| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/448/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego na lata 2013 - 2015 na rzecz osób chorych, wymagających okresowo całodobowej opieki i pielęgnacji, nie kwalifikujących się do stacjonarnych domów pomocy społecznej

Na podstawie art.7   ust.1 pkt 6, art.18 ust.2   pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1   ustawy z   dnia 8     marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), w   związku z     art. 17 ust.2   pkt 4     oraz art.110 pkt 10 ustawy z     dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz.U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

Przyjąć program osłonowy lata 2013 - 2015 na rzecz osób chorych, wymagających okresowo całodobowej opieki i     pielęgnacji, nie kwalifikujących się do stacjonarnych domów pomocy społecznej, w   brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1     do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/448/12    
Rady Miasta Chorzów    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

Załącznik nr 1  

Program jest przeznaczony dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, wiek lub chorobę przejściowo nie mogą samodzielnie funkcjonować w   codziennym życiu, a   okresowa opieka i   pielęgnacja rokują odzyskanie zdolności do dalszego funkcjonowania w   środowisku domowym.  

1.   Celem Programu jest :  

1.1 pomoc w   zapewnieniu opieki i   pielęgnacji osobom niepełnosprawnym,  przewlekle chorym , niezdolnym do samodzielnej egzystencji,  

1.2 umożliwienie powrotu do środowiska domowego po zakończeniu rehabilitacji,  

1.3 opóźnienie umieszczenia w   domu pomocy społecznej .  

2.   Odbiorcy   świadczenia:  

2.1 Programem mogą być objęte osoby, które:  

2.1.1 nie wyrażają zgody na umieszczenie w   domu pomocy społecznej na stałe, a   wymagają okresowo usług opiekuńczych całodobowych, z   powodu nasilenia objawów chorobowych lub dolegliwości związanych z   niepełnosprawnością,  

2.1.2 po leczeniu szpitalnym wymagają okresowo całodobowych usług opiekuńczych, w   tym specjalistycznych, których nie można zrealizować w   miejscu jej zamieszkania.  

2.2 Osoby spełniające warunki określone w   pkt. 2.1 mogą ubiegać się o   dofinansowanie pobytu w   placówce, zapewniającej całodobową opiekę, jeżeli niemożliwe jest natychmiastowe przyjęcie do placówek mających zawarte kontrakty z   NFZ.  

2.3Pierwszeństwo w   uzyskaniu dofinansowania do pobytu w   placówce zapewniającej całodobową opiekę mają osoby samotne, nie posiadające bliskiej rodziny ani innych osób, które mogą zapewnić opiekę w   miejscu zamieszkania, które bezpośrednio przed umieszczeniem były hospitalizowane lub które szpital bądź inna placówka medyczna, po zaopatrzeniu medycznym odesłał do domu.  

3.   Okres pobytu  

3.1 Okres dofinansowania do pobytu osoby w   placówce zapewniającej całodobową opiekę nie może być dłuższy niż 3   miesiące.  

3.2 Jeżeli w   tym okresie osoba nadal nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania, pracownik socjalny Ośrodka podejmuje działania zmierzające do umieszczenia osoby w   zakładzie opiekuńczo – pielęgnacyjnym lub w   Domu Pomocy Społecznej.  

3.3 Długość okresu pobytu ustalany jest wspólnie przez pracownika placówki zapewniającej całodobową opiekę i   pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w   oparciu o   posiadaną dokumentację medyczną, opinię lekarza prowadzącego oraz wywiad środowiskowy.  

4.   Odpłatność za pobyt  

4.1 Osobie przebywającej w   placówce zapewniającej całodobową opiekę może zostać przyznane dofinansowanie w   wysokości różnicy między kosztem pobytu ustalonym przez placówkę, a   posiadanymi środkami własnymi .  

4.2 Wysokość dofinansowania, o   którym mowa w   pkt. 4.1. nie może przekraczać kwoty 2.000,- zł. za pełny miesiąc i   6.000,- zł. za cały okres pobytu.  

4.3 Decyzję o   przyznaniu dofinansowania podejmuje pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, biorąc pod uwagę:  

4.3.1 dochody i   zasoby własne  

4.3.2 zdolność alimentacyjną osób zobowiązanych do alimentacji  

4.4 Osoba kierowana do placówki zapewniającej całodobową opiekę otrzymuje decyzję administracyjną określającą:  

4.4.1 okres pobytu  

4.4.2 wysokość przyznanej dopłaty wnoszonej przez OPS.  

4.5. Za niepełny miesiąc ustala się dofinansowanie w   wysokości 1/30 kwoty miesięcznej, odpowiednio do liczby dni pobytu.  

4.6. Wniosek o   dofinansowanie może składać strona postępowania,najbliższa rodzina, szpital lub inna placówka medyczna, w   której przebywa osoba chora, lekarz rodzinny lub pracownik socjalny. W   wyjątkowych sytuacjach wniosek może składać również placówka zapewniająca całodobowe usługi opiekuńcze.  

5.   Wybór placówki   świadczącej całodobowe usługi opiekuńcze  

5.1 Wyboru placówki świadczącej całodobowe usługi dokonywać będzie Prezydent Miasta Chorzów, w   trybie konkursu ofert przeprowadzanego w   oparciu o   art. 25 ustawy o   pomocy społecznej.  

5.2 Do prac związanych z   oceną i   wyborem oferty Prezydent Miasta Chorzów może powołać Komisję, w   skład której wejdą przedstawiciele:  

Wydziału Zdrowia i   Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji Zdrowia , Komisji Rodziny i   Pomocy Społecznej.  

5.3 Wybrana do realizacji zadania placówka powinna znajdować się na terenie miasta Chorzów.  

5.4 Placówka, której zlecone zostanie zadanie musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, o   którym mowa w   art. 67 i   68 ustawy o   pomocy społecznej.  

5.5 Przy dokonywaniu oceny będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

5.5.1 zakres prowadzonej działalności statutowej  

5.5.2 możliwość świadczenia całodobowych usług opiekuńczych dla różnych kategorii pacjentów  

5.5.3 koszt pobytu ( stawka dzienna lub miesięczna ) i   jego zróżnicowanie w   zależności od stanu zdrowia osoby kierowanej  

5.5.4 formy prowadzonej rehabilitacji  

5.5.5 liczbę zatrudnionych pracowników i   zróżnicowanie zawodowe  

5.5.6 kwalifikacje personelu medycznego i   opiekuńczego.  

5.6 Z   podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa na okres nie krótszy niż 1   rok i   nie dłuższy niż 3   lata.  

5.7 Placówka, z   którą zostanie zawarta umowa na prowadzenie całodobowych usług opiekuńczych będzie otrzymywała należne środki pieniężne, w   wysokości nie wyższej niż liczba osób  przebywających w   placówce w   danym miesiącu i   sumy przyznanych  dofinansowań, na podstawie faktury wystawianej po upływie miesiąca, którego płatność dotyczy.  

5.8 Placówka, z   którą zostanie zawarta umowa będzie zobowiązana do współpracy z   pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w   Chorzowie w   zakresie niezbędnym do planowania dalszej pracy socjalnej z   osobą umieszczoną na pobyt czasowy.  

5.9 Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w   Chorzowie a   podmiotem wybranym w   drodze konkursu do realizacji zadania.  

5.10 Nadzór merytoryczny nad realizowanym zadaniem wykonywany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Eco Carport

Producent i dystrybutor wiat z drewna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »