| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/289/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 października 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012, poz. 391), oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U z 2012, poz. 299)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczne w postaci bazy transportowej wraz z garażami i miejscami postojowymi oraz przynajmniej jeden samochód asenizacyjny, a także zaplecze biurowe,

2) posiadać sprzęt samochodowy niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, wyposażony w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz w sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

3) posiadać myjnię samochodową służącą do dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do zbierania i gromadzenia nieczystości ciekłych lub posiadać umowę ze specjalistyczną firmą posiadającą myjnię samochodową oraz stosowne uprawnienia do przeprowadzenia w/w dezynfekcji,

4) posiadać sprzęt należycie oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,

5) posiadać zapewnienie odbioru nieczystości ciekłych przez Oczyszczalnię Ścieków w Skoczowie poprzez stację zlewną.

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, powinno zostać udowodnione właściwymi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa lub faktura kupna-sprzedaży, bądź inna umowa potwierdzająca posiadanie środków transportu wraz z ich opisem technicznym,

3) umowa ze specjalistyczną firmą posiadającą myjnię samochodową oraz stosowne uprawnienia do przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do zbierania i gromadzenia nieczystości ciekłych, w przypadku nieposiadania takiej myjni przez przedsiębiorcę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/462/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli  nieruchomości  oraz opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skoczów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na stronie internetowej Gminy Skoczów oraz w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »