| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 14 listopada 2012r.

do Porozumienia nr 100/KT/2012 z dnia 26.09.2012 r. powierzającego Miastu i Gminie Pilica prowadzenie zadania pn. " Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowościach Pilica i Biskupice " zawarty pomiędzy :

 

Województwem Śląskim   , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia   46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w   osobach:  

Adama Matusiewicza  

Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi  

Wicemarszałka Województwa Śląskiego  

a  

Miastem i   Gminą Pilica,   z siedzibą w   Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46 a   reprezentowaną przez Burmistrza Michała Otrębskiego.  

§   1.  

Na podstawie § 10   ust. 2   Porozumienia nr 100/KT/2012 z   dnia 26.09.2012 r. strony postanawiają:  

1.   zmienić brzmienie § 1   ust. 1   na następujące: „Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu i   Gminie Pilica prowadzenia zadania pn.   „Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 wraz z   kanalizacją deszczową w   miejscowościach Pilica i   Biskupice”."  

2.   zmienić brzmienie § 1   ust. 3   na następujące: „Zakres rzeczowy określonego w   ust. 1   zadania obejmuje część geodezyjną, która winna zawierać mapę do celów projektowych 1:500, rozeznanie własnościowe nieruchomości wraz z   wykazem nieruchomości planowanych do zajęcia dla celów przebudowy drogi wojewódzkiej wraz z   kanalizacją deszczową w   miejscowościach Pilica i   Biskupice, wyniki badania dokumentów własności, analizę dokumentów archiwalnych dotyczących przebiegu granic działek, mapę z   z   koniecznymi wydzieleniami pod pas drogowy oraz część projektową, która winna zawierać rozwiązanie geometrii drogi, propozycje przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, wyniki badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych. Dokumentacja bedąca przedmiotem porozumienia winna być wykonana zgodnie z   obowiązującymi  

przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich dostępnymi na stronie internetowej   www.zdw.katowice.pl   ."   ,  

3.   wykreślić § 1   ust. 4, ust. 5   i ust. 6,  

4.   zmienić brzmienie § 2   ust. 1   na następujące: " Szacunkowy koszt zadania wynosi 34.932 zł (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote)."   ,  

5.   zmienić brzmienie § 4   ust. 2   na następujące: "Zakres opracowania uzgodniony został na spotkaniu w   Wydziale Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego w   dniu 12.10.2012 r., w   którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta i   Gminy Pilica, Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach oraz Wydziału Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego.",  

6.   zmienić brzmienie § 4   ust. 5   na następujące: "Koszty prac związanych z   uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z   wymogami określonymi w   § 1   ust. 3, leżą po stronie Miasta i   Gminy Pilica i   nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Miasta i   Gminy Pilica i   na jej zlecenie."   ,  

7.   zmienić brzmienie § 5   ust. 3   na następujące: "Miasto i   Gmina Pilica dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach do części koncepcji wymienionych w   § 1   ust.   3."   ,  

8.   zmienić brzmienie § 6   ust. 1   na następujące: "Miasto i   Gmina Pilica wykorzysta przekazaną dotację celową, o   której mowa w   § 2   ust. 9, w   terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w   § 1   ust. 3   ."   ,  

9.   zmienić brzmienie § 6   ust. 3   na następujące: "Rozliczenia dotacji, o   którym mowa w   ust. 2   należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanej koncepcji.",  

§   2.  

Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obydwie strony.  

§   3.  

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Niniejszy Aneks sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Województwo Śląskie  

Miasto i   Gmina Pilica  

 

 

 

MARSZAŁEK  


Adam   Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ  


Michał   Otrębski

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »