| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.600.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 grudnia 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/287/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt pełnoletnich, usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze - w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz., 1592)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XVIII/287/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt pełnoletnich, usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze - w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie w całości, jako sprzecznej z art. 97 ust. 5 w zw. z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), dalej jako "ustawa" oraz z art. 2 Konstytucji RP.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Będzińskiego ustaliła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt pełnoletnich, usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze - w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 97 ust. 5 w zw. z art. 97 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z powyższymi przepisami "rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego."

Zdaniem organu nadzoru, Rada Powiatu Będzińskiego nie wypełniła prawidłowo delegacji ustawowej, z uwagi na fakt, iż w uchwale nie została określona wysokość miesięcznej odpłatności w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 200 % kryterium dochodowego.

Z zasad przyzwoitej legislacji, stanowiących element zasady demokratycznego państwa prawnego, wynika "wymaganie określoności przepisów, które muszą być formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny", a "standard ten wymagany jest zwłaszcza, gdy chodzi o ochronę praw i wolności" ( wyrok z 11 stycznia 2000 r., sygn. K. 7/99, OTK ZU Nr 1/2000, poz. 2 ). Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 21 marca 2001 r. ( sygn. akt. K 24/00, Monitor Polski 2001 nr 010 poz. 160) " Z tak ujętej zasady określoności wynika, że każdy przepis prawny winien być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego - dopiero spełnienie tego warunku podstawowego pozwala na jego ocenę w aspekcie pozostałych kryteriów. Wymóg jasności oznacza nakaz tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych nie budzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw. Związana z jasnością precyzja przepisu winna przejawiać się w konkretności nakładanych obowiązków i przyznawanych praw tak, by ich treść była oczywista i pozwalała na wyegzekwowanie."

Tymczasem regulacja przedmiotowej uchwały nie daje możliwości ustalenia, czy osoba, której dochód przekracza 200 % kryterium dochodowego jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż Rada w niniejszej sprawie istotnie naruszyła prawo, z uwagi na niewypełnienie delegacji ustawowej przy jednoczesnym braku precyzyjności formułowanych przepisów uchwały.

Niezależnie od powyższego, wskazać należy, iż uchwała podjęta na podstawie art. 97 ust. 5 wskazanej ustawy zawiera normy powszechnie obowiązujące, co kwalifikuje ją do aktów prawa miejscowego. Należy także podnieść, iż ustawodawca formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikowaniu norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Mając na względzie powyższe, zdaniem organu nadzoru, regulacja zawarta w załączniku do uchwały w ust. 3, 4 i 6 oraz w tabeli w zakresie nieodpłatności za pobyt w przypadku gdy dochód osoby wynosi do 100% kryterium dochodowego, ze względu na powtórzenie przepisów ustawowych (art. 97 ust. 1 i 106 ust. 1 i 4 ustawy) stanowi naruszenie prawa.

Ponadto podkreślenia wymaga, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, nie jest upoważniony na mocy wyżej wskazanych przepisów ustawy do określenia wzorów uzgodnień. Należy zatem uznać, iż regulacja zawarta w załączniku nr 1 i 2 do Szczegółowych Zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest niezgodna z prawem.

Tym samym uchwałę Nr XVIII/287/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt pełnoletnich, usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze - w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie, ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Powiatu Będzińskiego

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »