| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 364/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Boguszowicach

Or .0007.135.2012  

(2012/062952)  

UCHWAŁA NR 364/XXVII/2012  
RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 24 października   2012   r.  

w sprawie: nadania statutu Domowi Kultury w   Rybniku - Boguszowicach  

Na podstawie:  

-   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

-   art. 13 ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej  
(tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 406),  

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i   Sportu  


 

Rada Miasta Rybnika  
uchwala:  

§   1.     Nadać statut Domowi Kultury w   Rybniku - Boguszowicach, w   brzmieniu stanowiącym załącznik  
do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc statut Domu Kultury w   Rybniku - Boguszowicach przyjęty Uchwałą Nr 83/V/2007 Rady Miasta Rybnika z   dnia 21 lutego 2007 r. w   sprawie nadania statutu Domowi Kultury w   Rybniku - Boguszowicach.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Andrzej   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 364/XXVII/2012    
Rady Miasta Rybnika    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

STATUT  
Domu Kultury w   Rybniku - Boguszowicach  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Dom Kultury w   Rybniku - Boguszowicach zwany dalej „Domem Kultury” jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Nr 81/XI/90 Rady Miasta Rybnika z   dnia 17 grudnia 1990 r.  

§   2.   1.   Siedziba Domu Kultury mieści się w   Rybniku - Boguszowicach przy Placu Pokoju 1.  

2.   Terenem działania Domu Kultury jest Miasto Rybnik, a   w szczególności dzielnice: Boguszowice Osiedle i   Boguszowice Stare.  

Rozdział 2.
Przedmiot działania  

§   3.   Dom Kultury realizuje cele i   zadania w   dziedzinie wychowania przez sztukę, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury i   sztuki oraz realizuje politykę Miasta w   zakresie informatyzacji administracji miejskiej w   formie prowadzenia publicznego punktu dostępu do Internetu.  

§   4.   Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:  

1)   edukacja kulturalna i   wychowanie przez sztukę,  

2)   rozpoznawanie, rozbudzanie i   zaspokajanie potrzeb kulturalnych,  

3)   wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i   wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i   klubów hobbystów,  

4)   podtrzymywanie tradycji folklorystycznych, w   tym rękodzieła ludowego i   artystycznego,  

5)   współpraca, w   tym również międzynarodowa, z   placówkami oświatowymi, instytucjami i   stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w   dziedzinie kultury i   sztuki,  

6)   rozwijanie kultury artystycznej i   filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej, a   także dzieł krajowej i   światowej kinematografii,  

7)   organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej,  

8)   organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i   szkoleń,  

9)   inicjowanie i   prowadzenie działań z   zakresu profilaktyki uzależnień i   patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i   młodzieży,  

10)   organizowanie i   prowadzenie wypoczynku dla dzieci i   młodzieży,  

11)   prowadzenie działalności informacyjnej i   wydawniczej w   dziedzinie kultury i   sztuki,  

12)   realizowanie polityki informacyjnej Miasta w   zakresie polepszania usług i   obsługi mieszkańców poprzez prowadzenie „telecentrum” jako publicznego punktu dostępu do Internetu,  

13)   prowadzenie działalności gospodarczej z   zastrzeżeniem § 12 statutu.  

Rozdział 3.
Organy  

§   5.   1.   Działalnością Domu Kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta, na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

§   6.   Dyrektor Domu Kultury zatrudnia i   zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.  

Rozdział 4.
Organizacja Domu Kultury  

§   7.   Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w   niej organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

§   8.   1.   Dom Kultury opracowuje corocznie plan działalności merytorycznej powiązany z   planem finansowym, o   którym mowa w   § 10 ust. 1   i   składa go Prezydentowi Miasta, który zastrzega sobie prawo do dokonywania w   nim zmian.  

2.   Prezydent Miasta może zlecić Domowi Kultury wykonanie dodatkowych zadań na rzecz Miasta, zapewniając na ten cel środki finansowe.  

Rozdział 5.
Mienie i   gospodarka finansowa  

§   9.   Majątek Domu Kultury jako własność Miasta Rybnik może stanowić przedmiot użytkowania lub innej formy posiadania w   ramach umowy z   Miastem.  

§   10.   1.   Dom Kultury prowadzi działalność finansową w   ramach własnych planów finansowych, sporządzanych przez Dyrektora zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych, ze środków pochodzących z   następujących źródeł:  

1)   dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

2)   dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

3)   dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i   programów,  

4)   prowadzonej działalności,  

5)   środków pochodzących od osób fizycznych i   prawnych,  

6)   innych źródeł.  

2.   Roczne sprawozdania finansowe Domu Kultury zatwierdza Prezydent Miasta.  

§   11.   Dom Kultury prowadzi własną lub zleca obsługę finansowo - księgową.  

§   12.   W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i   sprzętu, Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie powoduje to ograniczenia działalności statutowej.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   13.   Dom Kultury jako instytucja kultury podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Miasto - z   chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.  

§   14.   Zmiany statutu są dokonywane w   trybie jego uchwalenia, tj. na mocy uchwały Rady Miasta Rybnika.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »