| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 182/XXIV/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 t.j. ze zm.), art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M. P. z 2012 r. poz.587) Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Niegowa:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,46 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2powierzchni,

d) pozostałych, innych niż wymienione w ppkt. „c)” – 0,26 zł za 1 m2powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,48 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,54 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2,99 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych :

gospodarczych :6,33 zł za 1 m2powierzchni użytkowej,

szop, garaży : 6,33 zł za 1 m2powierzchni użytkowej,

okresowo wykorzystywanych na cele mieszkaniowo – rekreacyjne: 7,40 zł za 1 m2powierzchni użytkowej,

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,33 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Ustala się opłatę targową w kwocie 5,00 zł za każdy dzień.

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej służące bezpośrednio do realizacji zadań w zakresie:

1) Ochrony przeciwpożarowej,

2) Działalności kulturalnej,

3) Pomocy Społecznej,

4) Grunty, budynki stanowiące mienie komunalne Gminy a nie oddane w posiadanie zależne, grunty oraz budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania wody, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budowle służące do odprowadzenia i oczyszczania ścieków, budynki i ich części bezpośrednio związane z poborem i uzdatnianiem wody,

5) Grunty zajęte pod drogi oznaczone literą „dr”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 95/XIV/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 312, poz. 5374).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku oraz poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Niegowa.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »