| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/282/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9   lit.h, art.40 ust.2 pkt 2   i art.41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz.U. z   2009 r. Nr 175, poz.1392 z   późn.zm.) Rada Gminy Lipie uchwala:  

§   1.   W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Lipiu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/115/2004 Rady Gminy Lipie z   dnia 30 czerwca 2004 r. dokonuje się następujących zmian:  

1.   W Rozdziale I   "Postanowienia ogólne" § 1   otrzymuje brzmienie: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Lipiu zwany dalej "GOPS" działa na podstawie obowiązującego prawa, w   szczególności w   oparciu o   przepisy:  

1.   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm),  

2.   Uchwały Nr XI/44/90 Gminnej Rady Narodowej w   Lipiu z   dnia 20 kwietnia 1990 r. w   sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Lipiu,  

3.   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   późn.zm.),  

4.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157, poz.1240 z   późn.zm.),  

5.   Ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z   2006 r. Nr 139, poz.992 z   późn.zm),  

6.   Ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z   2009 r. Nr 1, poz.7 z   późn. zm.),  

7.   Ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493 z   późn. zm.),  

8.   Ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z   2007 r. Nr 70, poz.473 z   późn.zm),  

9.   Ustawy z   dnia z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz.2572 z   późn.zm.),  

10.   Ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887 z   późn.zm.),  

11.   Innych obowiązujących aktów prawnych,  

12.   Niniejszego statutu.  

2.   W Rozdziale II "Cele i   zadania" w   treści § 4   dodaje się ust. 5   i 6   w brzmieniu:  

5.   Ośrodek realizuje zadania z   zakresu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów wynikających z   ustawy o   systemie oświaty.  

6.   Ośrodek wykonuje zadania z   zakresu wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej przewidziane ustawą z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »