| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/242/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 58 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   poźń. zm.), art. 31 ust.1 i   3 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. z   2010 r. nr 127, poz. 857 z   póź. zm.)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala, co następuje:    

§   1.  

Określić zasady i   tryb przyznawania, wstrzymywania i   cofania oraz wysokość stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.  

§   2.  

Traci moc uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 31 marca 2011 r. w   sprawie: określenia zasad i   trybu przyznawania, wstrzymywania i   cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.  

§   3.  

Szczegółowe zasady i   tryb przyznawania stypendiów sportowych, uwzględniając osiągnięcia sportowe, za które mogą zostać przyznane stypendia sportowe, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/242/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

REGULAMIN  

określający szczegółowe zasady i   tryb przyznawania, wstrzymywania i   cofania oraz wysokość stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe.  

§   1.  

1.   O przyznanie stypendium może starać się zawodnik, który spełnia łącznie poniższe kryteria:  

1)   jest mieszkańcem miasta Wodzisławia Śląskiego lub występuje w   klubie sportowym, którego siedziba znajduje się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego,  

2)   uprawia dyscyplinę sportową objętą programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,  

3)   osiągnął wysoki wynik w   sporcie zespołowym lub indywidualnym  

a)   w sporcie zespołowym :  

-   zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w   oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych od III ligi w   zakresie piłki nożnej męskiej oraz od II ligi w   pozostałych dyscyplinach zespołowych,  

-   został powołany do kadry narodowej Polski w   kat. senior, junior lub junior młodszy,  

b)   w sporcie indywidualnym:  

-   wziął udział w   igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich  

-   zajął od I   do V miejsca w   mistrzostwach świata, pucharze świata, akademickich mistrzostwach świata w   kat. senior, junior lub junior młodszy,  

-   zajął od I   do V miejsca w   mistrzostwach Europy, pucharze Europy w   kat. senior, junior lub junior młodszy,  

-   zajął od I   do III miejsca w   mistrzostwach Polski, pucharze Polski w   kat. senior, junior lub junior młodszy,  

-   zajął I   miejsce w   mistrzostwach Śląska,  

-   powołany został do kadry narodowej Polski w   kat. senior, junior, junior młodszy lub młodzik.  

2.   Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1   do niniejszego regulaminu.  

3.   Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który poza kryteriami określonymi w   ust. 1   spełnia przynajmniej jedno z   poniższych kryteriów dodatkowych:  

1)   swoją postawą, zachowaniem, w   szczególności zachowaniem fair play oraz osiąganymi wynikami sportowymi promuje wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową lub rehabilitację ruchową,  

2)   swoją postawą, zachowaniem, w   szczególności zachowaniem fair play oraz osiąganymi wynikami sportowymi promuje miasto Wodzisław Śląski.  

4.   Prezydent Miasta może uzależnić przyznanie stypendium sportowego od pisemnego zobowiązania się przez zawodnika, o   którym mowa w   §1, ust. 1, do promowania miasta Wodzisławia Śląskiego, w   szczególności poprzez:  

1)   umieszczenie logo lub herbu miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z   nazwą na odzieży i   sprzęcie sportowym wykorzystywanym przez zawodnika podczas treningów, obozów sportowych i   zgrupowań oraz zawodów sportowych i   imprez im towarzyszących;  

2)   udział w   organizowanych przez miasto Wodzisław Śląski imprezach promocyjnych;  

3)   współpracę z   Urzędem Miasta poprzez informowanie o   przebiegu kariery sportowej zawodnika;  

4)   warunek, o   którym mowa w   ust. 4, pkt. 1   nie jest wymagany jeżeli jego spełnienie stałoby w   sprzeczności ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi zawodnika, reprezentowanego przez niego klubu sportowego lub związku sportowego;  

5)   spełnienie przez zawodnika warunku, o   którym mowa w   ust. 4, pkt. 2   nie może utrudniać zawodnikowi przygotowań do współzawodnictwa sportowego;  

6)   w przypadku zawodnika niedysponującego pełną zdolnością do czynności prawnych zobowiązanie, o   którym mowa w   ust. 3, w   jego imieniu może złożyć rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny.  

§   2.  

1.   Stypendium sportowe przyznaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

2.   Stypendium sportowe wypłacane jest przez Prezydenta Miasta w   równych miesięcznych ratach w   terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy, a   w przypadku stypendysty niedysponującego pełną zdolnością do czynności prawnych – na rachunek bankowy rodzica dysponującego pełnią władzy rodzicielskiej i   faktycznie ją sprawującego, opiekuna prawnego lub kuratora do zarządu majątkiem.  

§   3.  

1.   Uprawnionymi do zgłaszania wniosku o   przyznanie stypendium są:  

1)   klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe,  

2)   zawodnik lub opiekun małoletniego zawodnika,  

3)   radni Rady Miejskiej w   Wodzisławiu Śląskim w   liczbie co najmniej trzech,  

4)   merytoryczna komisja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,  

5)   pełnoletni mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego w   liczbie co najmniej stu osób.  

2.   Wniosek formułowany jest w   oparciu o   dane z   rocznego okresu poprzedzającego termin składania wniosków.  

3.   Stypendium może także przyznać Prezydent Miasta z   urzędu.  

4.   Warunkiem przyznania stypendium jest wyrażenie przez zawodnika zgody na jego otrzymanie.  

5.   W przypadku zawodnika niedysponującego pełną zdolnością do czynności prawnych zgodę, o   której mowa w   ust. 4, w   jego imieniu może złożyć rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny.  

6.   Jeden zawodnik może w   tym samym roku budżetowym otrzymać tylko jedno stypendium.  

7.   Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w   przypadku:  

1)   złożenia wniosku po wyznaczonym terminie;  

2)   pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę;  

3)   braków formalnych.  

8.   W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może przyznać stypendium sportowe na wniosek złożony poza wyznaczonym terminem określonym w   § 8   niniejszego Regulaminu.  

§   4.  

1.   Decyzję w   sprawie przyznania stypendium oraz jego wysokości podejmuje Prezydent Miasta po zapoznaniu się z   opinią Rady Sportu Wodzisławia Śląskiego.  

2.   Opinia, o   której mowa w   ust. 1, nie wiąże Prezydenta Miasta.  

3.   Prezydent Miasta przyznając stypendium, informuje zawodnika pisemnie o   wysokości przyznanego stypendium oraz okresie, na jaki zostało przyznane.  

§   5.  

1.   Stypendysta zobowiązany jest w   trakcie pobierania stypendium:  

1)   realizować harmonogram przygotowań i   startów we współzawodnictwie sportowym,  

2)   przestrzegać powszechnie obowiązujących norm społecznych,  

3)   godnie reprezentować miasto Wodzisław Śląski,  

4)   swoją postawą i   zachowaniem, w   szczególności zachowaniem fair play oraz osiąganymi wynikami sportowymi, promować wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową lub rehabilitację ruchową.  

§   6.  

1.   Na wniosek klubu sportowego lub właściwego związku sportowego Prezydent Miasta może wstrzymać stypendium, jeżeli zawodnik:  

1)   zaniedbuje obowiązki zawodnika,  

2)   obniżył formę sportową,  

3)   został zawieszony w   prawach zawodnika,  

4)   czasowo utracił zdolność do uprawiania sportu, co stwierdzono orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny sportowej na okres powyżej 3   miesięcy.  

2.   Można przywrócić wypłatę stypendium na wniosek klubu sportowego lub właściwego związku sportowego po ustaleniu, że ustały przyczyny wstrzymania stypendium. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w   którym ustały przyczyny wstrzymania wypłaty stypendium.  

3.   Na wniosek klubu sportowego lub właściwego związku sportowego Prezydent Miasta może cofnąć stypendium, jeżeli zawodnik:  

1)   trwale utracił zdolność do uprawiania sportu, co stwierdzono orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny sportowej,  

2)   utracił prawa zawodnika,  

3)   zaprzestał uprawiania sportu,  

4)   naruszył normy etyczno – moralne,  

5)   naruszył przepisy prawa,  

6)   odmówił udziału w   treningach i   zawodach, w   których reprezentuje klub lub związek sportowy.  

4.   W przypadku zaistnienia sytuacji omówionej w   ust. 3   klub sportowy lub właściwy związek sportowy wraz z   wnioskiem o   cofnięcie stypendium danego zawodnika może jednocześnie przedłożyć propozycję uhonorowania stypendium innego zawodnika, jeżeli jego osiągnięcia zasługują na wyróżnienie w   tej formie.  

5.   W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta Miasta, że wstrzymanie stypendium nastąpiło  
z przyczyn niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone za cały okres wstrzymania.  

6.   Zarząd klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, któremu przyznano stypendium sportowe, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Prezydenta Miasta o   wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium.  

7.   Stypendium wstrzymuje, przywraca lub cofa Prezydent Miasta.  

§   7.  

1.   Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia sportowe na każdy rok określona jest w   budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego.  

2.   Złożenie wniosku o   stypendium sportowe nie jest równoznaczne z   jego przyznaniem.  

3.   Liczba stypendiów w   danym roku jest uzależniona od możliwości finansowych miasta Wodzisławia Śląskiego i   może podlegać zmianom w   poszczególnych latach.  

4.   Prezydent Miasta może w   danym roku nie przyznać żadnego stypendium.  

§   8.  

Wnioski o   przyznanie stypendium składa się w   terminie do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Wniosek należy złożyć w   Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego  

§   9.  

W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.  


Załącznik do Uchwały Nr XXV/242/12
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »