| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/244/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaziska Górne

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ.U. z 2012 r., poz. 391 z późń. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaziska Górne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XLIX/397/06 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie: regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Łaziska Górne (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 88, poz.2471 z 31 lipca 2006 r.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/244/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaziska Górne

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaziska Górne.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne lub podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt utworzony w celu przyjmowania niektórych rodzajów odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce. Poza stacjonarnym punktem wyróżnia się także punkty mobilne - punktem mobilnym jest samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady,

3) punkcie gromadzenia odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć wyznaczone przez właściciela nieruchomości miejsce gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej,

4) harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę,

5) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę w rozumieniu § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

6) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego, zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

7) właścicielu nieruchomości – właściciel w rozumieniu art. 2, ust.1, pkt 4, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391)

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

Ustanawia się selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych:

1. szkło,

2. tworzywa sztuczne,

3. papier,

4. opakowania wielomateriałowe,

5. metal,

6. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7. odpady wielkogabarytowe,

8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9. odpady budowlane i rozbiórkowe,

10. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,

11. zużyte baterie i zużyte akumulatory,

12. zużyte opony.

§ 4.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, a także w razie konieczności posypania ich piaskiem bądź innym stosownym środkiem likwidującym śliskość, dopuszczonym obowiązującymi normami. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszymi pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez służby utrzymujące drogę w stanie czystości.

§ 5.

Na terenie nieruchomości dopuszcza się mycie i dokonywanie napraw samochodów osobowych,w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości i w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem gruntu, wód i powietrza.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym

§ 6.

1. Na nieruchomościach ustala się minimalną pojemność pojemnika na odpady komunalne na poziomie 60 litrów na mieszkańca na miesiąc, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych, przyjętą zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

2. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników, worków z tworzywa sztucznego i koszy ulicznych, spełniających obowiązujące normy oraz przystosowane do obsługi przez specjalistyczne środki transportu odpadów komunalnych.

1) pojemniki i worki na odpady o pojemności 60 l,

2) pojemniki i worki na odpady o pojemności 80 l,

3) pojemniki i worki na odpady o pojemności 110 l,

4) pojemniki i worki na odpady o pojemności 120 l,

5) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,

6) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,

7) pojemniki na odpady (KP 3, KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 3 m³, do 10 m³,

8) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 l do 50 l.

3. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione
w punkcie gromadzenia odpadów komunalnych, na terenach administrowanych przez właścicieli nieruchomości. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na terenie nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na terenie należącym do innego właściciela, na warunkach i w porozumieniu z tym właścicielem.

§ 7.

Pojemniki i worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 6 ust. 2, odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki:

1. niebieski – z przeznaczeniem na papier,

2. zielony – z przeznaczeniem na szkło ,

3. żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal
– w zabudowie jednorodzinnej, a w zabudowie wielorodzinnej – na tworzywa sztuczne,

4. brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

§ 8.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania.

§ 9.

Na nieruchomości, na której prowadzona jest spożywcza lub gastronomiczna działalność handlowa właściciel lokalu zobowiązany jest dodatkowo (przy wyjściu, w obrębie lokalu) ustawić co najmniej 1 pojemnik na odpady.

§ 10.

Rozmieszczenie koszy ulicznych na odpady na drogach publicznych powinno być dostosowane do panującego na danym terenie ruchu pieszych i ilości zbieranych w nich odpadów. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 11.

Pojemniki, worki z tworzywa sztucznego i kosze uliczne do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są:

1. do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, zgodnie z harmonogramem,w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości,

2. udostępnić pojemniki i worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 13.

Pozbywanie się zmieszanych odpadów komunalnych powinno odbywać się nie rzadziej niż:

1. z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie,

2. z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu,

3. z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu,

4. z ogródków działkowych – 1 raz w miesiącu w okresie od 1 marca do 31 października i 1 raz na 2 miesiące w pozostałym okresie,

5. z koszy ulicznych – 1 raz w tygodniu,

6. z cmentarzy – co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 14.

Pozbywanie się segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 za wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji powinno odbywać się nie rzadziej niż:

1. z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,

2. z zabudowy wielorodzinnej –1 raz na 2 tygodnie,

3. z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu,

4. z ogródków działkowych i z cmentarzy –1 raz na 2 miesiące,

§ 15.

1. W zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane selektywnie należy wystawić przed posesją w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich.

2. Odpady wymienione w § 3, ust. 2-5 mogą być zbierane i odbierane w zabudowie wielorodzinnej łącznie, do jednego pojemnika na odpady segregowane.

3. Odpady wymienione w § 3, ust. 6, mogą być zbierane i odbierane wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub w pojemniku na selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji.

4. Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą przez przedsiębiorcę co najmniej 2 razy w roku.

5. Odpady wielkogabarytowe z zabudowy wielorodzinnej, należy gromadzić oddzielnie w punkcie gromadzenia odpadów komunalnych.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, właściciele nieruchomości mogą umieszczać w kontenerach w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscu i terminach określonych w § 15, ust. 8.

7. Niezależnie od ustaleń § 15, ust. 4-5 odpady w nich wymienione oraz inne selektywnie zbierane odpady komunalne można dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Informacje o miejscach i terminach zbiórek oraz lokalizacji i godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych podawane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, jak również w innych formach dostępnych dla mieszkańców.

§ 16.

Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości poprzez zlecenie usługi uprawnionemu przedsiębiorcy z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika.

§ 17.

Poddawanie padłych zwierząt domowych i gospodarskich utylizacji w zakładzie specjalizującym się w tym zakresie, należy do obowiązków właściciela lub posiadacza zwierzęcia.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18.

1. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 19.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego ich utrzymywania, aby wyeliminować zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie agresywnych zachowań tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), odoru i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej).

§ 20.

1. Psa należy wyprowadzać na smyczy pod opieką osoby zdolnej do panowania nad nim,
a w przypadku psów niebezpiecznych, w tym rasy psów uznawanych za agresywne dodatkowo z założonym kagańcem.

2. Zwalnianie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi w sytuacjach kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla otoczenia.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także w miejscach wspólnego użytkowania.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 21.

1. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem spełniania wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami prawa.

2. Teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczanie go przez te zwierzęta.

3. Zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich, jak hałas czy odory.

4. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 22.

Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23.

1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji, polegającej na jednoczesnym wyłożeniu właściwej trutki, spoczywa na właścicielach nieruchomości mieszkalnych i użytkowych w szczególności: zakładów usługowych, sklepów, magazynów, obiektów gastronomicznych i przetwórni.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar miasta. Deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym - marzec/kwiecień i jesiennym – wrzesień/październik, dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

3. Właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki jednorodzinne, realizują obowiązek deratyzacji w miarę potrzeb, a w szczególności w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania deratyzacji na terenie miasta, w terminach wymienionych w ust. 2 oraz każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ustala w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta Łaziska Górne.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/244/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 października 2012 r.

              Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012 r., poz.391). Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaziska Górne, w tym wymagania dotyczące: uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz utrzymania zwierząt gospodarskich. Reguluje również system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. W regulaminie odniesiono się do poszczególnych strumieni wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego. Uchwalając niniejszy regulamin Gmina Łaziska Górne tworzy ramy prawne dla systemu zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym również powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych.

W ten sposób Gmina Łaziska Górne zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców Łazisk Górnych zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych i realizuje swoje obowiązki ustawowe, w szczególności takie jak zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu. Projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Na etapie tworzenia projektu regulaminu zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w dniach od 10 października 2012r. do 16 października 2012r., zgodnie z Uchwałą Nr X/94/11 Rady Miejskiej Łaziska Górne z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących ich działalności. Podczas konsultacji nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dot. ww. projektu uchwały. W świetle powyższego, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »