| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29.205.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującej obszar oznaczony symbolem MP/12 - Z/1

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z   2012 r., poz. 647), po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy  

Rada Miasta Rydułtowy uchwala:  

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującą obszar oznaczony symbolem MP/12 - Z/1  

§ 1.  

Granice obszaru objętego zmianą planu obejmują zakład górniczy Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Rydułtowy - Anna” i   Ciepłownię „Rydułtowy” Sp. z   o.o. przy ul. Leona oraz przylegające od wschodu i   południa grunty określone w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy oznaczonym symbolem MP/12 jako tereny do rekultywacji, zgodnie z   oznaczeniami na rysunku zmiany planu.  

§ 2.  

Integralnymi częściami uchwały są:  

1)   załącznik nr 1   - rysunek zmiany planu;  

2)   załącznik nr 2   - rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;  

3)   załącznik nr 3   - rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   zmianie planu, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§ 3.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   istniejących obiektach lub parametrach obiektów - należy przez to rozumieć obiekty lub parametry istniejące w   dniu uchwalenia zmiany planu;  

2)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania budynków w   stosunku do linii rozgraniczających tereny; linia zabudowy nie dotyczy schodów zewnętrznych, pochylni, balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachu oraz innych detali wystroju architektonicznego budynków, a   także innych niż budynki obiektów budowlanych;  

3)   terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego zmianą planu wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną symbolem cyfrowo - literowym.  

§ 4.  

Rysunek zmiany planu zawiera:  

1)   ustalenia obowiązujące:  

a)   granica obszaru objętego zmianą planu,  

b)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

c)   symbole terenów o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

d)   nieprzekraczalne linie zabudowy,  

e)   budynek wpisany do rejestru zabytków z   otoczeniem w   granicach ochrony konserwatorskiej,  

f)   strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego;  

2)   elementy informacyjne:  

a)   istniejące obiekty budowlane (budynki, obiekty i   sieci infrastruktury technicznej, jezdnie, tory kolejowe),  

b)   strefy techniczne sieci infrastruktury technicznej,  

c)   filary ochronne,  

d)   granice i   numery działek ewidencyjnych.  

§ 5.  

1.   Wyznacza się następujące tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:  

1)   teren zabudowy techniczno - produkcyjnej, oznaczony symbolem 1P;  

2)   tereny budowli ziemnej z   zielenią urządzoną, oznaczone symbolami 2ZP i   3ZP.  

2.   Granice terenów wyznaczają linie rozgraniczające, oznaczone na rysunku zmiany planu.  

3.   Przeznaczenie terenu 1P, z   zastrzeżeniem ust. 4:  

1)   obiekty produkcyjne:  

a)   obiekty budowlane podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny wraz z   metanem jako kopaliną towarzyszącą,  

b)   obiekty budowlane energetyki,  

c)   inne obiekty przemysłowe,  

z dopuszczalnymi, funkcjonalnie związanymi obiektami i   instalacjami, w   których powstają odpady w   ilości wymagającej pozwolenia na ich wytwarzanie oraz służącymi do magazynowania i   odzysku wytwarzanych odpadów;  

2)   składy i   magazyny oraz bazy i   budynki usługowe;  

3)   obiekty budowlane funkcjonalnie związane z   przeznaczeniem terenu, o   którym mowa w   pkt 1   i 2, jak: budynki biurowe i   zaplecza socjalno - sanitarnego, warsztaty, garaże, stacje obsługi i   myjnie pojazdów, stacje paliw, sieci i   obiekty infrastruktury technicznej, wolno stojące kominy i   maszty, place składowe i   postojowe, parkingi, obiekty mostowe, drogi wewnętrzne, ścieżki piesze i   rowerowe, bocznice kolejowe i   obiekty wewnątrzzakładowego transportu kolejowego, urządzenia budowlane oraz obiekty budowlane niepołączone trwale z   gruntem, a   także zieleń towarzysząca, pomniki i   obiekty małej architektury oraz cieki i   rowy ze związanymi z   nimi urządzeniami wodnymi.  

4.   Zakazuje się budowy:  

1)   zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w   rozumieniu przepisów o   ochronie środowiska;  

2)   budynków usługowych na cele, dla których w   przepisach dotyczących ochrony przed hałasem ustalono dopuszczalne poziomy hałasu.  

5.   Przeznaczenie terenów 2ZP i   3ZP:  

1)   budowla ziemna krajobrazowa z   zielenią urządzoną;  

2)   obiekty budowlane funkcjonalnie związane z   przeznaczeniem terenu, o   którym mowa w   pkt 1, jak: urządzenia i   budowle sportowe, rekreacyjne i   turystyczne, obiekty wystawiennicze o   charakterze muzeum na wolnym powietrzu, budynki zaplecza socjalno - sanitarnego i   biurowego, ogrody i   parki tematyczne, wolno stojące maszty, pomniki, obiekty małej architektury, sieci i   obiekty infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, ścieżki piesze i   rowerowe, urządzenia budowlane oraz obiekty budowlane niepołączone trwale z   gruntem, a   także stawy i   rowy ze związanymi z   nimi urządzeniami wodnymi;  

3)   tymczasowe obiekty budowlane i   instalacje funkcjonalnie związane z   budową budowli ziemnej i   innymi robotami budowlanymi wykonywanymi w   związku z   jej kształtowaniem, jak: instalacje do odzysku odpadów wydobywczych powstających na terenie 1P i   odpadów wytwarzanych w   trakcie tych robót, w   tym w   ilości wymagającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów, obiekty zaplecza socjalno - sanitarnego i   biurowego, sieci i   obiekty infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, place składowe i   postojowe oraz obiekty wewnątrzzakładowego transportu kolejowego.  

6.   Na poszczególnych terenach dopuszcza się lokalizację sieci i   obiektów infrastruktury technicznej niezwiązanych z   przeznaczeniem, o   którym mowa w   ust. 3   i 5, a   także instalacji i   urządzeń służących ochronie środowiska, bezpieczeństwu publicznemu i   obronności państwa.  

§ 6.  

1.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego – elementy wymagające:  

1)   ochrony - stożek nr 1   („Szarlota”), zgodnie z   ustaleniami § 7   ust. 2;  

2)   ukształtowania - budowla ziemna z   zielenią urządzoną o   założeniu krajobrazowym, zgodnie z   ustaleniami § 9   i 10.  

2.   W strefach technicznych sieci infrastruktury technicznej obowiązują ograniczenia w   zagospodarowaniu i   zabudowie terenów wynikające z   przepisów techniczno - budowlanych, zasięgu zagrożeń i   uciążliwości związanych z   tą infrastrukturą, a   także z   konieczności zapewnienia warunków dla funkcjonowania i   trwałości jej elementów oraz praw zarządców infrastruktury.  

§ 7.  

1.   W zabudowie i   zagospodarowaniu terenu 1P uwzględniać ochronę wpisanego do rejestru zabytków budynku dawnej wagi drobnicowej oraz portierni (nr rejestru 1320/84) i   jego otoczenia w   granicach ochrony konserwatorskiej, oznaczonych na rysunku zmiany planu, zgodnie z   przepisami dotyczącymi ochrony zabytków i   opieki nad zabytkami.  

2.   Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego stożka nr 1   w granicach oznaczonych na rysunku zmiany planu. W   strefie obowiązuje zakaz dokonywania zmian wysokości stożka (406 m n.p.m.) oraz istniejącego nachylenia jego zboczy.  

§ 8.  

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 1P:  

1)   dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z   sąsiednimi działkami budowlanymi położonymi na terenie 1P;  

2)   w zagospodarowaniu i   zabudowie terenu uwzględniać przepisy dotyczące usytuowania budowli, budynków, drzew i   krzewów oraz wykonywania robót ziemnych w   sąsiedztwie linii kolejowych, a   także uwarunkowania wynikające z   ustanowionych filarów ochronnych;  

3)   intensywność zabudowy (wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej): maksymalna - 1,5, minimalna - 0,01; wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 70%;  

4)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;  

5)   maksymalna wysokość zabudowy: budynki - 35 m, inne obiekty budowlane - 150 m;  

6)   miejsca do parkowania:  

a)   minimalna liczba - 1   miejsce na 10 zatrudnionych,  

b)   sposób realizacji - miejsca do parkowania urządzić na terenie 1P w   formie miejsc postojowych otwartych lub zadaszonych lub w   garażach, w   bilansowaniu miejsc do parkowania dopuszcza się uwzględnianie istniejących parkingów na terenie 1P i   w jego sąsiedztwie;  

7)   linie zabudowy: nieprzekraczalne - w   odległości 3   m od linii rozgraniczającej teren 1P na odcinku przylegającym do ul. Leona, zgodnie z   oznaczeniami na rysunku zmiany planu, na pozostałej części terenu - zgodne z   przepisami techniczno – budowlanymi, z   zastrzeżeniem pkt 1;  

8)   gabaryty obiektów i   geometria dachu: bez ograniczeń, dachy płaskie lub strome o   dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych.  

§ 9.  

1.   Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 2ZP, z   zastrzeżeniem ust. 2:  

1)   budowlę ziemną kształtować z   odpadów wydobywczych dopuszczonych do odzysku poza instalacjami lub kruszyw z   tych odpadów;  

2)   intensywność zabudowy (wskaźnik, o   którym mowa w   § 8   pkt 3): maksymalna - 0,4, minimalna -0,01, wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 25%, przy czym wskaźniki te nie dotyczą budowli ziemnej, o   której mowa w   pkt 1;  

3)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%;  

4)   maksymalna wysokość zabudowy: budynki - 2   kondygnacje i   8 m, obiekty budowlane inne niż budynki i   budowla ziemna, o   której mowa w   pkt 1   - 60 m;  

5)   maksymalna wysokość budowli ziemnej - 310 m n.p.m.;  

6)   maksymalne nachylenie zboczy budowli ziemnej - 50 0 ;  

7)   miejsca do parkowania:  

a)   minimalna liczba - 10 miejsc,  

b)   sposób realizacji – miejsca do parkowania urządzić w   formie miejsc postojowych otwartych;  

8)   linie zabudowy: nieprzekraczalne, zgodne z   przepisami techniczno – budowlanymi;  

9)   gabaryty obiektów i   geometria dachu: długość ściany nie więcej niż 15 m, dachy płaskie lub strome o   kącie nachylenia połaci dachowych do 45 0 .  

2.   Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu:  

1)   sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu - odpowiednio zgodnie z   § 5   ust. 3   pkt 1   lit. a   i c, pkt 3   oraz § 8;  

2)   termin, do którego tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i   użytkowanie terenu może być wykonywane - data ważności koncesji na wydobywanie kopalin w   obszarze górniczym „Rydułtowy I”.  

§ 10.  

1.   Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 3ZP, z   zastrzeżeniem ust. 2:  

1)   budowlę ziemną kształtować zgodnie z   § 9   ust. 1   pkt 1   z uwzględnieniem ustaleń § 7   ust. 2   oraz - do czasu zmiany lokalizacji wodociągu magistralnego DN 1000 mm - ograniczeń w   jego strefie technicznej;  

2)   w ramach kształtowania budowli ziemnej dopuszcza się przebudowę lub rozbiórkę części budowli, z   zastrzeżeniem § 7   ust. 2, w   tym z   użyciem instalacji, o   których mowa w   § 5   ust. 5   pkt 3;  

3)   w przypadku budowy ogrodzeń ich forma musi zapewniać możliwość migracji zwierząt;  

4)   w strefie technicznej, o   szerokości po 8   m od wodociągu magistralnego, obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, z   wyjątkiem możliwości budowy z   materiałów rozbieralnych ogrodzeń, dróg i   placów, a   także zakaz sadzenia drzew i   krzewów;  

5)   intensywność zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz maksymalna wysokość zabudowy - odpowiednio zgodnie z   § 9   ust. 1   pkt 2   - 4, przy czym najwyżej położona część obiektu budowlanego, którego charakterystycznym parametrem jest wysokość, jak wolno stojące maszty, nie może przekraczać wysokości 400 m n.p.m.;  

6)   maksymalna wysokość budowli ziemnej - 360 m n.p.m., z   zastrzeżeniem § 7   ust. 2;  

7)   maksymalne nachylenie zboczy budowli ziemnej - 50 0 , z   zastrzeżeniem § 7   ust. 2;  

8)   minimalna liczba miejsc do parkowania i   sposób ich realizacji, linie zabudowy oraz gabaryty obiektów i   geometria dachu - odpowiednio zgodnie z   § 9   ust. 1   pkt 7   - 9.  

2.   Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu: w   terminie wymienionym w   § 9   ust. 2   pkt 2, dopuszcza się budowę tymczasowych obiektów budowlanych, jak place składowe i   instalacje, służących czasowemu składowaniu węgla kamiennego wydobytego w   zakładzie, o   którym mowa w   § 5   ust. 3   pkt 1   lit. a, z   uwzględnieniem odpowiednich zasad i   wskaźników określonych w   ust. 1.  

§ 11.  

1.   W zabudowie i   zagospodarowaniu terenów uwzględniać aktualne czynniki geologiczno - górnicze wynikające z   położenia obszaru objętego zmianą planu na obszarze i   terenie górniczym „Rydułtowy I” w   obrębie złoża węgla kamiennego „Rydułtowy” z   metanem pokładów węgla jako kopaliną towarzyszącą.  

2.   Nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych.  

§ 12.  

Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   parametry działek uzyskiwanych w   wyniku scalenia i   podziału nieruchomości: minimalna powierzchnia - 100 m 2 , minimalna szerokość frontu - 10 m;  

2)   kąt nachylenia bocznych granic działek w   stosunku do pasa drogowego: od 80 0 do 90 0 .  

§ 13.  

1.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji:  

1)   układ komunikacyjny: drogi wewnętrzne, powiązane z   układem zewnętrznym przez skrzyżowania z   ulicami publicznymi położonymi poza obszarem objętym zmianą planu oraz bocznice kolejowe i   obiekty wewnątrzzakładowego transportu kolejowego;  

2)   parametry dróg wewnętrznych oraz ścieżek rowerowych - odpowiednio zgodnie z   przepisami techniczno - budowlanymi, w   tym dotyczącymi dróg pożarowych;  

3)   liczba miejsc parkingowych - odpowiednio zgodnie z   § 8   pkt 6   lit. a   i § 9   ust. 1   pkt 7   lit. a.  

2.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   powiązanie z   układem zewnętrznym - przez istniejące lub planowane sieci infrastruktury technicznej;  

2)   zaopatrzenie w   wodę - sieci i   urządzenia wodociągowe, w   tym ujęcia wód podziemnych, z   uwzględnieniem przepisów dotyczących zaopatrzenia w   wodę do celów przeciwpożarowych;  

3)   odprowadzanie ścieków - urządzenia kanalizacyjne służące odprowadzaniu, oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków (w tym wód opadowych i   roztopowych oraz pochodzących z   odwodnienia zakładu górniczego), ścieków komunalnych i   przemysłowych, w   tym - kanalizacja sanitarna i   deszczowa oraz otwarte kanały; na terenie 3ZP - w   przypadku braku kanalizacji sanitarnej dopuszcza się, do czasu jej realizacji, odprowadzanie ścieków komunalnych w   inny sposób, zgodny z   przepisami techniczno - budowlanymi oraz dotyczącymi utrzymania czystości i   porządku w   gminach, w   szczególności polegający na przejściowym gromadzeniu ścieków w   zbiorniku bezodpływowym i   okresowym transporcie nieczystości ciekłych na oczyszczalnię ścieków;  

4)   zaopatrzenie w   energię elektryczną - sieci elektroenergetyczne wysokiego (110 kV), średniego i   niskiego napięcia, w   tym oświetlenia ulicznego, napowietrzne lub kablowe, stacje transformatorowe WN/SN i   SN/nN oraz inne urządzenia elektroenergetyczne;  

5)   zaopatrzenie w   gaz - urządzenia i   sieci gazowe średniego lub niskiego ciśnienia;  

6)   zaopatrzenie w   ciepło - sieci ciepłownicze lub lokalne źródła ciepła;  

7)   telekomunikacja - sieci i   urządzenia telekomunikacyjne.  

§ 14.  

Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania terenów:  

1)   dla terenu 2ZP i   3ZP – odpowiednio zgodnie z   § 9   ust. 2   i § 10 ust. 2;  

2)   dla terenu 1P - nie ustala się.  

§ 15.  

Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, wynosi 30% dla wszystkich terenów objętych zmianą planu.  

§ 16.  

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rydułtowy.  

2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29.205.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek zmiany planu  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29.205.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 listopada 2012 r.

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu  

W związku z   brakiem uwag do projektu zmiany planu nie rozstrzyga się o   sposobie rozpatrzenia uwag.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 29.205.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 listopada 2012 r.

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   zmianie planu, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

§ 1.  

W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującej obszar oznaczony symbolem MP/12 – Z/1, zwanej dalej zmianą planu, nie zostały zapisane inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy.  

§ 2.  

W przypadku, gdy realizacja infrastruktury technicznej, o   której mowa w   § 5   ust. 3   pkt 3, ust. 5   pkt 2   i 3, ust. 6   oraz § 13 zmiany planu, stanowić będzie zadanie własne Gminy, inwestycje te będą finansowane ze środków budżetu Gminy oraz z   wykorzystaniem innych źródeł finansowania.  

§ 3.  

W przypadku, o   którym mowa w   § 2, wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »