| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

1. Na podstawieart.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

ogłasza się tekst jednolity:

Uchwały  Nr XXVI/225/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2009 r. Nr 68 poz.1530), zmienionej:

Uchwałą Nr XXVII/231/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/225/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2009 r. Nr 102 poz.2293)

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:

1) § 2 Uchwały Nr XXVII/231/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/225/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2009 r. Nr 102 poz.2293), który stanowi:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

2) § 3 Uchwały Nr XXVII/231/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/225/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2009 r. Nr 102 poz.2293), który stanowi:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/225/09
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn.zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Regulamin określa:

1) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

2) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Wręczyca Wielka,

5) wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nagród dla nauczycieli.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) „Karcie Nauczyciela” – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.),

2) „rozporządzeniu” – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,

3) „klasie” – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę

4) „uczniu” – należy przez to rozumieć także wychowanka,

5) „tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin” – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 Karty Nauczyciela.

§ 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 4. W zależności od spełnienia ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, o których mowa w rozporządzeniu oraz spełniania warunków określonych w § 5 niniejszego regulaminu, nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 5. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest ponadto:

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach olimpiadach itp.,

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

4) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków

5) podnoszenie umiejętności zawodowych,

6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

7) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub
innych urządzeń szkolnych,

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

10) przestrzeganie dyscypliny pracy,

11) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,

12) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

13) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

14) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

15) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

16) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż  jeden rok.

2. Dodatek motywacyjny nauczyciela lub dyrektora nie może być wyższy niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor w ramach posiadanych środków a dyrektorowi szkoły Wójt Gminy.

§ 7. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny.

§ 8. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska lub funkcje określone w rozporządzeniu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy w granicach stawek określonych w tabeli, uwzględniając między innymi wielkość placówki, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.


Tabela stawek dodatków funkcyjnych

Lp

Stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego /miesięcznie w złotych/

1.

Dyrektor szkoły:


= od 5 do 8 oddziałów


200 - 400

= od 9 do 16 oddziałów

300 - 600

= 17 oddziałów i więcej

400 - 800

2.

Wicedyrektor szkoły

200 - 400

3.

Dyrektor przedszkola:

= do 3 oddziałów

100 - 300

= 4 oddziały i więcej

200 - 400

4.

Wychowawstwo klasy

130

5.

Opiekun stażu

60

§ 9. 1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu   dodatek za warunki pracy, a w szczególności:

1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych – w wysokości 5%, proporcjonalnie do ilości przydzielonych godzin,

2) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – w wysokości 15%, proporcjonalnie do ilości przydzielonych godzin,

3) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – w wysokości 20%, proporcjonalnie do ilości przydzielonych godzin.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za którą nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie.

3. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub, jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc
stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkami za warunki pracy przez miesięczną
liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 11. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust.1 Karty Nauczyciela zatrudnionemu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zależy od wielkości rodziny i wynosi  miesięcznie:

1) dla jednej osoby – 20 złotych,

2) dla dwóch i więcej osób – 50 złotych.

4. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka,

2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

5. O zaistniałej zmianie w stanie rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – Wójta Gminy. Powiadomienia nauczyciel dokonuje na piśmie. W przypadku niewykonania tego obowiązku, nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły).

8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

§ 12. 1. Ustala się następujący podział funduszu nagród:

1) 40% tego funduszu na nagrody organu prowadzącego zwanych dalej Nagrodami Wójta,

2) 60% przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół i przedszkoli.

2. Wysokość Nagrody Wójta Gminy wynosi od 2 000 złotych do 2 600 złotych a Nagroda Dyrektora Szkoły nie może być niższa niż 400 złotych i wyższa niż 2 000 złotych.

3. Warunkiem przyznania nagrody, o której mowa w ust. 1, jest przepracowanie przez nauczyciela w szkole co najmniej jednego roku i spełnienie najmniej trzech kryteriów, określonych niżej w ust. 5 i 6.

4. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorowi szkoły a także nauczycielowi, na umotywowany wniosek dyrektora, rady pedagogicznej, zakładowej organizacji związkowej lub dyrektora GZEAO. Nagroda może być przyznana z inicjatywy Wójta Gminy.

5. Ustala się następujące kryteria przyznania Nagrody Dyrektora:

1) wyniki nauczania i efekty wychowawcze,

2) dyscyplina pracy,

3) nowatorstwo w pracy dydaktycznej,

4) zróżnicowane formy pracy wychowawczej i opiekuńczej,

5) samokształcenie i doskonalenie zawodowe,

6) udział w pracach organów i komisji szkolnych i pozaszkolnych.

6. Ustala się następujące kryteria przyznania Nagrody Wójta Gminy:

1) powszechnie uznawany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2) szczególne osiągnięcia w kierowaniu zespołem,

3) dorobek naukowy – publikacje, opracowania,

4) wprowadzanie pozytywnie ocenianych innowacji w kształceniu uczniów i prowadzeniu szkoły,

5) organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych,

6) pozyskiwanie dochodów pozabudżetowych,

7) znaczące osiągnięcia uczniów na olimpiadach i konkursach.

7. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, którego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych.

8. Nagrody mogą być przyznane z okazji zakończenia roku szkolnego lub z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 13. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wręczycy Wielkiej oraz Komisją Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” we Wręczycy Wielkiej.

§ 14. [1]) Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wynikające ze zwiększenia wysokości składników wynagrodzenia określonych w regulaminie następują z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) dodany przez § 1 ust.1 Uchwały Nr XXVII/231/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/225/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2009 r. Nr 102 poz.2293), który wszedł w życie 30 czerwca 2009 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »