| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 305/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych [1] )   (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  
 

§   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1.   grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na / przez:  

1)   działalność zorganizowaną w   ramach pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i   rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w   stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i   możliwości;  

2)   działalność charytatywną - w   okresie jej wykonywania;  

3)   potrzeby ochrony przeciwpożarowej;  

2.   budynki i   grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o   ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o   których mowa w   art. 3   ust. 1   pkt 3   i 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych;  

3.   budynki i   grunty wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej;  

4.   budynki lub ich części i   grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy i   będące w   posiadaniu organizacji zawodowych, organizacji społecznych, w   tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej;  

 

§   2.   Zwolnienia, o   których mowa w   § 1   nie obejmują budynków lub ich części i   gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

 

§   3.   Traci moc uchwała Nr 172/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 26 stycznia 2012 roku w   sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie.  

 

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

 

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

§   6.   Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a   także przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula


Uzasadnienie

Uprawnienia do podejmowania uchwał w   sprawie innych zwolnień przedmiotowych niż określone w   art. 7   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r., Nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami) daje Radzie Miasta ust. 3   ww. przepisu ustawy. W   związku z   powyższym proponuje się zachować następujące zwolnienia od podatku. § 1   Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na / przez: a) działalność zorganizowaną w   ramach pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i   rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w   stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i   możliwości; b) działalność charytatywną - w   okresie jej wykonywania; c) potrzeby ochrony przeciwpożarowej; 2) budynki i   grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o   ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o   których mowa w   art. 3   ust. 1   pkt 3   i 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych; 3) budynki i   grunty wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej; 4) budynki lub ich części i   grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy i   będące w   posiadaniu organizacji zawodowych, organizacji społecznych, w   tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej; Zwolnienia, o   których mowa w   § 1   nie obejmują budynków lub ich części i   gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  


[1] )   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »