| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 285/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Katowicach oraz po poddaniu społecznej ocenie projektu Uchwały  


Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  


Rozdział I  
Postanowienia ogólne  

§   1  

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.  

Ilekroć jest mowa w   regulaminie o:  

1. Właścicielach nieruchomości należy przez to rozumieć osoby oraz podmioty wymienione w   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r., poz. 391),  

2. Mieszkańcu należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą na terenie Miasta Siemianowice Śląskie miejsce zamieszkania w   rozumieniu przyjętym w   art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z   dnia 9   lipca 2008 r. (Dz. U. UE L z   2008 r., poz. 218, s. 14),  

3. Nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomość w   rozumieniu art. 46 ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z   1964 r., nr 16, poz. 93 z   późn. zm.),  

4. Podmiotach odbierających i   transportujących odpady i/lub opróżniających zbiorniki bezodpływowe i   transportujących nieczystości ciekłe i/lub prowadzących odzysk i   unieszkodliwianie odpadów komunalnych należy przez to rozumieć podmioty, które świadczą usługi na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r., poz. 391),  

5. Selektywnej zbiórce odpadów komunalnych należy przez to rozumieć gromadzenie odpadów w   sposób określony w   art. 3   ust. 3   pkt 15a ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r., o   odpadach (tj. Dz. U. z   2010 r., nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

6. Odpadach komunalnych zmieszanych należy przez to rozumieć odpady określone w   art. 3   ust. 3   pkt 4   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r., o   odpadach (tj. Dz. U. z   2010 r., nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.), nie zebrane w   sposób selektywny,  

7. Odpadach ulegających biodegradacji należy przez to rozumieć odpady określone w   art. 3   ust. 3   pkt 7   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r., o   odpadach (tj. Dz. U. z   2010 r., nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

8. Zabudowie jednorodzinnej należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków określony w   § 3   pkt 2   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. z   2002 r., nr 75, poz. 690 z   późn. zm.),  

9. Zabudowie wielorodzinnej należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków określony w   § 3   pkt 4   lit. a   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. z   2002 r., nr 75, poz. 690 z   późn. zm.).  

10. Placówkach oświatowych tzw. feryjnych należy przez to rozumieć podmioty wymienione w   art. 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tj. Dz. U. z   2004 r., nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), które nie świadczą usług edukacyjnych w   okresie wakacyjnym - od 01.07. do 31.08 oraz podmioty wymienione w   art. 2   ust. 1   pkt 1   w ustawie z   dnia 25 lipca 2005 roku Prawo o   szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z   2012 r., poz. 572 z   późn. zm.), które nie świadczą usług edukacyjnych w   okresie wakacyjnym - od 01.07. do 30.09.  


Rozdział II  
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   2  

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości poprzez:  

1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

2) zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych do pojemników,  

3) niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, tworzącego się błota pośniegowego, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego w   tym z   podwórzy, przejść, schodów, wjazdów do posesji, bram, dojazdów lub dojść do pojemników na odpady itp. w   sposób nie utrudniający ruchu pieszych i   pojazdów.  

§   3  

1. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o   którym mowa w   § 2   ust. 1   pkt 1   jest realizowany poprzez:  

1) zbieranie do specjalnie przeznaczonych w   tym celu pojemników lub worków z   tworzywa sztucznego następujących frakcji odpadów komunalnych:  

a) papier i   tektura,  

b) tworzywa sztuczne,  

c) szkło,  

d) opakowania wielomateriałowe,  

przy czym możliwe jest gromadzenie tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych we wspólnym pojemniku lub worku z   tworzywa sztucznego.  

2) zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w tym odpady kuchenne, roślinne) w   przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach z   tworzywa sztucznego, a   także zbierania ich we własnym zakresie w   przypadku posiadania własnego kompostownika.  

3) zbieranie oraz samodzielne dostarczanie do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz do mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych, następujących frakcji odpadów komunalnych:  

a) zużyte baterie i   akumulatory,  

b) zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

c) zużyte opony oraz produkty gumowe,  

d) chemikalia.  

Miejsca i   terminy dostarczania odpadów do mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych będą podawane do publicznej wiadomości, według opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta wykazu,  

4) zbieranie oraz samodzielne dostarczanie odpadów komunalnych w   postaci zużytych baterii i   akumulatorów małogabarytowych do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub do punktów placówek handlowych i   oświatowych, według opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta wykazu,  

5) zbieranie oraz samodzielne dostarczanie do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub do punktów aptecznych odpadów komunalnych w   postaci przeterminowanych lekarstw, według opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta wykazu,  

6) zbieranie oraz samodzielne dostarczanie metali do punktów skupu metali, działających na terenie Miasta,  

7) składowanie mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych w   wyznaczonym terminie i   miejscu, podanym do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty, w   tym również poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady wielkogabarytowe mają obowiązek ich zagospodarowania zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

8) indywidualne zbieranie odpadów budowlanych pochodzących z   budów, remontów i   rozbiórek przeprowadzanych we własnym zakresie, gromadzonych w   specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub workach.  

Ilość odpadów budowlanych przyjmowanych bezpłatnie przez Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych od właścicieli nieruchomości zmieszkanych lub w   części zamieszkanych w   wyniku prowadzonych na tych nieruchomościach we własnym zakresie prac określa odrębna uchwała. W   przypadku przekroczenia ilości odpadów budowlanych możliwych do bezpłatnego przekazania do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych właściciel nieruchomości zamieszkanej lub nieruchomości w   części zamieszkanej, obowiązany jest do ich odpowiedniego zagospodarowania zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych lub w   części niezamieszkanych, na których powstają odpady budowlane pochodzące z   budów, remontów i   rozbiórek przeprowadzanych we własnym zakresie, obowiązani są do ich zagospodarowania we własnym zakresie zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

W przypadku odpadów budowlanych pochodzących z   budów, remontów i   rozbiórek powstałych w   związku ze świadczeniem usług przez podmiot - wykonawcę działającego w   tym zakresie na podstawie zlecenia lub umowy, ich zagospodarowanie zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa należy do obowiązków podmiotu - wykonawcy.  

§   4  

W przypadku nieruchomości zabudowanej garażami, które stanowią od gruntu odrębną własność, a   ich właściciele są współużytkownikami wieczystymi lub współwłaścicielami gruntu, obowiązek utrzymania właściwego stanu sanitarno - higienicznego ciąży na osobach sprawujących zarząd nieruchomością wspólną lub w   przypadku braku zarządu indywidualnie na właścicielach poszczególnych garaży.  

§   5  

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest pod warunkiem wykonywania prac w   sposób nie naruszający przepisów ochrony środowiska, na terenie umożliwiającym odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   przepisami prawa.  

§   6  

Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dozwolona na terenie nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z   naprawą nie będą uciążliwe dla osób przebywających na sąsiednich nieruchomościach oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego. Powstałe odpady powinny być gromadzone i   usuwane przez dokonującego naprawy zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  


Rozdział III  
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki ich rozmieszczania oraz utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   7  

1. Dopuszcza się następujące pojemniki do zbierania odpadów na terenie Miasta:  

1) kosze uliczne i   osiedlowe o   minimalnej pojemności 30 l,  

2) pojemniki zamykane o   minimalnej pojemności 80 litrów, przy czym zaleca się stosowanie pojemników o   pojemności:  

a) 80 litrów,  

b) 120 litrów,  

c) 240 litrów,  

3) kontenery zamykane o   minimalnej pojemności 1   100 litrów, przy czym zaleca się stosowanie kontenerów o   pojemności:  

a) 1   100 litrów,  

b) 5   000 litrów,  

c) 7   000 litrów,  

3a) kontenery na odpady budowlane o   minimalnej pojemności 3   500 litrów, przy czym zaleca się stosowanie kontenerów o   pojemności:  

a) 3   500 litrów,  

b) 5   000 litrów,  

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o   minimalnej pojemności 80 litrów,  

5) specjalistyczne pojemniki na odchody zwierząt domowych.  

2. Dopuszcza się gromadzenie w   workach z   tworzywa sztucznego o   minimalnej pojemności 80 litrów odpadów komunalnych selektywnie zebranych w   tym odpadów budowlanych.  

3. Pojemniki na odpady powinny być znormalizowane, dopasowane do urządzeń załadowczych specjalistycznych pojazdów oraz posiadać zamykane pokrywy.  

4. Ilość i   usytuowanie koszy ulicznych i   osiedlowych przy drogach, na przystankach komunikacji publicznej, w   ciągach handlowo – usługowych, na terenach wzmożonego ruchu pieszego, parkach ustala odpowiednio właściciel kierując się kryterium dostępności, nie dopuszczając do ich przepełnienia.  

5. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane w   należytym stanie technicznym, sanitarno – higienicznym poprzez mycie i   dezynfekcję według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

§   8  

1. Pojemniki i   worki z   tworzywa sztucznego przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w   które należy wyposażać nieruchomości, powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właścicieli z   zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki lub worki z   tworzywa sztucznego w   następującej kolorystyce:  

1) niebieski – z   przeznaczeniem na papier i   tekturę,  

2) zielony lub biały – z   przeznaczeniem na szkło,  

3) żółty – z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i   opakowania wielomateriałowe,  

4) brązowy – z   przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.  

3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów:  

- papier i   tektura,  

- tworzywa sztuczne i   opakowania wielomateriałowe,  

- szkło,  

może być prowadzona w   ramach zespołów kontenerów tzw. „dzwonów” tworzonych w   miejscach ogólnodostępnych, w   szczególności takich jak place, duże osiedla mieszkaniowe.  

§   9  

1. Pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właścicieli, jednakże opróżniane w   jednotygodniowym cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej z   zastrzeżeniem § 7   ust. 1:  

1) w   zabudowie jednorodzinnej i   wielorodzinnej 20 litrów na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,  

2) w   placówkach oświatowych wszelkiego typu, z   wyłączeniem tzw. feryjnych i   placówkach o   podobnym charakterze 3   litry na każdego pracownika i   ucznia,  

3) w   placówkach oświatowych tzw. „feryjnych” w   okresie przerwy wakacyjnej w   nauce, co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 80 litrów, w   pozostałych okresach w   roku 3   litry na każdego pracownika i   ucznia,  

4) w   placówkach handlowych, 30 litrów na każde 10 m² powierzchni użytkowej,  

5) na targowiskach 60 litrów na każde stoisko znajdujące się na targowisku, jednak co najmniej dwa pojemniki o   pojemności 1   100 litrów każdy,  

6) w   placówkach gastronomicznych 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,  

7) w   zakładach usługowych, produkcyjnych i   innych zakładach pracy 70 litrów na każdych 10 pracowników,  

8) w   szpitalach, hotelach itp. 15 litrów na jedno łóżko,  

9) na ogródkach działkowych 10 litrów na każdą działkę w   okresie od 1   marca do 31 października, w   pozostałym okresie 5   litrów na każdą działkę,  

10) na garażach 5   l na każdy garaż,  

11) na cmentarzach 2   l na każde miejsce pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 1   100 litrów.  

2. Pojemność pojemników, o   których mowa w   ust. 1   może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem opróżniania i   wywozu odpadów w   nich zgromadzonych częściej niż raz w   tygodniu, bądź proporcjonalnie większa w   przypadku gdy odpady będą opróżnianie i   wywożone rzadziej niż raz w   tygodniu z   zastrzeżeniem § 7   ust. 1.  

3. W   przypadku nieruchomości mieszanych tj. w   części zamieszkanych oraz w   części niezamieszkanych zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych dokonuje się:  

1) z   części mieszkalnej w   pojemnikach przeznaczonych dla części zamieszkanej,  

2) z   części niezamieszkanej w   pojemnikach przeznaczonych dla części niezamieszkanej.  

4. W   celu edukacji społeczeństwa i   promocji w   zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w   ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Siemianowice Śląskie może zobowiązać się do dostarczania właścicielom nieruchomości specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników i/lub worków z   tworzywa sztucznego.  

§   10  

W pojemnikach na odpady komunalne zmieszane nie należy gromadzić gruzu, śniegu, lodu, żużla i   gorącego popiołu.  

 

Rozdział IV  
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   11  

1. Odpady komunalne zmieszane oraz odpady selektywnie zebrane z   terenu nieruchomości mogą być odbierane tylko przez podmiot do tego uprawniony.  

2. Odbiór nieczystości ciekłych następuje na indywidualne zgłoszenie w   oparciu o   odpowiednią umowę zawartą między właściwym w   tym zakresie podmiotem a   właścicielem nieruchomości.  

3. Zmieszane odpady komunalne z   terenu nieruchomości powinny być odbierane:  

1) w   zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

2) w   zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w   tygodniu,  

3) z   placówek oświatowych wszelkiego typu i   placówek o   podobnym charakterze które nie posiadają stołówek, zakładów usługowych, produkcyjnych i   innych zakładów pracy z   wyłączeniem placówek oświatowych tzw. „feryjnych”, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

3a) z   placówek oświatowych wszelkiego typu i   placówek o   podobnym charakterze które posiadają stołówki z   wyłączeniem placówek oświatowych tzw. „feryjnych”, nie rzadziej niż raz w   tygodniu,  

4) z   placówek oświatowych tzw. „feryjnych” w   okresie przerwy wakacyjnej nie rzadziej niż raz w   miesiącu, w   pozostałym okresie w   roku jeżeli posiadają stołówki nie rzadziej niż raz w   tygodniu lub jeżeli ich nie posiadają nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

5) z   placówek handlowych, gastronomicznych, szpitali, hoteli itp. nie rzadziej niż raz w   tygodniu,  

6) z   ogródków działkowych – w   okresie od 1   marca do 31 października – nie rzadziej niż raz w   tygodniu, w   pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz w   miesiącu,  

7) z   targowisk – w   zależności od częstotliwości odbywania się dni targowych:  

a) codziennie – nie rzadziej niż dwa razy w   tygodniu,  

b) dwa i   więcej razy w   tygodniu ale nie codziennie – po każdym odbytym dniu targowym,  

8) z   cmentarzy – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

9) z   garaży – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

4. Częstotliwość opróżniania koszy osiedlowych i   koszy ulicznych uzależniona jest od intensywności przemieszczania się osób w   ciągach pieszych i   jezdnych, a   szczególnie przy budynkach użyteczności publicznej, jednak ich opróżnianie powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w   tygodniu.  

5. Selektywnie zbierane odpady komunalne wymienione w   § 3   ust. 1   pkt 1   z terenu nieruchomości powinny być odbierane:  

1) w   zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w   miesiącu,  

2) w   zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

3) z   pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w   miesiącu.  

6. Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wymienionych w   § 3   ust. 1   pkt 3   powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na pół roku.  

7. Właściciele nieruchomości powinni przekazywać odpady komunalne wymienione w   § 3   ust. 1   pkt 3   oraz odpady niebezpieczne na bieżąco do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.  

8. Odpady komunalne wymienione i   zgromadzone w   punktach o   których mowa w   § 3   ust. 1   pkt 4   i pkt 5   powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na pół roku.  

9. Składowane meble i   inne odpady wielkogabarytowe w   wyznaczonym terminie i   miejscu powinny być odbierane:  

1) w   zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w   roku,  

2) w   zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na kwartał,  

10. Selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji z   terenu nieruchomości powinny być odbierane z   częstotliwością uwzględniającą potrzeby i   warunki sanitarno-higieniczne, jednak:  

1) w   zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

2) w   zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w   tygodniu,  

3) z   pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

11. W   celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki i   worki wypełnione odpadami zgodnie z   podanym do publicznej informacji harmonogramem odbioru odpadów komunalnych:  

1) w   zabudowie jednorodzinnej – przy drodze dojazdowej do nieruchomości w   sposób nieutrudniający ruchu pieszych i   pojazdów,  

2) w   zabudowie wielorodzinnej – w   wyznaczonych dostępnych dla podmiotu odbierającego odpady miejscach,  

3) z   pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne – przy drodze dojazdowej do nieruchomości w   sposób nieutrudniający ruchu pieszych i   pojazdów.  

12. Właściciele nieruchomości oraz podmioty – wykonawcy działający na podstawie zlecenia lub umowy mają obowiązek usuwać odpady budowlane pochodzące z   budów, remontów oraz rozbiórek przeprowadzanych we własnym zakresie na bieżąco podczas ich trwania lub zaraz po ich zakończeniu, jeżeli ich zaleganie w   trakcie trwania budowy lub remontu nie utrudnia codziennej egzystencji mieszkańców.  

13. Nieczystości ciekłe z   terenu nieruchomości powinny być usuwane z   częstotliwością i   w sposób gwarantujący, że nie nastąpi:  

1) przepełnienie zbiornika przeznaczonego na ich gromadzenie,  

2) zanieczyszczenie gleby i   wód podziemnych.  

14. Częstotliwość opróżniania z   osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z   ich instrukcji eksploatacji.  

 

 

 

 

Rozdział V  
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   12  

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ich odzysk i   unieszkodliwianie na poziomie określonym w   aktualnym Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

 

Rozdział VI  
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   13  

1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do:  

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i   zdrowia ludzi, a   także dołożenia wszelkich starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia,  

2) wyprowadzania psa na uwięzi, a   psa rasy agresywnej, jego mieszańca bądź też psa wyglądającego na rasę agresywną lub w   inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w   nałożonym kagańcu, wyłącznie przez osobę zdolną do panowania nad zwierzęciem. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w   miejscach mało uczęszczanych przez ludzi tylko z   nałożonym kagańcem i   gdy jego właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania pełnej i   bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem tj. zapewniając właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w   każdej sytuacji. Zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w   sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i   wykluczający dostęp osób trzecich, a   także oznakowanej tabliczką informacyjną, umieszczoną w   widocznym miejscu,  

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w   obiektach i   na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. Nieczystości te, umieszczone w   szczelnych torbach, mogą być wyrzucane do pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub pojemników specjalnie do tego przeznaczonych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z   pomocy psów przewodników,  

4) przewożenia w   środkach komunikacji publicznej zgodnie z   przepisami określonymi przez przewoźnika,  

5) osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami zgodnie z   obowiązującymi przepisami, w   szczególności z   ustawą o   ochronie zwierząt.  

2. Osobom utrzymującym lub sprawującym opiekę nad zwierzętami domowymi zabrania się w   szczególności:  

1) pozostawienia zwierzęcia w   miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby nieletniej lub niezdolnej do panowania nad nim,  

2) wprowadzania psa i   innych zwierząt domowych do budynków użyteczności publicznej i   obsługi ludności, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, tak jak, np. lecznice, schroniska dla zwierząt itp. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z   pomocy psów przewodników,  

3) wprowadzania psów i   innych zwierząt domowych na teren piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, ogródków przedszkolnych, a   także do miejsc uprawiania sportu i   rekreacji, na cmentarze, targowiska oraz innych nieruchomości, których właściciel wprowadził taki zakaz. Zakaz ten, z   wyjątkiem zakazu wprowadzania zwierząt domowych na teren piaskownic, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z   pomocy psów przewodników,  

4) pozostawienia zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane na smyczy lub nie znajduje się w   pomieszczeniach zamkniętych lub należycie ogrodzonych. Zabrania się jednocześnie dopuszczać do zakłócania ciszy i   spokoju przez zwierzęta domowe.  

 

Rozdział VII  
Wymagania w   zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach  

§   14  

1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na zwartych terenach, zajętych przez zabudowę mieszkaniową, usługową i   produkcyjną oraz na terenach ogrodów działkowych. Zakaz ten nie dotyczy gospodarstw rolnych.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem posiadania odpowiedniej infrastruktury technicznej (w tym także ogrodzenia), zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do:  

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i   zdrowia ludzi, a   także dołożenia wszelkich starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia,  

2) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych,  

3) gromadzenia i   usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich,  

4) zapewnienie zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń.  

 

Rozdział VIII  
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§   15  

1. Ustala się, że teren mieszczący się w   granicach administracyjnych Miasta Siemianowice Śląskie podlega dwukrotnej obowiązkowej akcji deratyzacji, w   ciągu każdego roku kalendarzowego. Okresy, w   których prowadzona będzie akcja deratyzacji przypadają na termin:  

1) wiosenny: między 1   marca a   30 kwietnia,  

2) jesienny: między 1   września a   31 października  

oraz na każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

2. Terminy i   zasady obowiązkowej, powszechnej deratyzacji podlegają podaniu do publicznej wiadomości w   formie rozplakatowania obwieszczenia w   miejscach do tego przeznaczonych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie oraz poprzez zamieszczenie obwieszczenia w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

Rozdział IX  
Postanowienia końcowe  

§   16  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   17  

Traci moc obowiązującą uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 89/2007 z   dnia 31 maja 2007 r. w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.  

§   18  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   wyjątkiem § 2   ust. 1   pkt. 1,§ 3, § 8, § 9   ust. 3, § 11 ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10, które wchodzą w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

§   19  

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »