| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 287/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391), po poddaniu społecznej ocenie projektu Uchwały


Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

1. W zamian za uiszczoną w danym miesiącu kalendarzowym, przez właścicieli nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są wytworzone na terenie nieruchomości:

1) zamieszkanej lub z części zamieszkanej:

a) odpady komunalne zmieszane:

- w zabudowie jednorodzinnej w przypadku dwutygodniowego cyklu odbioru:

? w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości: pojemnik 80 litrów - dla nieruchomości zamieszkanej przez 1-2 osób, pojemnik 120 litrów - dla nieruchomości zamieszkanej przez 3 osoby, pojemnik 240 litrów - dla nieruchomości zamieszkanej przez 4-6 osób, pojemnik 120 litrów - na każde dodatkowe 3 osoby zamieszkujące nieruchomość,

? w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości pojemnik 80 litrów - dla nieruchomości zamieszkanej przez 1 osobę, pojemnik 120 litrów - dla nieruchomości zamieszkanej przez 2 osoby, pojemnik 240 litrów - dla nieruchomości zamieszkanej przez 3-4 osób, pojemnik 120 litrów - na każde dodatkowe 2 osoby zamieszkujące nieruchomość.

Wielkość odbieranych pojemników ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu wraz ze wzrostem częstotliwości odbioru z zastrzeżeniem, że dla nieruchomości przypada co najmniej 1 pojemnik o pojemności 80 litrów.

- w zabudowie wielorodzinnej w przypadku jednotygodniowego cyklu odbioru:

pojemniki o pojemności 80 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1 100 litrów, 5 000 litrów, 7 000 litrów, przy czym w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości na każde 4 osoby przypada 80 litrów pojemności pojemnika, a w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości na każde 4 osoby przypada 120 litrów pojemności pojemnika.

Wielkość odbieranych pojemników ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu wraz ze wzrostem częstotliwości odbioru z zastrzeżeniem, że dla nieruchomości przypada co najmniej 1 pojemnik o pojemności 80 litrów.

b) odpady zebrane w sposób selektywny, z podziałem na frakcje w postaci papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji bez ograniczeń,

c) pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne, których frakcje oraz miejsce dostarczania zostały wskazane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego odrębną uchwałą z wyjątkiem odpadów budowlanych bez ograniczeń,

d) odpady budowlane w ilości do 120 litrów dziennie poprzez dostarczenie do Miejskiego Punku Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - punktu przyjmowania odpadów budowlanych.

2) niezamieszkanej lub z części niezamieszkanej:

a) odpady komunalne zmieszane zgodnie z dyspozycją złożoną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętej odrębną uchwałą,

b) odpady zebrane w sposób selektywny, z podziałem na frakcje w postaci papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych i tworzyw sztucznych, szkła bez ograniczeń,

c) odpady ulegające biodegradacji zgodnie z dyspozycją złożoną w deklaracji o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit a.

§ 2

1. Odpady komunalne zmieszane, odbierane są od właścicieli:

1) nieruchomości zamieszkanych i w części zamieszkanych:

a) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niz raz w tygodniu,

2) z nieruchomości, niezamieszkanych oraz w części niezamieszkanych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne zmieszane, zgodnie z dyspozycją dotyczącą krotności odbioru, złożoną w deklaracji o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2. lit a.

2. Selektywnie zbierane odpady w postaci papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, szkła z terenu nieruchomości odbiera się od właściciela:

1) nieruchomości zamieszkanych i w części zamieszkanych:

a) w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu,

b) w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie,

2) z nieruchomości niezamieszkanych oraz w części niezamieszkanych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne raz w miesiącu.

3. Selektywnie zbierane odpady komunalne w postaci papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz szkła w ogólnodostępnych zespołach kontenerów tzw. "dzwonach" odbiera się raz w tygodniu.

4. Odbieranie selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkanych lub w części zamieszkanych następuje raz w tygodniu, od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych lub w części niezamieszkanych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne ulegające biodegradacji zgodnie z dyspozycją dotyczącą krotności odbioru, złożoną w deklaracji o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2. lit a.

5. Właściciele nieruchomości zamieszkanych lub w części zamieszkanych na bieżąco, samodzielnie dostarczają do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ulicy Pułaskiego 2 w Siemianowicach Śląskich frakcje odpadów komunalnych, określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego odrębną uchwałą, za wyjątkiem zużytych opon oraz produktów gumowych, które należy dostarczać do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - punktu przyjmowania zużytych opon oraz produktów gumowych, którego miejsce zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

5a. Właściciele nieruchomości zamieszkanych lub w części zamieszkanych na bieżąco, samodzielnie dostarczają do punktów placówek handlowych i oświatowych oraz punktów aptecznych według opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta wykazu, frakcje odpadów komunalnych określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego odrębną uchwałą.

6. Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych organizowane będą raz na kwartał. Miejsca i terminy przyjmowania frakcji odpadów, określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie są podawane do publicznej wiadomości.

7. Odpady budowlane pochodzące z budów, remontów i rozbiórek przeprowadzanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych lub właścicieli nieruchomości w części zamieszkanych, można bezpłatnie oddawać do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - punktu przyjmowania odpadów budowlanych, którego miejsce zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - w ilości do 120 litrów dziennie.

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe składowane w wyznaczonym terminie i miejscu pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i właścicieli nieruchomości w części zamieszkanych, będą odbierane:

1) w zabudowie jednorodzinnej dwa razy w roku,

2) w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

§ 5

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.um.siemianowice.pl .

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »