| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 367/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Niedobczycach

Or .0007.138.2012  

(2012/066091)  

UCHWAŁA NR 367/XXVII/2012  
RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 24 października   2012   r.  

w sprawie:   nadania statutu Domowi Kultury w   Rybniku - Niedobczycach  

Na podstawie:    

-   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),    

-   art. 13 ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej    
(tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 406),    

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i   Sportu    

Rada Miasta Rybnika  
uchwala:  

§   1.     Nadać statut Domowi Kultury w   Rybniku - Niedobczycach, w   brzmieniu stanowiącym załącznik  
do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc statut Domu Kultury w   Rybniku - Niedobczycach przyjęty Uchwałą Nr 85/V/2007 Rady Miasta Rybnika z   dnia 21 lutego 2007 r. w   sprawie nadania statutu Domowi Kultury w   Rybniku - Niedobczycach.    

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Andrzej   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 367/XXVII/2012    
Rady Miasta Rybnika    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

STATUT  
Domu Kultury w   Rybniku – Niedobczycach  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Dom Kultury w   Rybniku – Niedobczycach zwany dalej „Domem Kultury” jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Nr 166/XXII/91 Rady Miasta Rybnika z   dnia 6   listopada 1991 r.  

§   2.   1.   Siedziba Domu Kultury mieści się w   Rybniku – Niedobczycach przy ul. Barbary 23.  

2.   Terenem działania Domu Kultury jest Miasto Rybnik, w   szczególności dzielnica Niedobczyce.  

Rozdział 2.
Przedmiot działania  

§   3.   Dom Kultury realizuje cele i   zadania w   dziedzinie wychowania przez sztukę, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury i   sztuki oraz realizuje politykę Miasta w   zakresie informatyzacji administracji miejskiej w   formie prowadzenia publicznego punktu dostępu do Internetu.  

§   4.   Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:  

1)   edukacja kulturalna i   wychowanie przez sztukę,  

2)   rozpoznawanie, rozbudzanie i   zaspokajanie potrzeb kulturalnych,  

3)   wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i   wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i   klubów hobbystów,  

4)   podtrzymywanie tradycji folklorystycznych, w   tym rękodzieła ludowego i   artystycznego,  

5)   współpraca, w   tym również międzynarodowa, z   placówkami oświatowymi, instytucjami i   stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w   dziedzinie kultury i   sztuki,  

6)   rozwijanie kultury artystycznej i   filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej, a   także dzieł krajowej i   światowej kinematografii,  

7)   organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej,  

8)   organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i   szkoleń,  

9)   inicjowanie i   prowadzenie działań z   zakresu profilaktyki uzależnień i   patologii społecznych,  
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i   młodzieży,  

10)   organizowanie i   prowadzenie wypoczynku dla dzieci i   młodzieży,  

11)   prowadzenie działalności informacyjnej i   wydawniczej w   dziedzinie kultury i   sztuki,  

12)   realizowanie polityki informacyjnej Miasta w   zakresie polepszania usług i   obsługi mieszkańców poprzez prowadzenie „telecentrum” jako publicznego punktu dostępu do Internetu.  

13)   prowadzenie działalności gospodarczej z   zastrzeżeniem § 12 statutu.  

Rozdział 3.
Organy  

§   5.   1.   Działalnością Domu Kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada  
za jego działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

§   6.   Dyrektor Domu Kultury zatrudnia i   zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.  

Rozdział 4.
Organizacja Domu Kultury  

§   7.   Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w   niej organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

§   8.   1.   Dom Kultury opracowuje corocznie plan działalności merytorycznej powiązany z   planem finansowym, o   którym mowa w   § 10 ust. 1   i składa go Prezydentowi Miasta, który zastrzega sobie prawo  
do dokonywania w   nim zmian.  

2.   Prezydent Miasta może zlecić Domowi Kultury wykonanie dodatkowych zadań na rzecz Miasta, zapewniając na ten cel środki finansowe.  

Rozdział 5.
Mienie i   gospodarka finansowa  

§   9.   Majątek Domu Kultury jako własność Miasta Rybnik może stanowić przedmiot użytkowania lub innej formy posiadania w   ramach umowy z   Miastem.  

§   10.   1.   Dom Kultury prowadzi działalność finansową w   ramach własnych planów finansowych, sporządzanych przez Dyrektora zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych, ze środków pochodzących z   następujących źródeł:  

1)   dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

2)   dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

3)   dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i   programów,  

4)   prowadzonej działalności,  

5)   środków pochodzących od osób fizycznych i   prawnych,  

6)   innych źródeł.  

2.   Roczne sprawozdania finansowe Domu Kultury zatwierdza Prezydent Miasta.  

§   11.   Dom Kultury prowadzi własną lub zleca obsługę finansowo - księgową.  

§   12.   W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i   sprzętu, Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie powoduje to ograniczenia działalności statutowej.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   13.   Dom Kultury jako instytucja kultury podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Miasto –  
z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.  

§   14.   Zmiany statutu są dokonywane w   trybie jego uchwalenia, tj. na mocy uchwały Rady Miasta Rybnika.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »