| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/91/2012 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art.4 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz.U. 2012r., poz.391) na wniosek Wójta Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej, Komunalnej, Mieszkaniowej i   ds. Ekologii oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Rybniku  

Rada Gminy Jejkowice uchwala:  

§   1.   Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jejkowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią, zwany dalej „regulaminem”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XXXIX/194/06 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 23 czerwca 2006r. w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jejkowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2006r. Nr 92 poz. 2563).  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   wyjątkiem §12, §13, §14, §16 regulaminu, które wchodzą w   życie z   dniem 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/91/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 listopada 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jejkowice  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jejkowice.  

§   2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1.   przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Jejkowice lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Jejkowice na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

2.   harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych z   nieruchomości  

3.   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez Gminę miejsce gromadzenia i   odbioru odpadów zbieranych selektywnie.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości.  

§   3.   1.   Właściciele nieruchomości w   ramach obowiązku utrzymania czystości i   porządku na jej terenie są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

2.   Selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w   ust. 3   i przekazaniu ich przedsiębiorcy z   częstotliwością określoną w   rozdziale 4.  

3.   Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizuje się poprzez wydzielenie z   wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów następujących frakcji:  

1)   papier,  

2)   metal,  

3)   szkło,  

4)   tworzywa sztuczne,  

5)   opakowania wielomateriałowe,  

6)   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  

7)   odpady zielone,  

8)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

9)   zużyte baterie i   akumulatory,  

10)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

11)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

12)   zużyte opony.  

13)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

§   4.   1.   Wobec części nieruchomości służących do użytku publicznego na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń.  

2.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego usuwania stwarzających zagrożenie dla ludzi sopli i   nawisów śnieżno-lodowych z   rynien i   dachów budynków i   innych miejsc stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.  

3.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymywanie nieruchomości w   czystości i   porządku poprzez jej wykaszanie, zbieranie liści, gałęzi itp.  

4.   Zanieczyszczenia usuwane z   chodników i   innych części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić w   miejscu nie powodując zakłóceń w   ruchu pieszych lub pojazdów, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące jezdnię w   stanie czystości.  

§   5.   1.   Mycie samochodów osobowych może odbywać się na terenie nieruchomości tylko w   miejscach utwardzonych pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków z   mycia samochodów do wód powierzchniowych lub do gruntu.  

2.   Zabrania się mycia samochodów ciężarowych i   autobusów poza myjniami i   miejscami specjalistycznymi przeznaczonymi do tego celu.  

§   6.   1.   Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulację pojazdów mechanicznych, związanych z   bieżącą eksploatacją pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i   wód gruntowych. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i   lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.  

2.   Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

§   7.   1.   Na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:  

1)   pojemniki o   pojemności 110 l,  

2)   pojemniki o   pojemności 120 l,  

3)   pojemniki o   pojemności 210 l,  

4)   pojemniki o   pojemności 240 l,  

5)   pojemniki o   pojemności 1100 l  

6)   pojemniki o   pojemności 7   m3  

7)   worki na odpady z   przeznaczeniem do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o   pojemności nie mniejszej niż 100 l,  

8)   kosze uliczne na odpady o   minimalnej pojemności 10 litrów.  

2.   Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne, należy stosować pojemniki określone w   ust. 1.  

§   8.   1.   Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w   zabudowie jednorodzinnej stosuje się przeźroczyste worki z   tworzywa sztucznego o   pojemności min. 100 l, które są odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu.  

2.   Pojemniki i   worki z   tworzywa sztucznego przeznaczone na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i   widoczne oznakowanie dostarczone przez przedsiębiorcę, określające rodzaj gromadzonych odpadów.  

3.   Zabrania się wrzucania do pojemników i   worków na odpady zbierane selektywnie innych odpadów, które nie spełniają wymagań określonych dla danego rodzaju odpadu.  

§   9.   1.   Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób faktycznie zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.  

2.   Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów.  

3.   W przypadku nieruchomości, która w   części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z   ust. 1   i 2.  

§   10.   1.   Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na terenie nieruchomości w   miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w   sposób umożliwiający łatwy dojazd i   dostęp do nich, na wyrównanej i   utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i   błota.  

2.   Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy użytkować wyłącznie do tego celu i   zgodnie z   ich przeznaczeniem.  

3.   Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym, w   szczególności poprzez ich okresowe mycie i   dezynfekowanie.  

4.   Kosze uliczne umieszcza się w   miejscach o   dużym natężeniu ruchu pieszego.  

5.   Odległość pomiędzy koszami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do miejsca i   panującego na danym terenie ruchu pieszych oraz w   liczbie umożliwiającej swobodne korzystanie z   nich przez przechodniów. Ustala się minimalną pojemność kosza na 10 litrów, maksymalny odstęp na ciągach pieszych to 250 metrów, minimalną częstotliwość opróżniania 1   raz na tydzień.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§   11.   1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości zgodnie z   harmonogramem, w   sposób gwarantujący zachowanie czystości i   porządku na terenie nieruchomości.  

2.   Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki i   worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w   szczególności poprzez ich wystawienie w   miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.  

§   12.   1.   Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:  

1)   dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1   raz w   miesiącu  

2)   dla obiektów użyteczności publicznej - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie  

3)   z koszy ulicznych – co najmniej jeden raz w   tygodniu.  

§   13.   1.   Segregowane odpady komunalne, o   których mowa w   § 3   ust. 3   pkt. 1-7 będą odbierane z   następującą częstotliwością:  

1)   dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w   miesiącu,  

2)   dla obiektów użyteczności publicznej co najmniej jeden raz w   miesiącu.  

2.   Segregowane odpady komunalne, o   których mowa w   § 3   ust. 3   pkt. 11 i   12 odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w   roku.  

§   14.   1.   W zabudowie jednorodzinnej odpady wymienione w   § 3   ust. 3   pkt. 8   - 10 należy wystawiać w   terminie określonym w   harmonogramie, w   miejscu, w   którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a   jednocześnie umożliwiające ich sprawny odbiór przez przedsiębiorcę.  

2.   Odpady o   małych wymiarach, określone w   ust.1 należy umieszczać w   bezbarwnych, przeźroczystych workach z   tworzywa sztucznego, tak aby była możliwa identyfikacja ich zawartości.  

§   15.   Odpadów budowlanych i   powstałych z   rozbiórek w   trakcie samodzielnego wykonywania robót przez właścicieli nieruchomości należy pozbywać się przez indywidualne zlecenie przedsiębiorcy, który w   ramach usługi dostarczy odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki do gromadzenia odpadów oraz zapewni ich odbiór.  

§   16.   1.   Niezależnie od ustaleń zawartych w   § 14 dotyczącym odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów niebezpiecznych właściciele nieruchomości zobowiązani są do:  

1)   oddawania przeterminowanych leków pochodzących z   gospodarstw domowych gromadzonych w   specjalnych pojemników ustawionych w   wyznaczonej aptece lub w   innych wskazanych do tego celu miejscach,  

2)   wrzucania baterii do specjalnych pojemników znajdujących się w   wyznaczonych szkołach lub innych obiektach.  

2.   Miejsca i   terminy zbierania odpadów wymienionych w   ust. 1   pkt. 1   i 2   podawane są na stronie internetowej www.jejkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy.  

§   17.   1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i   porządku na nieruchomości.  

2.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości co najmniej raz na sześć miesięcy, z   zastrzeżeniem ust. 1.  

§   18.   1.   Organizatorzy imprezy masowej mają obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a   także szaletów przenośnych jeżeli zgromadzenie ma trwać dłużej niż cztery godziny. Ustala się jeden pojemnik o   pojemności 1100 litrów na 100 uczestników oraz jedną kabinę WC na 150 uczestników.  

2.   Bezpośrednio po zakończonej imprezie, lecz nie później niż w   ciągu 16 godz. należy oczyścić teren i   usunąć wszystkie zebrane odpady.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  

§   19.   1.   Promuje się kompostowanie i   fermentację  

2.   Powstające w   gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w   pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w   przydomowych kompostownikach.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

§   20.   1.   Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i   życia ludzi oraz zwierząt, a   także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, w   szczególności w   zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, przykrego zapachu, insektów i   zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta.  

2.   Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a   w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, zwłaszcza w   miejscach wspólnego użytkowania (ulice, chodniki, obiekty użyteczności publicznej).  

§   21.   1.   Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby małoletniej zdolnej do panowania nad nimi. Psy muszą być prowadzone na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.  

2.   Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane do obiektów użyteczności publicznej z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów przewodników.  

3.   Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w   rejonach niezagospodarowanych poza terenami zabudowanymi; niedopuszczalne jest wypuszczanie psów na tereny wydzielone, przeznaczone na place zabaw dla dzieci, piaskownice, tereny parkowe, boiska szkolne i   sportowe.  

4.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a   także w   miejscach wspólnego użytkowania.  

5.   Właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy, zobowiązani są do umieszczania na bramie lub furtce prowadzącej do tej nieruchomości, tabliczki informującej o   posiadaniu psa.  

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej.  

§   22.   1.   Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:  

1)   teren nieruchomości musi być zabezpieczony w   sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,  

2)   zwierzęta należy utrzymywać w   sposób zapewniający innym osobom ograniczenie uciążliwości, między innymi takich jak: odory, hałas czy insekty.  

2.   Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie nieruchomości przeznaczonej do użytku publicznego  

§   23.   Pszczoły należy trzymać w   ulach ustawionych w   odległości co najmniej 10 metrów od granicy nieruchomości w   taki sposób, aby wylatujące i   przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania.  

§   24.   1.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, usługowe i   przemysłowe, zabudowania gospodarcze itp., a   w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.  

2.   Deratyzację na terenie nieruchomości, o   której mowa w   ust. 1   przeprowadza jej właściciel na własny koszt w   następujących terminach:  

1)   dwa razy w   roku kalendarzowym:  

a)   deratyzację wiosenną,  

b)   deratyzację jesienną.  

2)   niezwłocznie w   każdym przypadku pojawienia się gryzoni.  

3.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają także budynki mieszkalne niezwłocznie w   każdym przypadku pojawienia się gryzoni.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »