| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górce

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   roku 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 11 ust.2 i   art.12 ust.2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn.zm), art. 110 ustawy z   dnia 12 marca 2004 o   pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1326 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm..)    

Rada Gminy Węgierska Górka  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Węgierskiej Górce w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z   dnia 28 czerwca 2011 r. w   sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w   Węgierskiej Górce  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku  Urzędowym województwa Śląskiego.                

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/143/2012    
Rady Gminy Węgierska Górka    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Węgierskiej Górce  

§   1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Węgierskiej Górce zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie obowiązującego prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej  (tekst jednolity:  Dz. U. z   2009r., Nr 175, poz. 1362 z   późniejszymi zmianami),  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z   2001r.,  Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z   późniejszymi zmianami),  

4)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z   2006r.                              Nr 139, poz. 992 z   późniejszymi zmianami),  

5)   ustawy z   dnia 7   września 2007r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity:  Dz. U. z   2009r. Nr 1, poz. 7   z późniejszymi zmianami),  

6)   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r., o   dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71 poz.734 z   późniejszymi zmianami),  

7)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z   późniejszymi  zmianami),  

8)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. O   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr149 poz.887 z   późn.zm)  

9)   innych właściwych aktów prawnych,  

10)   niniejszego Statutu.  

§   2.   1.   Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w   formie jednostki budżetowej, podlegającą organom gminy.  

2.   Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Węgierska Górka.  

3.   Siedziba Ośrodka znajduje się w   Węgierskiej Górce przy ul. Zielonej 43.  

§   3.   1.   Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i   zleconych wymienionych w   ustawie o   pomocy społecznej i   innych właściwych aktach prawnych, oraz innych zadań z   zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w   drodze porozumienia, strategii, uchwał rady gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.  

2.   Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z   przepisów szczególnych, na podstawie stosownych upoważnień.  

§   4.   1.   Ośrodkiem kieruje i   reprezentuję go na zewnątrz Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka jednoosobowo na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Wójta Gminy Węgierska Górka.  

2.   Wójt Gminy jest zwierzchnikiem służbowym i   wykonuje czynności w   sprawach z   zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka.  

3.   Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym i   wykonuje czynności z   zakresu  

prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.  

4.   Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w   regulaminie  

organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta Gminy.  

§   5.   Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z   działalności Ośrodka  oraz przedstawia potrzeby w   zakresie pomocy społecznej.  

§   6.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i   dokumentację księgową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie z   ustawą o   finansach publicznych i   ustawą o   rachunkowości.  

§   7.   1.   Statut Ośrodka nadawany jest przez  Radę Gminy Węgierska Górka.  

2.   Zmiany Statutu mogą być dokonywane w   trybie właściwym dla uchwalenia Statutu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »