| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 143/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany

Na podstawie art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

Rada Gminy Świerklany uchwala  
regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Świerklany.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Świerklany, zgodnie z   art. 4   Ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391).  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1.   ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391);  

2.   nieruchomości – rozumie się przez to definicję zgodną z   zapisami art. 46 § 1   kodeksu cywilnego;  

3.   właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to definicję zgodną z   zapisami art. 2   ust. 1   pkt. 4   Ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391);  

4.   harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Świerklany, uwzględniający zapisy niniejszego Regulaminu;  

5.   przedsiębiorcach – podmiot realizujący zadania w   zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wybrany w   drodze przetargu oraz prowadzący działalność w   zakresie wymienionym w   art. 7   ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;  

6.   odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt. 4   Ustawy o   odpadach (Dz.U. z   2001r., Nr 62, poz. 628 z   późniejszymi zmianami);  

7.   odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt. 7   Ustawy o   odpadach (Dz.U. z   2001r., Nr 62, poz. 628 z   późniejszymi zmianami);  

8.   meblach i   odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z   budów i   remontów, odpadów elektrycznych i   elektronicznych, zużytych opon i   odpadów niebezpiecznych;  

9.   odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt. 1   ustawy z   dnia 11 maja 2001 roku o   opakowaniach i   odpadach opakowaniowych (Dz.U. z   2001r., Nr 63, poz. 638);  

10.   odpadach budowlanych i   rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z   remontów, budów i   rozbiórek;  

11.   odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 2   Ustawy o   odpadach (Dz.U. z   2001r., Nr 62, poz. 628 z   późniejszymi zmianami);  

12.   Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie gminy specjalnie przygotowany i   wyposażony obiekt, czynny w   określonych dniach i   godzinach, w   których mieszkańcy mogą przekazywać wyselekcjonowane odpady niebezpieczne należące do grupy odpadów komunalnych;  

13.   nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to definicję zgodną z   zapisami art. 2   ust. 1   pkt. 1   Ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391);  

14.   zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to definicję zgodną z   zapisami art. 2   ust. 1   pkt. 5   Ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391);  

15.   chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób i   cel ich utrzymywania.  

16.   zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć definicję zgodną z   zapisami w   Ustawie z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   1997r., Nr 111, poz. 724 z   późniejszymi zmianami);  

17.   zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć definicję zgodną z   zapisami w   Ustawie z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   1997r., Nr 111, poz. 724 z   późniejszymi zmianami);  

18.   zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć definicję zgodną z   zapisami w   Ustawie z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   1997r., Nr 111, poz. 724 z   późniejszymi zmianami);  

19.   Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Świerklany”.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   3.   Prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, w   tym powstających w   gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon, a   także odpadów zielonych.  

1.                 Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a   przedsiębiorcę do odbierania wszystkich odpadów komunalnych , w   tym niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (200301). Rodzaje odpadów komunalnych przeznaczonych do selektywnej zbiórki to:  

1)   papier (200101),  

2)   metal (200140),  

3)   tworzywa sztuczne(200139),  

4)   szkło (200102),  

5)   opakowania wielomateriałowe (200199),  

6)   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (200108, 200199, 200201, 200302)  

7)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny (200135, 200136, 200121, 200123),  

8)   przeterminowane leki i   chemikalia (200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200180, 200199),  

9)   zużyte baterie i   akumulatory (200133, 200134),  

10)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe (200307),  

11)   odpady budowlane i   rozbiórkowe (200399),  

12)   zużyte opony (200399).  

2.   Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a   przedsiębiorcę do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:  

1)   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (200301),  

2)   papieru (200101),  

3)   metalu (200140),  

4)   tworzyw sztucznych (200139),  

5)   szkła (200102),  

6)   opakowań wielomateriałowych (200199),  

7)   odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji (200108, 200199, 200201, 200302).  

3.   Odpady określone w   ust. 1-2 odbierane są w   sposób gwarantujący ich niezmieszanie z   innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z   częstotliwością określoną w   rozdziale IV.  

4.   Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w   pojemnikach (kubłach), z   zachowaniem następujących zasad:  

1)   pojemniki (kubły) należy oznakować numerem budynku na danej ulicy lub naklejką z   kodem kreskowym z   zastrzeżeniem § 3   ust. 4   pkt. 2, a   w terminie przewidzianym harmonogramem przekazać przedsiębiorcy;  

2)   obowiązek oznakowania numerem budynku na danej ulicy nie będzie miał zastosowania w   przypadku wprowadzenia identyfikacji zbiórki odpadów poprzez system kodów kreskowych.  

5.   Wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych nie należy gromadzić w   pojemnikach, tylko gromadzić w   specjalnych workach według wskazań zamieszczonych w   treści na nich nadrukowanej, z   zachowaniem następujących zasad:  

1)   opróżnione i   czyste opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed umieszczeniem w   worku;  

2)   worki należy oznakować numerem budynku na danej ulicy lub naklejką z   kodem kreskowym z   zastrzeżeniem § 3   ust. 5   pkt. 3, a   w terminie przewidzianym harmonogramem przekazać przedsiębiorcy, przy czym przekazanie do odbioru powinno nastąpić nie wcześniej jak po wypełnieniu co najmniej 50% pojemności worka;  

3)   obowiązek oznakowania numerem budynku na danej ulicy nie będzie miał zastosowania w   przypadku wprowadzenia identyfikacji zbiórki odpadów poprzez system kodów kreskowych.  

6.   Selektywnie zbierane odpady komunalne, które nie są zbierane w   workach, a   więc niebędące opakowaniami odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, podlegają bezpośredniemu dostarczeniu przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującego się na terenie gminy.  

7.   Odpady ulegające biodegradacji, takie jak: odpady kuchenne, odpady zielone z   pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i   upraw domowych, mogą być poddawane procesowi kompostowania, w   celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być zbierane w   worki przystosowane do tego celu i   usuwane zgodnie z   harmonogramem wywozu, na indywidualne zgłoszenie.  

8.   Wydzielony z   odpadów komunalnych gospodarstw domowych zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny należy usuwać z   nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu), lub dostarczenie do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, bądź do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

9.   Przeterminowane leki i   chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, takie jak: farby, lakiery, tusze, kleje, lepiszcze, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, aerozole, środki ochrony roślin, oleje i   tłuszcze niejadalne, lampy fluorescencyjne i   inne odpady zawierające rtęć, powstałe w   związku z   bytowaniem człowieka, podlegają bezpośredniemu dostarczeniu przez mieszkańców do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajdującego się w   Świerklanach na ul. Pogodnej 5. Ponadto przeterminowanych lekarstw można pozbywać się umieszczając je w   specjalnych pojemnikach znajdujących się w   aptekach, Ośrodkach zdrowia i   remizach OSP.  

10.                 Zużyte baterie i   akumulatory podlegają bezpośredniemu dostarczeniu ich przez mieszkańców do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych gdzie gromadzone są selektywnie. Ponadto zużytych baterii można pozbywać się umieszczając je w   specjalnych pojemnikach znajdujących się na terenie szkół, remiz OSP i   w Urzędzie Gminy, lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii.  

11.                 Meble i   inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić na terenie nieruchomości odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, a   w terminie przewidzianym harmonogramem lub po ogłoszeniu terminu akcji zbierania, wystawić przy wjeździe na nieruchomość bez umieszczania ich w   jakichkolwiek pojemnikach.  

12.                 Odpady budowlane i   rozbiórkowe, należy umieszczać w   pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpad. W   przypadku, kiedy rozmiar odpadu na to pozwala, dopuszcza się możliwość umieszczania ich w   specjalnych workach, tak aby możliwa była identyfikacja zawartości worka. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić u   przedsiębiorcy usługę wywozu, w   tym także dostarczenie pojemnika lub worka.  

13.                 Zużyte opony należy w   terminie przewidzianym harmonogramem lub po ogłoszeniu terminu akcji zbierania w   połączeniu ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych, wystawić przy wjeździe na nieruchomość bez umieszczania ich w   jakichkolwiek pojemnikach lub przekazać podmiotowi prowadzącemu sprzedaż bądź wymianę opon.  

§   4.   Uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego.  

1.   Ustala się następujące zasady uprzątania błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego:  

1)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń, także z   okapów i   rynien, powinno nastąpić w   sposób nie powodujący zakłóceń w   ruchu pieszych, pojazdów, a   także uciążliwości i   zagrożenia dla innych użytkowników nieruchomości,  

2)   dopuszcza się posypywanie nie usuniętego lodu piaskiem lub innym dopuszczonym do użycia środkiem, w   celu zlikwidowania jego śliskości,  

2.   Działania wynikające z   realizacji postanowień ust. 1   nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni utwardzonych części nieruchomości.  

3.                 Ustala się, iż usunięcie pozostałości po zimowym utrzymaniu dróg, a   w szczególności ziemi i   piasku, powinno nastąpić do końca kwietnia każdego roku.  

§   5.   Mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi.  

1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, obejmujące wyłącznie mycie nadwozia, jest dozwolone pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji.  

2.   Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że:  

1)   wykonywane będą doraźne naprawy nie stwarzające uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości,  

2)   czynności te nie będą powodowały zanieczyszczania środowiska, a   sposób postępowania z   powstającymi odpadami będzie zgodny z   ustawą o   odpadach.  

Rozdział 3.
Rodzaj i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   6.   Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz drogach publicznych przeznacza się pojemniki (kubły), worki z   folii i   kosze uliczne.  

§   7.   1.   Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, oraz żużli i   popiołów na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki (kubły) na odpady, metalowe lub z   tworzywa sztucznego o   pojemności nie mniejszej niż 110 litrów wyposażone w   kółka transportowe.  

2.   Odpady komunalne opakowaniowe, które są zbierane w   sposób selektywny, należy gromadzić w   workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o   następujących ujednoliconych kolorach:  

1)   białych, z   przeznaczeniem na szkło opakowaniowe bezbarwne, i   pojemności minimum 80 litrów,  

2)   zielonych, z   przeznaczeniem na szkło opakowaniowe kolorowe, i   pojemności minimum 80 litrów,  

3)   żółtych, z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i   opakowania z   aluminium i   blacha stalowa, i   pojemności minimum 120 litrów,  

4)   niebieskich, z   przeznaczeniem na papier i   tekturę opakowaniową, i   pojemności minimum 120 litrów,  

5)   czerwone, z   przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe, i   pojemności minimum 120 litrów.  

3.   Odpady ulegające biodegradacji z   wyjątkiem tych, które będą kompostowane w   przydomowych kompostowniach, należy zbierać w   workach koloru czarnego o   pojemności minimum 120 litrów.  

4.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe, należy gromadzić w   odpowiednich pojemnikach lub specjalnych workach dostarczanych przez przedsiębiorcę.  

5.   Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne o   pojemności minimum 10 litrów.  

§   8.   1.   Minimalna pojemność pojemników (kubłów) przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powinna wynikać z   średniorocznej ilości wytwarzanych w   regionie III odpadów komunalnych przypadająca na jednego mieszkańca, a   wynikająca z   planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

1)   nieruchomości zamieszkałe przez 1-3 osoby powinny być wyposażone co najmniej w   jeden pojemnik o   pojemności 110 l,  

2)   nieruchomości zamieszkałe przez 4-6 osób powinny być wyposażone co najmniej dwa pojemniki o   pojemności 110 l, lub jeden pojemnik o   pojemności 220 litrów,  

3)   nieruchomości zamieszkałe przez więcej niż 6   osób powinny być wyposażone co najmniej trzy pojemniki o   pojemności 110 l, lub jeden pojemnik o   pojemności 110 l i   jeden 220 l,  

4)   nieruchomości z   budynkami wielolokalowymi powinny być wyposażone w   pojemniki do gromadzenia stałych odpadów komunalnych o   pojemności zapewniającej gromadzenie wytworzonych odpadów w   zależności od liczby mieszkańców i   cyklu wywozu. Dopuszcza się ustawienie pojemników o   pojemności 1100 l lub większych.  

2.   Ustala się minimalną pojemność pojemników (kubłów) przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, uwzględniającą średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych oraz liczbę osób korzystających z   tych pojemników.  

1)   szkoły wszelkiego typu, przedszkola oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą powinny być wyposażone co najmniej w   jeden pojemnik o   pojemności 120 l na każdych czterdzieścioro uczniów, pacjentów i   pracowników,  

2)   lokale handlowe – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 120 l na lokal,  

3)   punkty handlowe poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 120 l na każdy punkt,  

4)   lokale gastronomiczne – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w   tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,  

5)   zakłady usługowe i   produkcyjne w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych – pojemnik o   pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na zakład,  

6)   w przypadku lokali handlowych i   gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 110 l na odpady.  

§   9.   Warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.  

1.   Pojemniki i   worki na odpady komunalne należy ustawiać w   miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników nieruchomości i   pracowników prowadzącego działalność w   zakresie usuwania odpadów, w   sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i   osób trzecich.  

2.   Pojemniki i   worki powinny być ustawione w   granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją, z   wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych, na równej powierzchni, w   miarę możliwości utwardzonej.  

3.   Miejsca publiczne takie jak: skrzyżowania i   przejścia dla pieszych na drogach publicznych, przystanki komunikacji, parkingi, należy przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażać w   kosze uliczne, zgodnie z   następującymi zasadami:  

1)   na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a   jeśli jej nie ma – to w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku,  

2)   w rejonie przejść dla pieszych po obydwu stronach drogi,  

3)   na placach i   parkingach na każde 100 m2 powierzchni użytkowej 1   kosz.  

4)   na cmentarzach powinno być wydzielone miejsce ustawienia pojemników na odpady, do którego będzie możliwy dojazd sprzętem obsługującym wywóz odpadów.  

§   10.   Warunki utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

1.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników do gromadzenia odpadów w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym. W   związku z   tym:  

1)   właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w   czystości zarówno zewnętrznej jak i   wewnątrz,  

2)   pojemnik nie powinien być uszkodzony,  

3)   w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne nie należny umieszczać śniegu, lodu, gorącego popiołu i   żużla, gruzu budowlanego, kamieni, substancji toksycznych, żrących i   wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i   innych odpadów niebezpiecznych,  

4)   w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne nie należy umieszczać jakichkolwiek odpadów w   stanie płynnym.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   11.   Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości.  

1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i   porządku na nieruchomości, poprzez umieszczanie ich w   odpowiednich pojemnikach, a   następnie wystawianie ich do odbioru.  

2.   Liczba pojemników i   częstotliwość odbierania odpadów z   nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i   porządku wokół nich.  

3.   Odpady komunalne gromadzone w   pojemnikach (kubłach) powinny być usuwane z   terenu nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w   miesiącu, przy czym dopuszcza się w   przypadku zamieszkiwania na nieruchomości nie więcej niż 2   osób odbieranie tych odpadów w   cyklu miesięcznym. Natomiast w   przypadku nieruchomości z   budynkami wielolokalowymi, odpady te powinny być odbierane nie rzadziej niż dwa razy w   tygodniu.  

4.   Odpady opakowaniowe z   papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i   opakowania wielomateriałowe, powinny być odbierane z   terenu nieruchomości w   workach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.  

5.   Odpady ulegające biodegradacji tj. odpady kuchenne, odpady zielone z   pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i   upraw przydomowych, jeśli nie są kompostowane w   przydomowych kompostownikach, powinny być odbierane z   terenu nieruchomości w   workach w   terminach uzgodnionych z   przedsiębiorcą, nie rzadziej jednak niż dwa razy w   miesiącu, na indywidualne zgłoszenie.  

6.   Meble i   inne odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane z   terenu nieruchomości, nie rzadziej niż raz w   roku tj. przed sezonem zimowym.  

7.   Odpady budowlane pochodzące z   budów, rozbiórek i   remontów budynków, powinny być odbierane z   terenu nieruchomości niezwłocznie po powiadomieniu przedsiębiorcę przez właściciela nieruchomości o   zapełnieniu pojemnika, przy czym pojemnik powinien być zapełniony w   ciągu dwóch dni od podstawienia go właścicielowi nieruchomości przez przedsiębiorcę.  

8.   Zużyte opony powinny być odbierane z   terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy raz w   roku tj. przed sezonem zimowym. Dopuszcza się zbieranie zużytych opon w   połączeniu ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych.  

9.   Odpady niebezpieczne odbierane są na bieżąco w   określonych dniach i   godzinach w   Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.  

10.                 Właściciele nieruchomości wyposażonych w   zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je w   zależności od zużycia wody z   częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu.  

§   12.   Dopuszcza się zbieranie mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon w   dodatkowych terminach na wniosek właściciela nieruchomości.  

§   13.   Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

1.                 Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie przy czym zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i   wysypywania odpadów na ziemię.  

2.                 Usuwanie odpadów komunalnych z   cmentarzy odbywa się w   zależności od potrzeb jednak nie rzadziej jak jeden raz w   miesiącu, przy czym zarządzający cmentarzami mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i   wysypywania się odpadów na ziemię.  

3.                 Usuwanie odpadów i   opróżnianie przenośnych toalet z   miejsc imprez masowych winno być usuwane niezwłocznie po zakończeniu imprezy.                

§   14.   Sposób pozbywania się odpadów i   nieczystości ciekłych:  

1.   Ustala się, iż pojemniki z   odpadami przeznaczonymi do wywozu należy wystawić w   miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w   dniu odbioru, zgodnie z   harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.  

2.   W przypadkach szczególnych po uzgodnieniu z   właścicielem nieruchomości dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w   celu odbioru odpadów zgromadzonych w   pojemnikach.  

3.   Odpady zbierane w   ramach zbiórek akcyjnych muszą być wystawione w   terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę w   zabudowie wielorodzinnej.  

4.   Odpady z   remontów muszą być umieszczone w   udostępnionych przez podmiot uprawniony pojemnikach do gromadzenia odpadów, w   miejscu umożliwiającym dojazd podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z   nieruchomości, lub w   miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w   zabudowie wielorodzinnej.  

5.   Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez właściciela nieruchomości do przedsiębiorcy, z   którym podpisał umowę.  

6.   Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i   transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie powodowały one zagrożenia bezpieczeństwu ruchu drogowego i   odbywały się według tras i   w terminach wyznaczonych harmonogramem.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   15.   Zgodnie z   wojewódzkim planem gospodarki odpadami zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie w   regionalnych i   zastępczych instalacjach przetwarzania odpadów regionu III, w   taki sposób aby:  

1.   następowało zwiększenie udziału odzysku, w   szczególności recyklingu w   odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i   tektury, zgodnego z   wymogami ochrony środowiska, do poziomu wymaganego w   Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego;  

2.   następowało zwiększenie odzysku odpadów ulegających biodegradacji i   w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów, do poziomu wymaganego w   Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego;  

3.   następowało zwiększenie selektywnego zbierania odpadów zielonych do poziomu wymaganego w   Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego;  

4.   następowało zwiększenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w   strumieniu odpadów komunalnych, do poziomu wymaganego w   Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego;  

5.   następował rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych do poziomu wymaganego w   Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego;  

6.   następowało zwiększenie udziału przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i   remontowych, do poziomu wymaganego w   Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   16.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§   17.   1.   Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1)   sprawowanie stałego i   skutecznego dozoru,  

2)   nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, niedowidzących i   niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z   pomocy psów asystujących,  

3)   nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i   zabaw, piaskownic dla dzieci,  

4)   usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w   obiektach i   na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, niedowidzących i   niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z   pomocy psów asystujących,  

5)   właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w   tym w   szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w   pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w   sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z   niego;  

6)   postanowienia ust. 2   dotyczą także zwierząt nie udomowionych, utrzymywanych w   charakterze zwierząt domowych.  

2.   Dodatkowo w   odniesieniu do osób utrzymujących psy:  

1)   wyposażenie psa w   obrożę, a   w przypadku ras uznawanych za agresywne - w   kaganiec,  

2)   prowadzenie psa na uwięzi poza terenem własnej nieruchomości, a   psa rasy uznawanej za agresywną lub w   inny sposób zagrażającego otoczeniu także w   nałożonym kagańcu,  

3)   wolne poruszanie się psa na terenie nieruchomości może mieć miejsce w   sytuacji, gdy:  

-   nieruchomość jest ogrodzona w   sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa,  

-   wejście na nieruchomość jest wyposażone w   przycisk dzwonka lub domofonu,  

-   wejście na nieruchomość jest oznakowane tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,  

4)   zlokalizowanie kojca dla psów w   odległości nie mniejszej niż 3m od granicy działki.  

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach  

§   18.   1.   Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, oznaczonych w   miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

2.   Na pozostałych terenach wyłączonych z   produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

1)   zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich,  

2)   ograniczenia najbardziej dotkliwych uciążliwości dla środowiska oraz wobec osób trzecich, w   tym emisji będącej jej skutkiem do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,  

3)   przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w   których prowadzony jest chów zwierząt, dwa razy do roku wiosną i   jesienią,  

4)   ustawiania uli dla pszczół w   odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w   taki sposób, aby wylatujące i   przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich,  

5)   zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie.  

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania  

§   19.   1.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zajęte pod działalność handlową, gastronomiczną, oświatową i   ochrony zdrowia co najmniej 2   razy w   roku tj. raz w   okresie wiosennym i   raz w   okresie jesiennym, na koszt właściciela nieruchomości.  

2.   Ustala się terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji:  

1)   w terminie wiosennym – kwiecień,  

2)   w terminie jesiennym – wrzesień, oraz dodatkowo niezwłocznie w   każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni, na koszt właściciela nieruchomości.  

3.   W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy, w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, poprzez zarządzenie określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji, termin jej przeprowadzenia oraz jednostkę lub osobę zobowiązaną do poniesienia kosztów.  

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe  

§   20.   Traci moc uchwała Nr XXXIX/235/10 Rady Gminy Świerklany z   dnia 28 kwietnia 2010 roku w   sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Świerklany.  

§   21.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.  

§   22.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie dnia 1   stycznia 2013 roku.                

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »