| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 368/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku

Or .0007.139.2012  

(2012/068991)  

UCHWAŁA NR 368/XXVII/2012  
RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 24 października   2012   r.  

w sprawie:   nadania statutu Powiatowej i   Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w   Rybniku  

Na podstawie:    

-   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),    

-   art. 13 ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej    
(tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 406),    

-   art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 642),  

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i   Sportu    

Rada Miasta Rybnika  
uchwala:  

§   1.     Nadać statut Powiatowej i   Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w   Rybniku, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc statut Powiatowej i   Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w   Rybniku przyjęty Uchwałą Nr 211/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z   dnia 26 września 2007 r. w   sprawie: nadania statutu Powiatowej i   Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w   Rybniku (zmiany: uchwała  
Nr 579/XLII/2009 z   dnia 16 września 2009 r., uchwała Nr 769/LV/2010 z   dnia 29 września 2010 r., uchwała  
Nr 31/VI/2011 z   dnia 26 stycznia 2011 r., uchwała Nr 288/XXI/2012 z   dnia 24 kwietnia 2012 r.).  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Andrzej   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 368/XXVII/2012    
Rady Miasta Rybnika    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

STATUT  

Powiatowej i   Miejskiej Biblioteki Publicznej  

im. Konstantego Prusa w   Rybniku  
 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Powiatowa i   Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa zwana dalej „Biblioteką”  
jest samorządową instytucją kultury, która działa od 15 stycznia 1949 r.  

§   2.   1.   Siedziba Biblioteki mieści się w   Rybniku przy ul. Szafranka 7.  

2.   Terenem działania Biblioteki jest Miasto Rybnik i   powiat rybnicki, zgodnie z   treścią porozumienia w   sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa zadań powiatowej biblioteki publicznej, zawartego w   Rybniku w   dniu 30 listopada 1999 r. pomiędzy Zarządem Miasta Rybnika a   Zarządem Powiatu Rybnickiego ze zmianami.  

Rozdział 2.
Przedmiot działania  

§   3.   Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i   informacyjnych społeczeństwa  
oraz upowszechnianiu wiedzy i   kultury.  

§   4.   Do podstawowych zadań Biblioteki należy:  

1)   gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu,  

2)   udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie wszechstronnej informacji i   fachowego poradnictwa  
w doborze lektury,  

3)   prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i   wypożyczeń międzybibliotecznych,  

4)   popularyzacja książki i   czytelnictwa,  

5)   współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowymi i   upowszechniania kultury,  

6)   doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki,  

7)   doskonalenie form i   metod pracy bibliotecznej,  

8)   wykonywanie innych zadań w   zakresie specyfiki działania zleconych przez Prezydenta Miasta,  

9)   prowadzenie działalności gospodarczej z   zastrzeżeniem § 19.  

§   5.   Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z   potrzeb środowiska oraz polityki kulturalnej.  

Rozdział 3.
Organy  

§   6.   Działalnością Biblioteki zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada  
za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.  

§   7.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta, na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

§   8.   1.   Dyrektor Biblioteki zatrudnia i   zwalnia pracowników, ustala ich zakresy czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.  

2.   W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje jego Zastępca.  

3.   Dyrektor powołuje i   odwołuje swojego Zastępcę.  

§   9.   1.   Organem doradczym i   opiniodawczym jest Kolegium Biblioteki, w   którego skład wchodzą Dyrektor jako przewodniczący oraz powołani przez niego pracownicy.  

2.   Organizację Kolegium i   tryb jego pracy określi Dyrektor w   formie zarządzenia.  

§   10.   Przy Bibliotece, jej agendach i   filiach mogą działać stowarzyszenia i   fundacje - zgodnie  
z   obowiązującymi przepisami.  

Rozdział 4.
Organizacja Biblioteki  

§   11.   Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne,  
a   także organizuje inne formy działalności kulturalno-oświatowej.  

§   12.   W skład Biblioteki wchodzą:  

 

- Biblioteka Główna  

ul. Józefa Szafranka 7,  

- Filia nr 1  

ul. Zakątek 19,  

- Filia nr 2  

ul. Zebrzydowicka 30,  

- Filia nr 3  

ul. Ziołowa 3,  

- Filia nr 4  

ul. Za Torem 3   b,  

- Filia nr 5  

ul. Podmiejska 1,  

- Filia nr 6  

ul. Dąbrówki 3   b,  

-   Filia nr 7  

ul. 1   Maja 59,  

- Filia nr 8  

ul. Reymonta 69,  

- Filia nr 9  

ul. Sztolniowa 20,  

- Filia nr 10  

ul. Niedobczycka 191,  

- Filia nr 11  

ul. Zapolskiej 1,  

- Filia nr 12  

ul. Rybnicka 23,  

- Filia nr 13  

ul. Górnośląska 138,  

- Filia nr 15  

ul. Gminna 1,  

- Filia nr 16  

ul. Komisji Edukacji Narodowej 29,  

- Filia nr 17  

ul. Poloczka 76,  

- Filia nr 18  

ul. Wawelska 11,  

- Filia nr 18 Oddział dla dzieci  

ul. Orzepowicka 14 a,  

- Filia nr 19  

ul. Poligonowa 13,  

- Filia nr 20  

Plac Pokoju 4,  

- Filia nr 22  

ul. Mościckiego 15.  

§   13.   Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora  
tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w   niej organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

§   14.   1.   Biblioteka opracowuje corocznie plan działalności merytorycznej powiązany z   planem finansowym, o   którym mowa w   § 18 ust. 1   i   składa go Prezydentowi Miasta, który zastrzega sobie prawo  
do dokonywania w   nim zmian.  

2.   Prezydent Miasta może zlecić Bibliotece wykonanie dodatkowych zadań na rzecz Miasta, zapewniając na ten cel środki finansowe.    

§   15.   Biblioteka współpracuje z   Biblioteką Śląską w   Katowicach w   zakresie merytorycznym i   szkoleniowym.  

§   16.   1.   Dyrektor może powoływać stałe i   doraźne komisje do określonych zadań.  

2.   Skład osobowy komisji, jak również przedmiot ich działania, ustala Dyrektor zarządzeniem.  

Rozdział 5.
Mienie i   gospodarka finansowa  

§   17.   Majątek Biblioteki jako własność Miasta Rybnika może stanowić przedmiot użytkowania przez Bibliotekę w   ramach umowy z   Miastem i   może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z   wykonywaniem zadań statutowych.  

§   18.   1.   Biblioteka prowadzi działalność finansową w   ramach własnych planów finansowych, sporządzanych przez Dyrektora Biblioteki zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych, ze środków pochodzących z   następujących źródeł:  

1)   dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

2)   dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

3)   dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i   programów,  

4)   prowadzonej działalności,  

5)   środków pochodzących od osób fizycznych i   prawnych,  

6)   innych źródeł.  

2.   Roczne sprawozdania finansowe Biblioteki zatwierdza Prezydent Miasta.  

§   19.   W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i   sprzętu Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej.  

§   20.   Biblioteka prowadzi własną lub zleca obsługę finansowo - księgową.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   21.   Biblioteka jako instytucja kultury podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Miasto –  
z   chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.  

§   22.   Zmiany statutu są dokonywane w   trybie jego uchwalenia, tj. na mocy uchwały Rady Miasta Rybnika.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »