| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 177/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów

Na podstawie art. 18 ust. 2,pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.15 ust. 1   i art. 19 pkt 1   litera a   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz. U. z   2010r nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art. 13 pkt 2   , art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych ( Dz. U. z   2011r. nr 197 poz. 1172) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r ( M.P. poz. 587 )  

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w   następujących wysokościach:  

1)   od każdego stanowiska na targowisku 10,00 zł ( słownie: dziesięć złotych) dziennie,  

2)   przy sprzedaży w   innych miejscach poza targowiskiem 5,00 zł ( słownie: pięć złotych)  dziennie.  

2.   Opłatę targową osoby zobowiązane do jej uiszczenia wpłacają w   kasie Urzędu Gminy Mykanów w   tym samym dniu w   którym powstał obowiązek jej wpłaty lub na rachunek bankowy Gminy Mykanów BS Mykanów 08 8258 0005 2001 0000 0925 0001.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów nr 88/VIII/2011 z   dnia 22 listopada 2011r w   sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy  ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Mykanowie.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »