| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/505/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przy ul. Batorego 57

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przez osoby z niego korzystające.

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Odpłatność – kwota opłaty za pobyt osoby w placówce wraz z kosztami przyznanego zakresu usług;

2) Kryterium dochodowe – kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

3. Pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach obejmuje następujący zakres usług:

1) Przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacji ludzi w podeszłym wieku;

2) Zaspokajanie potrzeb rekreacyjno – kulturalnych;

3) Prowadzenie zadań w ramach terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej;

4) Wyżywienie całodzienne lub obiad.

§ 2

1. Odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej ze świadczenia.

2. Osoby nie ponoszą opłat w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na swój wniosek zgłoszony z jednodniowym wyprzedzeniem zaopiniowany przez Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach.

3. Wysokość odpłatności za usługi o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały określa tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Wysokość odpłatności za pobytw Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” ponoszonej przez świadczeniobiorcę korzystającego z zakresu usług określonych w §1 ust. 3.

Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej w %

Koszt pobytu

Osoby w rodzinie

Osoby samotnie gospodarującej

Do 100

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Od 101 do 250

100%

100%

Od 251 do 300

105%

105%

Od 301 do 350

110%

110%

Od 351 do 400

120%

120%

Od 401 do 450

150%

150%

Od 451 do 500

170%

170%

Powyżej 500

200%

200%

§ 3

Opłata za pobyt wnoszona jest do kasy lub na rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta do ustalania w każdym roku budżetowym na wniosek Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach kwoty odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr 0150/XXXII/594/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach ul. Batorego 57.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »