który formułuje zamknięty katalog elementów składających się na uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zawiera jednocześnie upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego. Z uwagi na to uregulowania wydawanego na ich podstawie aktu prawnego powinny być sformułowane w taki sposób, aby kompleksowo wypełniały zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Przekroczenie upoważnienia ustawowego, jak również modyfikacja przepisu aktu wyższego rzędu stanowi istotne naruszenie prawa.

Natomiast przepis art. 50 ust. 1 ustawy zawiera warunki udzielania pomocy i stanowi, że osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Fakultatywna przesłanka udzielenia pomocy została zawarta w art. 50 ust. 2, zgodnie z którym usługi mogą być przyznane również dla osoby pozostającej w rodzinie wymagającej pomocy innych osób, w sytuacji gdy rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Tymczasem Rada Miejska w Sośnicowicach określając szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych opłat, stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały określiła w § 2 obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia o niepełnosprawności stwierdzającego, że osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych wymaga pomocy innej osoby. Dodatkowo, w przypadku osób ubiegających się o specjalistyczne usługi opiekuńcze, osoba ubiegająca się o pomoc powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że wymaga tego rodzaju usług.

Przepisy art. 50 ustawy stanowią ogólne warunki udzielania pomocy, co oznacza, że pomoc przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Ustawa nie wymaga od osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy przedkładania zaświadczeń lekarskich lub orzeczeń o niepełnosprawności, poza sytuacją określoną w art. 50 ust. 3 ustawy, tj. usługami pielęgnacyjnymi, w przypadku których wymagane jest zalecenie lekarza.

Zdaniem organu nadzoru wymaganie od osób ubiegających się o uzyskanie pomocy, o której mowa w art. 50 ustawy zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia o niepełnosprawności stanowi modyfikację oraz przekroczenie delegacji określonej w art. 50 ust. 6 ustawy. Podobny pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 lutego 2009r., sygn. akt IV SA/Gl 428/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Mając powyższe na uwadzę, uchwałę Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 października 2012r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanej części uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

1) Rada Gminy Sośnicowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »