| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.85.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj.Dz.U. z 2012 r. poz. 391/ oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych sposobów określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych /Dz. U. z 2012 r. poz 299/ oraz w oparciu o uchwałę Nr LVII/35/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania :

1) posiadać zaplecze techniczno - biurowe, dostosowane do prowadzenia zamierzonej działalności, w postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w przepisach budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska,

2) posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone w obowiązujących przepisach.

3) posiadać możliwość mycia i odkażania pojazdów asenizacyjnych.

4) wskazać miejsca przekazywania nieczystości ciekłych - stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1, poprzez przedłożenie w szczególności:

1) tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno - biurowe,

2) umowy kupna - sprzedaży, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie pojazdów asenizacyjnych.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 2.

Traci moc uchwała nr RG.0007.52.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.


§ 4.

Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »