| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 14 listopada 2012r.

do Porozumienia nr 100/KT/2012 z dnia 26.09.2012 r. powierzającego Miastu i Gminie Pilica prowadzenie zadania pn. " Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowościach Pilica i Biskupice " zawarty pomiędzy :

 

Województwem Śląskim   , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia   46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w   osobach:  

Adama Matusiewicza  

Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi  

Wicemarszałka Województwa Śląskiego  

a  

Miastem i   Gminą Pilica,   z siedzibą w   Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46 a   reprezentowaną przez Burmistrza Michała Otrębskiego.  

§   1.  

Na podstawie § 10   ust. 2   Porozumienia nr 100/KT/2012 z   dnia 26.09.2012 r. strony postanawiają:  

1.   zmienić brzmienie § 1   ust. 1   na następujące: „Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu i   Gminie Pilica prowadzenia zadania pn.   „Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 wraz z   kanalizacją deszczową w   miejscowościach Pilica i   Biskupice”."  

2.   zmienić brzmienie § 1   ust. 3   na następujące: „Zakres rzeczowy określonego w   ust. 1   zadania obejmuje część geodezyjną, która winna zawierać mapę do celów projektowych 1:500, rozeznanie własnościowe nieruchomości wraz z   wykazem nieruchomości planowanych do zajęcia dla celów przebudowy drogi wojewódzkiej wraz z   kanalizacją deszczową w   miejscowościach Pilica i   Biskupice, wyniki badania dokumentów własności, analizę dokumentów archiwalnych dotyczących przebiegu granic działek, mapę z   z   koniecznymi wydzieleniami pod pas drogowy oraz część projektową, która winna zawierać rozwiązanie geometrii drogi, propozycje przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, wyniki badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych. Dokumentacja bedąca przedmiotem porozumienia winna być wykonana zgodnie z   obowiązującymi  

przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich dostępnymi na stronie internetowej   www.zdw.katowice.pl   ."   ,  

3.   wykreślić § 1   ust. 4, ust. 5   i ust. 6,  

4.   zmienić brzmienie § 2   ust. 1   na następujące: " Szacunkowy koszt zadania wynosi 34.932 zł (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote)."   ,  

5.   zmienić brzmienie § 4   ust. 2   na następujące: "Zakres opracowania uzgodniony został na spotkaniu w   Wydziale Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego w   dniu 12.10.2012 r., w   którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta i   Gminy Pilica, Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach oraz Wydziału Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego.",  

6.   zmienić brzmienie § 4   ust. 5   na następujące: "Koszty prac związanych z   uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z   wymogami określonymi w   § 1   ust. 3, leżą po stronie Miasta i   Gminy Pilica i   nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Miasta i   Gminy Pilica i   na jej zlecenie."   ,  

7.   zmienić brzmienie § 5   ust. 3   na następujące: "Miasto i   Gmina Pilica dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach do części koncepcji wymienionych w   § 1   ust.   3."   ,  

8.   zmienić brzmienie § 6   ust. 1   na następujące: "Miasto i   Gmina Pilica wykorzysta przekazaną dotację celową, o   której mowa w   § 2   ust. 9, w   terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w   § 1   ust. 3   ."   ,  

9.   zmienić brzmienie § 6   ust. 3   na następujące: "Rozliczenia dotacji, o   którym mowa w   ust. 2   należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanej koncepcji.",  

§   2.  

Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obydwie strony.  

§   3.  

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Niniejszy Aneks sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Województwo Śląskie  

Miasto i   Gmina Pilica  

 

 

 

MARSZAŁEK  


Adam   Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ  


Michał   Otrębski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »