| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/289/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 października 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012, poz. 391), oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U z 2012, poz. 299)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczne w postaci bazy transportowej wraz z garażami i miejscami postojowymi oraz przynajmniej jeden samochód asenizacyjny, a także zaplecze biurowe,

2) posiadać sprzęt samochodowy niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, wyposażony w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz w sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

3) posiadać myjnię samochodową służącą do dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do zbierania i gromadzenia nieczystości ciekłych lub posiadać umowę ze specjalistyczną firmą posiadającą myjnię samochodową oraz stosowne uprawnienia do przeprowadzenia w/w dezynfekcji,

4) posiadać sprzęt należycie oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,

5) posiadać zapewnienie odbioru nieczystości ciekłych przez Oczyszczalnię Ścieków w Skoczowie poprzez stację zlewną.

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, powinno zostać udowodnione właściwymi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa lub faktura kupna-sprzedaży, bądź inna umowa potwierdzająca posiadanie środków transportu wraz z ich opisem technicznym,

3) umowa ze specjalistyczną firmą posiadającą myjnię samochodową oraz stosowne uprawnienia do przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do zbierania i gromadzenia nieczystości ciekłych, w przypadku nieposiadania takiej myjni przez przedsiębiorcę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/462/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli  nieruchomości  oraz opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skoczów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na stronie internetowej Gminy Skoczów oraz w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »