| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 182/XXIV/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 t.j. ze zm.), art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M. P. z 2012 r. poz.587) Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Niegowa:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,46 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2powierzchni,

d) pozostałych, innych niż wymienione w ppkt. „c)” – 0,26 zł za 1 m2powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,48 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,54 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2,99 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych :

gospodarczych :6,33 zł za 1 m2powierzchni użytkowej,

szop, garaży : 6,33 zł za 1 m2powierzchni użytkowej,

okresowo wykorzystywanych na cele mieszkaniowo – rekreacyjne: 7,40 zł za 1 m2powierzchni użytkowej,

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,33 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Ustala się opłatę targową w kwocie 5,00 zł za każdy dzień.

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej służące bezpośrednio do realizacji zadań w zakresie:

1) Ochrony przeciwpożarowej,

2) Działalności kulturalnej,

3) Pomocy Społecznej,

4) Grunty, budynki stanowiące mienie komunalne Gminy a nie oddane w posiadanie zależne, grunty oraz budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania wody, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budowle służące do odprowadzenia i oczyszczania ścieków, budynki i ich części bezpośrednio związane z poborem i uzdatnianiem wody,

5) Grunty zajęte pod drogi oznaczone literą „dr”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 95/XIV/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 312, poz. 5374).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku oraz poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Niegowa.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »