| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/448/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego na lata 2013 - 2015 na rzecz osób chorych, wymagających okresowo całodobowej opieki i pielęgnacji, nie kwalifikujących się do stacjonarnych domów pomocy społecznej

Na podstawie art.7   ust.1 pkt 6, art.18 ust.2   pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1   ustawy z   dnia 8     marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), w   związku z     art. 17 ust.2   pkt 4     oraz art.110 pkt 10 ustawy z     dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz.U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

Przyjąć program osłonowy lata 2013 - 2015 na rzecz osób chorych, wymagających okresowo całodobowej opieki i     pielęgnacji, nie kwalifikujących się do stacjonarnych domów pomocy społecznej, w   brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1     do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/448/12    
Rady Miasta Chorzów    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

Załącznik nr 1  

Program jest przeznaczony dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, wiek lub chorobę przejściowo nie mogą samodzielnie funkcjonować w   codziennym życiu, a   okresowa opieka i   pielęgnacja rokują odzyskanie zdolności do dalszego funkcjonowania w   środowisku domowym.  

1.   Celem Programu jest :  

1.1 pomoc w   zapewnieniu opieki i   pielęgnacji osobom niepełnosprawnym,  przewlekle chorym , niezdolnym do samodzielnej egzystencji,  

1.2 umożliwienie powrotu do środowiska domowego po zakończeniu rehabilitacji,  

1.3 opóźnienie umieszczenia w   domu pomocy społecznej .  

2.   Odbiorcy   świadczenia:  

2.1 Programem mogą być objęte osoby, które:  

2.1.1 nie wyrażają zgody na umieszczenie w   domu pomocy społecznej na stałe, a   wymagają okresowo usług opiekuńczych całodobowych, z   powodu nasilenia objawów chorobowych lub dolegliwości związanych z   niepełnosprawnością,  

2.1.2 po leczeniu szpitalnym wymagają okresowo całodobowych usług opiekuńczych, w   tym specjalistycznych, których nie można zrealizować w   miejscu jej zamieszkania.  

2.2 Osoby spełniające warunki określone w   pkt. 2.1 mogą ubiegać się o   dofinansowanie pobytu w   placówce, zapewniającej całodobową opiekę, jeżeli niemożliwe jest natychmiastowe przyjęcie do placówek mających zawarte kontrakty z   NFZ.  

2.3Pierwszeństwo w   uzyskaniu dofinansowania do pobytu w   placówce zapewniającej całodobową opiekę mają osoby samotne, nie posiadające bliskiej rodziny ani innych osób, które mogą zapewnić opiekę w   miejscu zamieszkania, które bezpośrednio przed umieszczeniem były hospitalizowane lub które szpital bądź inna placówka medyczna, po zaopatrzeniu medycznym odesłał do domu.  

3.   Okres pobytu  

3.1 Okres dofinansowania do pobytu osoby w   placówce zapewniającej całodobową opiekę nie może być dłuższy niż 3   miesiące.  

3.2 Jeżeli w   tym okresie osoba nadal nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania, pracownik socjalny Ośrodka podejmuje działania zmierzające do umieszczenia osoby w   zakładzie opiekuńczo – pielęgnacyjnym lub w   Domu Pomocy Społecznej.  

3.3 Długość okresu pobytu ustalany jest wspólnie przez pracownika placówki zapewniającej całodobową opiekę i   pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w   oparciu o   posiadaną dokumentację medyczną, opinię lekarza prowadzącego oraz wywiad środowiskowy.  

4.   Odpłatność za pobyt  

4.1 Osobie przebywającej w   placówce zapewniającej całodobową opiekę może zostać przyznane dofinansowanie w   wysokości różnicy między kosztem pobytu ustalonym przez placówkę, a   posiadanymi środkami własnymi .  

4.2 Wysokość dofinansowania, o   którym mowa w   pkt. 4.1. nie może przekraczać kwoty 2.000,- zł. za pełny miesiąc i   6.000,- zł. za cały okres pobytu.  

4.3 Decyzję o   przyznaniu dofinansowania podejmuje pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, biorąc pod uwagę:  

4.3.1 dochody i   zasoby własne  

4.3.2 zdolność alimentacyjną osób zobowiązanych do alimentacji  

4.4 Osoba kierowana do placówki zapewniającej całodobową opiekę otrzymuje decyzję administracyjną określającą:  

4.4.1 okres pobytu  

4.4.2 wysokość przyznanej dopłaty wnoszonej przez OPS.  

4.5. Za niepełny miesiąc ustala się dofinansowanie w   wysokości 1/30 kwoty miesięcznej, odpowiednio do liczby dni pobytu.  

4.6. Wniosek o   dofinansowanie może składać strona postępowania,najbliższa rodzina, szpital lub inna placówka medyczna, w   której przebywa osoba chora, lekarz rodzinny lub pracownik socjalny. W   wyjątkowych sytuacjach wniosek może składać również placówka zapewniająca całodobowe usługi opiekuńcze.  

5.   Wybór placówki   świadczącej całodobowe usługi opiekuńcze  

5.1 Wyboru placówki świadczącej całodobowe usługi dokonywać będzie Prezydent Miasta Chorzów, w   trybie konkursu ofert przeprowadzanego w   oparciu o   art. 25 ustawy o   pomocy społecznej.  

5.2 Do prac związanych z   oceną i   wyborem oferty Prezydent Miasta Chorzów może powołać Komisję, w   skład której wejdą przedstawiciele:  

Wydziału Zdrowia i   Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji Zdrowia , Komisji Rodziny i   Pomocy Społecznej.  

5.3 Wybrana do realizacji zadania placówka powinna znajdować się na terenie miasta Chorzów.  

5.4 Placówka, której zlecone zostanie zadanie musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, o   którym mowa w   art. 67 i   68 ustawy o   pomocy społecznej.  

5.5 Przy dokonywaniu oceny będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

5.5.1 zakres prowadzonej działalności statutowej  

5.5.2 możliwość świadczenia całodobowych usług opiekuńczych dla różnych kategorii pacjentów  

5.5.3 koszt pobytu ( stawka dzienna lub miesięczna ) i   jego zróżnicowanie w   zależności od stanu zdrowia osoby kierowanej  

5.5.4 formy prowadzonej rehabilitacji  

5.5.5 liczbę zatrudnionych pracowników i   zróżnicowanie zawodowe  

5.5.6 kwalifikacje personelu medycznego i   opiekuńczego.  

5.6 Z   podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa na okres nie krótszy niż 1   rok i   nie dłuższy niż 3   lata.  

5.7 Placówka, z   którą zostanie zawarta umowa na prowadzenie całodobowych usług opiekuńczych będzie otrzymywała należne środki pieniężne, w   wysokości nie wyższej niż liczba osób  przebywających w   placówce w   danym miesiącu i   sumy przyznanych  dofinansowań, na podstawie faktury wystawianej po upływie miesiąca, którego płatność dotyczy.  

5.8 Placówka, z   którą zostanie zawarta umowa będzie zobowiązana do współpracy z   pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w   Chorzowie w   zakresie niezbędnym do planowania dalszej pracy socjalnej z   osobą umieszczoną na pobyt czasowy.  

5.9 Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w   Chorzowie a   podmiotem wybranym w   drodze konkursu do realizacji zadania.  

5.10 Nadzór merytoryczny nad realizowanym zadaniem wykonywany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »