| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 368/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku

Or .0007.139.2012  

(2012/068991)  

UCHWAŁA NR 368/XXVII/2012  
RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 24 października   2012   r.  

w sprawie:   nadania statutu Powiatowej i   Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w   Rybniku  

Na podstawie:    

-   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),    

-   art. 13 ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej    
(tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 406),    

-   art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 642),  

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i   Sportu    

Rada Miasta Rybnika  
uchwala:  

§   1.     Nadać statut Powiatowej i   Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w   Rybniku, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc statut Powiatowej i   Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w   Rybniku przyjęty Uchwałą Nr 211/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z   dnia 26 września 2007 r. w   sprawie: nadania statutu Powiatowej i   Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w   Rybniku (zmiany: uchwała  
Nr 579/XLII/2009 z   dnia 16 września 2009 r., uchwała Nr 769/LV/2010 z   dnia 29 września 2010 r., uchwała  
Nr 31/VI/2011 z   dnia 26 stycznia 2011 r., uchwała Nr 288/XXI/2012 z   dnia 24 kwietnia 2012 r.).  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Andrzej   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 368/XXVII/2012    
Rady Miasta Rybnika    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

STATUT  

Powiatowej i   Miejskiej Biblioteki Publicznej  

im. Konstantego Prusa w   Rybniku  
 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Powiatowa i   Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa zwana dalej „Biblioteką”  
jest samorządową instytucją kultury, która działa od 15 stycznia 1949 r.  

§   2.   1.   Siedziba Biblioteki mieści się w   Rybniku przy ul. Szafranka 7.  

2.   Terenem działania Biblioteki jest Miasto Rybnik i   powiat rybnicki, zgodnie z   treścią porozumienia w   sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa zadań powiatowej biblioteki publicznej, zawartego w   Rybniku w   dniu 30 listopada 1999 r. pomiędzy Zarządem Miasta Rybnika a   Zarządem Powiatu Rybnickiego ze zmianami.  

Rozdział 2.
Przedmiot działania  

§   3.   Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i   informacyjnych społeczeństwa  
oraz upowszechnianiu wiedzy i   kultury.  

§   4.   Do podstawowych zadań Biblioteki należy:  

1)   gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu,  

2)   udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie wszechstronnej informacji i   fachowego poradnictwa  
w doborze lektury,  

3)   prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i   wypożyczeń międzybibliotecznych,  

4)   popularyzacja książki i   czytelnictwa,  

5)   współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowymi i   upowszechniania kultury,  

6)   doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki,  

7)   doskonalenie form i   metod pracy bibliotecznej,  

8)   wykonywanie innych zadań w   zakresie specyfiki działania zleconych przez Prezydenta Miasta,  

9)   prowadzenie działalności gospodarczej z   zastrzeżeniem § 19.  

§   5.   Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z   potrzeb środowiska oraz polityki kulturalnej.  

Rozdział 3.
Organy  

§   6.   Działalnością Biblioteki zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada  
za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.  

§   7.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta, na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

§   8.   1.   Dyrektor Biblioteki zatrudnia i   zwalnia pracowników, ustala ich zakresy czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.  

2.   W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje jego Zastępca.  

3.   Dyrektor powołuje i   odwołuje swojego Zastępcę.  

§   9.   1.   Organem doradczym i   opiniodawczym jest Kolegium Biblioteki, w   którego skład wchodzą Dyrektor jako przewodniczący oraz powołani przez niego pracownicy.  

2.   Organizację Kolegium i   tryb jego pracy określi Dyrektor w   formie zarządzenia.  

§   10.   Przy Bibliotece, jej agendach i   filiach mogą działać stowarzyszenia i   fundacje - zgodnie  
z   obowiązującymi przepisami.  

Rozdział 4.
Organizacja Biblioteki  

§   11.   Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne,  
a   także organizuje inne formy działalności kulturalno-oświatowej.  

§   12.   W skład Biblioteki wchodzą:  

 

- Biblioteka Główna  

ul. Józefa Szafranka 7,  

- Filia nr 1  

ul. Zakątek 19,  

- Filia nr 2  

ul. Zebrzydowicka 30,  

- Filia nr 3  

ul. Ziołowa 3,  

- Filia nr 4  

ul. Za Torem 3   b,  

- Filia nr 5  

ul. Podmiejska 1,  

- Filia nr 6  

ul. Dąbrówki 3   b,  

-   Filia nr 7  

ul. 1   Maja 59,  

- Filia nr 8  

ul. Reymonta 69,  

- Filia nr 9  

ul. Sztolniowa 20,  

- Filia nr 10  

ul. Niedobczycka 191,  

- Filia nr 11  

ul. Zapolskiej 1,  

- Filia nr 12  

ul. Rybnicka 23,  

- Filia nr 13  

ul. Górnośląska 138,  

- Filia nr 15  

ul. Gminna 1,  

- Filia nr 16  

ul. Komisji Edukacji Narodowej 29,  

- Filia nr 17  

ul. Poloczka 76,  

- Filia nr 18  

ul. Wawelska 11,  

- Filia nr 18 Oddział dla dzieci  

ul. Orzepowicka 14 a,  

- Filia nr 19  

ul. Poligonowa 13,  

- Filia nr 20  

Plac Pokoju 4,  

- Filia nr 22  

ul. Mościckiego 15.  

§   13.   Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora  
tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w   niej organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

§   14.   1.   Biblioteka opracowuje corocznie plan działalności merytorycznej powiązany z   planem finansowym, o   którym mowa w   § 18 ust. 1   i   składa go Prezydentowi Miasta, który zastrzega sobie prawo  
do dokonywania w   nim zmian.  

2.   Prezydent Miasta może zlecić Bibliotece wykonanie dodatkowych zadań na rzecz Miasta, zapewniając na ten cel środki finansowe.    

§   15.   Biblioteka współpracuje z   Biblioteką Śląską w   Katowicach w   zakresie merytorycznym i   szkoleniowym.  

§   16.   1.   Dyrektor może powoływać stałe i   doraźne komisje do określonych zadań.  

2.   Skład osobowy komisji, jak również przedmiot ich działania, ustala Dyrektor zarządzeniem.  

Rozdział 5.
Mienie i   gospodarka finansowa  

§   17.   Majątek Biblioteki jako własność Miasta Rybnika może stanowić przedmiot użytkowania przez Bibliotekę w   ramach umowy z   Miastem i   może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z   wykonywaniem zadań statutowych.  

§   18.   1.   Biblioteka prowadzi działalność finansową w   ramach własnych planów finansowych, sporządzanych przez Dyrektora Biblioteki zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych, ze środków pochodzących z   następujących źródeł:  

1)   dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

2)   dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

3)   dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i   programów,  

4)   prowadzonej działalności,  

5)   środków pochodzących od osób fizycznych i   prawnych,  

6)   innych źródeł.  

2.   Roczne sprawozdania finansowe Biblioteki zatwierdza Prezydent Miasta.  

§   19.   W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i   sprzętu Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej.  

§   20.   Biblioteka prowadzi własną lub zleca obsługę finansowo - księgową.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   21.   Biblioteka jako instytucja kultury podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Miasto –  
z   chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.  

§   22.   Zmiany statutu są dokonywane w   trybie jego uchwalenia, tj. na mocy uchwały Rady Miasta Rybnika.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »