| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29.204.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującej obszar oznaczony symbolem MP/8 - Z/6

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z   2012 r., poz. 647), po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy  

Rada Miasta Rydułtowy uchwala:  

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującą obszar oznaczony symbolem MP/8 - Z/6  

§ 1.  

Granice obszaru objętego zmianą planu wyznaczają: ulice Strzelców Bytomskich, Jana III Sobieskiego i   Jagiellońska, wschodnia granica działek 1477/10, 1531/9, 1532/9 i   2201/110, południowa granica działek 1477/10 i   1479/15 oraz zachodnia granica działek 1489/181, 1490/181 i   2377/59, k.m. 4, obr. Rydułtowy Górne, zgodnie z   oznaczeniami na rysunku zmiany planu.  

§ 2.  

Integralnymi częściami uchwały są:  

1)   załącznik nr 1   - rysunek zmiany planu;  

2)   załącznik nr 2   - rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;  

3)   załącznik nr 3   - rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   zmianie planu, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§ 3.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   istniejących obiektach - należy przez to rozumieć obiekty istniejące w   dniu uchwalenia zmiany planu;  

2)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania budynków w   stosunku do linii rozgraniczających tereny; linia zabudowy nie dotyczy schodów zewnętrznych, pochylni, balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachu oraz innych detali wystroju architektonicznego budynków, a   także innych niż budynki obiektów budowlanych;  

3)   terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego zmianą planu wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną symbolem cyfrowo - literowym.  

§ 4.  

Rysunek zmiany planu zawiera  

1)   ustalenia obowiązujące:  

a)   granica obszaru objętego zmianą planu,  

b)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

c)   symbole terenów o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

d)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

2)   elementy informacyjne:  

a)   istniejące obiekty budowlane (budynki, obiekty i   sieci infrastruktury technicznej, jezdnie),  

b)   strefa techniczna linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV,  

c)   granice i   numery działek ewidencyjnych.  

§ 5.  

1.   Wyznacza się następujące tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:  

1)   teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 1U;  

2)   teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczony symbolem 2MU;  

3)   tereny komunikacji – dróg publicznych, oznaczone symbolami: 3KDL (droga klasy lokalnej) oraz 4KDD i   5KDD (drogi klasy dojazdowej).  

2.   Granice terenów wyznaczają linie rozgraniczające, oznaczone na rysunku zmiany planu.  

3.   Przeznaczenie terenu 1U: budynki usługowe lub usługowo - mieszkalne z   funkcjonalnie związanymi obiektami budowlanymi, jak: urządzenia budowlane, garaże, budynki gospodarcze, sieci i   obiekty infrastruktury technicznej, place, parkingi, drogi wewnętrzne, ścieżki piesze i   rowerowe, a   także z   zielenią, urządzeniami rekreacji, pomnikami i   obiektami małej architektury. Zakazuje się realizacji obiektów służących kontroli, naprawom i   konserwacji, w   tym myciu, pojazdów silnikowych oraz maszyn i   urządzeń przemysłowych i   rolniczych, a   także elementów tych pojazdów, maszyn i   urządzeń oraz sprzedaży paliw do tych pojazdów.  

4.   Przeznaczenie terenu 2MU: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z   usługami, z   funkcjonalnie związanymi obiektami, jak: urządzenia budowlane, garaże i   budynki gospodarcze, sieci i   obiekty infrastruktury technicznej, parkingi, a   także z   zielenią, urządzeniami rekreacji i   obiektami małej architektury.  

5.   Przeznaczenie terenu 3KDL: pas drogowy ulicy publicznej klasy lokalnej, obejmujący jezdnię, chodnik jedno- lub dwustronny oraz obiekty budowlane i   urządzenia techniczne związane z   funkcjonowaniem drogi oraz prowadzeniem, zabezpieczeniem i   obsługą ruchu, a   także zieleń przydrożną. Dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej, miejsc do parkowania, obiektów i   urządzeń komunikacji publicznej (wiaty przystankowe i   powiązane z   nimi obiekty niezwiązane trwale z   gruntem) oraz obiektów małej architektury, pomników i   urządzeń reklamowych.  

6.   Przeznaczenie terenów 4KDD i   5KDD: pas drogowy ulicy publicznej klasy dojazdowej, obejmujący jezdnię, chodnik jedno- lub dwustronny, z   zastrzeżeniem ust. 7, wraz z   obiektami budowlanymi i   urządzeniami technicznymi związanymi z   funkcjonowaniem drogi oraz prowadzeniem, zabezpieczeniem i   obsługą ruchu, a   także zielenią przydrożną. Dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej, miejsc do parkowania oraz obiektów małej architektury.  

7.   Ulica w   pasie drogowym na terenie 5KDD może nie mieć wyodrębnionej jezdni i   chodników.  

8.   Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o   wspieraniu rozwoju usług i   sieci telekomunikacyjnych, na poszczególnych terenach dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, a   na terenach 1U, 3KDL i   4KDD również obiektów tej infrastruktury niezwiązanych z   przeznaczeniem terenu, a   także instalacji i   urządzeń służących ochronie środowiska, bezpieczeństwu publicznemu i   obronności państwa.  

§ 6.  

Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego – elementy wymagające ukształtowania: pierzeja ulicy Strzelców Bytomskich, zgodnie z   ustaleniami § 8   ust. 1.  

§ 7.  

1.   W strefach technicznych sieci infrastruktury technicznej, w   szczególności w   strefie technicznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, o   szerokości po 15 m od skrajnych przewodów, oznaczonej na rysunku zmiany planu, obowiązują ograniczenia wynikające z   przepisów techniczno - budowlanych oraz z   zasięgu zagrożeń i   uciążliwości, w   szczególności określonych w   przepisach dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w   środowisku, a   także z   konieczności zapewnienia warunków dla funkcjonowania i   trwałości elementów infrastruktury oraz praw zarządców infrastruktury.  

2.   Tereny 1U i   2MU należą do terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowo - usługowej w   rozumieniu przepisów dotyczących ochrony przed hałasem.  

3.   Zakazuje się stosowania źródeł energii cieplnej opalanych paliwami stałymi o   sprawności energetycznej poniżej 80%.  

§ 8.  

1.   Zasady kształtowania zabudowy terenu 1U:  

1)   zabudowę usługową lub usługowo - mieszkaniową kształtować w   formie budynków graniczących z   sobą ścianami bocznymi, sytuowanych bezpośrednio przy granicy z   sąsiednią działką budowlaną, tworzących ścianami frontowymi od strony ulic publicznych ciągłą pierzeję;  

2)   zakazuje się przeznaczania parterów budynków na lokale mieszkalne.  

2.   Wskaźniki zagospodarowania terenu 1U:  

1)   intensywność zabudowy (wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej): maksymalna - 2,9, minimalna - 1,5;  

2)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 1%;  

3)   wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni terenu - nie więcej niż 40%;  

4)   udział powierzchni biologicznie czynnej w   powierzchni terenu - nie mniej niż 10%;  

5)   maksymalna wysokość zabudowy projektowanej - 3   kondygnacje nadziemne i   13,5 m;  

6)   minimalna liczba miejsc do parkowania: 1   miejsce na lokal mieszkalny i   na 150 m 2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, jednak nie mniej niż 1   miejsce na lokal użytkowy;  

7)   miejsca do parkowania urządzić na terenie 1U w   formie miejsc postojowych otwartych (niezadaszonych) lub, za wyjątkiem miejsc przeznaczonych do obsługi działalności usługowych, w   garażach; dopuszcza się realizację miejsc do parkowania w   formie parkingów przyulicznych na przyległych do terenu 1U odcinkach pasów drogowych; w   bilansowaniu miejsc do parkowania dopuszcza się uwzględnianie istniejących miejsc postojowych zlokalizowanych w   przyległych do terenu 1U pasach drogowych i   na innych sąsiednich terenach;  

8)   linie zabudowy: nieprzekraczalne, w   odległości od 4   m do 13 m od linii rozgraniczającej teren 1U od pasów drogowych ulic publicznych, zgodnie z   oznaczeniami na rysunku zmiany planu;  

9)   gabaryty obiektów - projektowanych budynków wzdłuż terenu 3KDL: długość ścian frontowych budynków - łącznie nie więcej niż 22 m, szerokość budynku - nie więcej niż 20 m;  

10)   geometria dachu: kąt nachylenia połaci dachowych budynków, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1   - 38 0 , innych budynków - do 45 0 .  

§ 9.  

1.   Zasady kształtowania zabudowy terenu 2MU:  

1)   na terenie można zlokalizować budynek mieszkalny jednorodzinny w   zabudowie wolno stojącej lub mieszkalno – usługowy, w   obu przypadkach także z   towarzyszącym budynkiem usługowym, lub budynek usługowo – mieszkalny z   co najmniej jednym lokalem mieszkalnym;  

2)   towarzyszący budynek usługowy, o   którym mowa w   pkt 1, może graniczyć ścianą boczną z   budynkiem mieszkalnym lub mieszkalno – usługowym.  

2.   Wskaźniki zagospodarowania terenu 2MU:  

1)   intensywność zabudowy (wskaźnik, o   którym mowa w   § 8   ust. 2   pkt 1): maksymalna - 0,65, minimalna - 0,08;  

2)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 30%;  

3)   wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 40%;  

4)   maksymalna wysokość zabudowy - 3   kondygnacje nadziemne i   10 m, przy czym maksymalna wysokość budynków garażowych i   gospodarczych nie może być większa niż 2   kondygnacje nadziemne i   6 m;  

5)   minimalna liczba miejsc do parkowania: 1   miejsce na lokal mieszkalny i   na 150 m 2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, jednak nie mniej niż 1   miejsce na lokal użytkowy;  

6)   miejsca do parkowania urządzić na terenie 2MU w   formie miejsc postojowych otwartych lub w   garażu - w   przypadku miejsc obsługujących funkcję mieszkalną;  

7)   linie zabudowy: nieprzekraczalne, w   odległości od 3,5 m do 4   m od linii rozgraniczającej teren 2MU od pasów drogowych ulic publicznych, zgodnie z   oznaczeniami na rysunku zmiany planu;  

8)   gabaryty obiektów: długość ściany budynku mieszkalnego lub usługowo - mieszkalnego - nie więcej niż 13 m;  

9)   geometria dachu: kąt nachylenia połaci dachowych do 45 0 .  

§ 10.  

Zasady i   wskaźniki zagospodarowania terenów komunikacji:  

1)   szerokość pasa drogowego:  

a)   terenu 3KDL – od 5   m do 29 m (w granicach obszaru objętego zmianą planu),  

b)   terenu 4KDD – 15 m,  

c)   terenu 5KDD – 10 m;  

2)   parametry ulic i   dróg wewnętrznych oraz ścieżek rowerowych, inne niż szerokość pasa drogowego - odpowiednio zgodnie z   przepisami techniczno - budowlanymi, w   tym dotyczącymi dróg pożarowych;  

3)   elementy pasów drogowych – odpowiednio zgodnie z   ustaleniami § 5   ust. 5   i 6.  

§ 11.  

1.   W zabudowie i   zagospodarowaniu terenów uwzględniać aktualne czynniki geologiczno – górnicze wynikające z   położenia obszaru objętego zmianą planu na obszarze i   terenie górniczym „Rydułtowy I” w   obrębie złoża węgla kamiennego „Rydułtowy” z   metanem pokładów węgla jako kopaliną towarzyszącą.  

2.   Nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych.  

§ 12.  

Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   minimalne parametry działek uzyskiwanych w   wyniku scalenia i   podziału nieruchomości: powierzchnia - 90 m 2 , szerokość frontu - 6   m;  

2)   kąt nachylenia bocznych granic działek w   stosunku do pasa drogowego – od 80 0 do 90 0 .  

§ 13.  

1.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji:  

1)   układ komunikacyjny: ulice klasy lokalnej i   dojazdowej, a   na terenie 1U - także drogi wewnętrzne, sposób powiązania z   układem zewnętrznym - przez skrzyżowania z   ulicami publicznymi położonymi poza obszarem objętym zmianą planu;  

2)   liczba miejsc parkingowych – odpowiednio zgodnie z   § 8   ust. 2   pkt 6   i § 9   ust. 2   pkt 5.  

2.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   powiązanie z   układem zewnętrznym - przez istniejące lub planowane sieci infrastruktury technicznej;  

2)   zaopatrzenie w   wodę - sieci rozdzielcze i   urządzenia wodociągowe, z   uwzględnieniem przepisów dotyczących zaopatrzenia w   wodę do celów przeciwpożarowych;  

3)   odprowadzanie: ścieków komunalnych - kanalizacja sanitarna, wód opadowych i   roztopowych - kanalizacja deszczowa; na terenie 2MU – do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w   zbiorniku bezodpływowym i   okresowy transport nieczystości ciekłych na oczyszczalnię ścieków;  

4)   zaopatrzenie w   energię elektryczną - sieci elektroenergetyczne średniego i   niskiego napięcia, w   tym oświetlenia ulicznego, napowietrzne lub kablowe oraz stacje transformatorowe SN/nN;  

5)   zaopatrzenie w   gaz - sieci gazowe średniego lub niskiego ciśnienia;  

6)   zaopatrzenie w   ciepło - sieci ciepłownicze lub lokalne źródła ciepła;  

7)   telekomunikacja - sieci i   urządzenia telekomunikacyjne.  

§ 14.  

Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania terenów.  

§ 15.  

Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, wynosi 30% dla wszystkich terenów objętych zmianą planu.  

§ 16.  

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rydułtowy.  

2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29.204.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek zmiany planu  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29.204.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 listopada 2012 r.

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu  

W związku z   brakiem uwag do projektu zmiany planu nie rozstrzyga się o   sposobie rozpatrzenia uwag.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 29.204.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 listopada 2012 r.

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   zmianie planu, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

§ 1.  

W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującej obszar oznaczony symbolem MP/8 – Z/6, zwanej dalej zmianą planu, nie zostały zapisane inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy.  

§ 2.  

W przypadku, gdy realizacja infrastruktury technicznej, o   której mowa w   § 5   ust. 3   - 6   i 8   oraz § 13 zmiany planu, stanowić będzie zadanie własne Gminy, inwestycje te będą finansowane ze środków budżetu Gminy oraz z   wykorzystaniem innych źródeł finansowania.  

§ 3.  

W przypadku, o   którym mowa w   § 2, wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »