| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.85.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj.Dz.U. z 2012 r. poz. 391/ oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych sposobów określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych /Dz. U. z 2012 r. poz 299/ oraz w oparciu o uchwałę Nr LVII/35/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania :

1) posiadać zaplecze techniczno - biurowe, dostosowane do prowadzenia zamierzonej działalności, w postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w przepisach budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska,

2) posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone w obowiązujących przepisach.

3) posiadać możliwość mycia i odkażania pojazdów asenizacyjnych.

4) wskazać miejsca przekazywania nieczystości ciekłych - stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1, poprzez przedłożenie w szczególności:

1) tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno - biurowe,

2) umowy kupna - sprzedaży, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie pojazdów asenizacyjnych.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 2.

Traci moc uchwała nr RG.0007.52.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.


§ 4.

Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »