| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/294/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 9   ustawy z   15 listopada 1984 roku o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

1)   Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwane dalej „zwolnieniem”, następuje na wniosek podatnika.  

2)   Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w   którym złożono wniosek, o   którym mowa w   ust. 1.  

3)   Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchni i   klasy), oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1–3 lata).  

§ 2.  

1)   Warunki zwolnienia są następujące:  

a)   zaprzestanie działalności rolniczej,  

b)   w odniesieniu do gruntów:  

-   niedokonywanie zbioru traw i   siana na cele paszowe,  

-   utrzymanie w   stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów,  

-   niewykorzystywanie na cele pastwiskowe.  

2)   Warunki określone w   ust. 1   muszą być spełnione łącznie.  

§ 3.  

1)   Zwolnienie następuje w   drodze decyzji Prezydenta Miasta Będzina.  

2)   Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Miasta w   terminie 14 dni o   zaistniałych zmianach w   przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/294/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik 1   XXIX.294.2012  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/294/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.

do uchwały w   sprawie trybu i   szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Ustawa z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym zwalnia od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z   tym, że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3   lata, w   stosunku do tych samych gruntów. Ponadto ustawa nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w   drodze uchwały, trybu i   szczegółowych warunków zwolnienia. Powyższe zwolnienie jest obligatoryjne, a   zatem każdy ubiegający się, jeżeli spełnia warunki ustawowe, uzyskuje zwolnienie od podatku rolnego. Jeśli jednak Rada Gminy nie podejmie uchwały, wówczas nie ma podstaw do odmowy stosowania zwolnienia. Na terenie Gminy Będzin grunty rolne stanowią niewielki procent gruntów ogółem, jednak z   uwagi na możliwość wystąpienia gruntów rolnych podlegających zwolnieniu od podatku konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. Jednym z   warunków uzyskania zwolnienia jest złożenie przez podatnika wniosku. Proponuje się aby okres zwolnienia od podatku rolnego oraz powierzchnia zwalnianego gruntu (w granicach ustawowych) był zgodny z   zadeklarowanym przez podatnika okresem zaprzestania na wnioskowanym gruncie produkcji rolnej.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »