| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/165/2012 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pszów

Na podstawie art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,  

Rada Miejska w   Pszowie  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Pszów określone są w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Miasta Pszów, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Traci moc Uchwała nr XLV/296/2006 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 23 października 2006 r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Miasta Pszów, zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w   Pszowie nr XVI/142/2008 z   dnia 23 kwietnia 2008 r.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pszowie  


Paweł   Kowol

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/165/2012    
Rady Miejskiej w   Pszowie    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA PSZÓW.  

Rozdział I.
Postanowienia ogólne  

§ 1.  

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Pszów.  

Rozdział II.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku  
na terenach nieruchomości i   w miejscach publicznych  

§ 2.  

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na jej terenie porządku, czystości i   należytego stanu sanitarno-higienicznego.  

2.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:  

1)   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z   zastrzeżeniem pkt 2   - 13,  

2)   przeterminowanych leków i   chemikaliów  

3)   zużytych baterii i   akumulatorów  

4)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

5)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych,  

6)   zużytych opon,  

7)   odpadów zielonych  

8)   papieru i   tektury;  

9)   szkła,  

10)   tworzywa sztucznego;  

11)   opakowań wielomateriałowych  

12)   metali;  

13)   odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.  

3.   Z zastrzeżeniem § 11 ust. 3   podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do selektywnego odbierania odpadów, o   których mowa w   ust. 2.  

§ 3.  

1.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń:  

1)   z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;  

2)   z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego - chodnika - położonej bezpośrednio przy granicy.  

2.   Usuwanie błota, śniegu i   lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w   miarę potrzeb. Błoto, śnieg i   lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, w   sposób nie utrudniający ruchu pieszych i   pojazdów.  

3.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania stwarzających zagrożenie dla przechodniów sopli i   nawisów śniegu z   dachów i   rynien.  

§ 4.  

1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  

1)   niezanieczyszczania środowiska i   odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;  

2)   dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości;  

2.   Naprawy drobne takie jak: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów, regulacje pojazdów samochodowych, poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w   obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i   gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów, a   powstające odpady są gromadzone w   pojemnikach do tego celu przeznaczonych.  

3.   Naprawy mechaniczne i   blacharsko-lakiernicze mogą odbywać się wyłącznie w   warsztatach samochodowych  

4.   Wymiany piasku w   piaskownicach znajdujących się na terenach publicznych powinny być dokonywane 1   raz w   roku przed rozpoczęciem sezonu.  

5.   Zabrania się:  

1)   wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i   tereny rekreacyjne,  

2)   zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,  

3)   wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,  

4)   wprowadzania do kanalizacji sanitarnej odpadów z   hodowli zwierząt, a   w szczególności gnojówki, gnojownicy, obornika, ścieków z   kiszonek,  

5)   wprowadzania ścieków bytowych i   przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.  

Rozdział III.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników i   opakowań przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

§ 5.  

1.   Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i   porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w   pojemniki i   kontenery o   pojemności uwzględniającej częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów z   nieruchomości. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości powstających na nieruchomości odpadów.  

2.   Ustala się następujące rodzaje pojemników i   opakowań przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1)   pojemniki na odpady o   pojemności 60 litrów (L);  

2)   pojemniki na odpady o   pojemności 110 L;  

3)   pojemniki na odpady o   pojemności 120 L;  

4)   pojemniki na odpady o   pojemności 240 L;  

5)   pojemniki na odpady o   pojemności 1100 L;  

6)   pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o   pojemności od 5   m 3 do 10 m 3 ;  

7)   pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i   tektury; wielomateriałowych o   pojemności od 800 L do 7000 L;  

8)   opakowania jednorazowe oznaczone odpowiednio w   stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o   rozmiarach od 40 L do 120 L;  

9)   kosze uliczne o   pojemności od 20 L do 70 L;  

3.   Pojemniki mają zostać rozmieszczone przy nieruchomości, której służą. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i   myciu, nie rzadziej niż raz na 3   miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz na rok.  

4.   Pojemniki wymienione w   ust. 2   pkt 1-7 powinny być przenośne, szczelne i   wyposażone w   pokrywy.  

5.   Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować odpowiednie pojemniki, kontenery lub opakowania jednorazowego użytku, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu według następującego podziału:  

1)   szkło;  

2)   tworzywo sztuczne, metal, papier i   tektura oraz opakowania wielomateriałowe;  

3)   odpady biodegradowane;  

§ 6.  

1.   Właściciel nieruchomości w   przypadku braku kanalizacji sanitarnej ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w   bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymogi techniczne i   ekologiczne:  

1)   zbiornik bezodpływowy winien być wykonany zgodnie z   przepisami prawa budowlanego;  

2)   powinien być usytuowany na nieruchomości w   taki sposób, aby umożliwić łatwy dojazd i   dostęp do niego;  

3)   wielkość zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących nieruchomość.  

§ 7.  

1.   Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   budynkach jednorodzinnych, jeżeli z   takiego pojemnika korzysta:  

1)   nie więcej niż dwie osoby – w   rozmiarze 60 L,  

2)   3 - 4   osoby – w   rozmiarze 120 L;  

3)   5 - 9   osób – w   rozmiarze 240 L;  

4)   powyżej 9   osób – w   rozmiarze 1100 L;  

2.   Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   budynkach jednorodzinnych należy stosować odpowiednie pojemniki, kontenery lub opakowania jednorazowe dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 8   – 13  

3.   Opakowania, o   których mowa w   ust. 2   należy zabezpieczyć przed możliwością rozsypania się zgromadzonych w   nich odpadów.  

4.   Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o   których mowa w   art. 2   ust. 3   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz właścicieli nieruchomości w   innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w   lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 120 L na każde 20 osób  

5.   Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o   których mowa w   art. 2   ust. 3   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz właścicieli nieruchomości w   innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w   lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 60 L na każde 20 osób.  

§ 8.  

1.   Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z   tego pojemnika korzysta:  

1)   mniej niż 10 osób - 120 L  

2)   nie mniej niż 10 osób i   nie więcej niż 30 osób – w   rozmiarze 240 L;  

3)   powyżej 30 osób – w   rozmiarze 1100 L  

2.   Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 8   - 13:  

1)   nie więcej niż 10 osób – w   rozmiarze 60 L;  

2)   nie mniej niż 10 osób i   nie więcej niż 30 osób – w   rozmiarze 120 L;  

3)   powyżej 30 osób – w   rozmiarze 240 L.  

§ 9.  

1.   Tereny przeznaczone do użytku publicznego takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji publicznej itp. mają być wyposażone w   zamocowane na stałe kosze uliczne o   minimalnej pojemności 10 L, zgodnie z   następującymi zasadami:  

1)   odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i   w parkach nie może przekraczać 150 m;  

2)   na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku.  

2.   Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w   jeden pojemnik o   pojemności 120 L na 20 osób uczestniczących w   imprezie oraz w   szalety przenośne w   licznie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w   imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4   godzin; jeśli jest on dłuższy- liczby te należy zwiększyć o   50 % w   stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4   godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć z   podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i   szaletów oraz ich opróżnienie i   uprzątnięcie.  

§ 10.  

Zabrania się wrzucać innych niż komunalne odpadów do pojemników i   opakowań do selektywnej zbiórki odpadów.  

Rozdział IV.
Częstotliwość i   sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 11.  

1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i   porządku na nieruchomości.  

2.   Z zastrzeżeniem ust. 3   i 4   odpady, o   których mowa w   § 2   ust. 2   właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać oraz gromadzić w   pojemnikach lub opakowaniach. Odpady, o   których mowa w   zdaniu poprzednim podlegają odbieraniu przez podmiot odbierający odpady.  

3.   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są odpady, o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 2, 3, 4, 6   i 7   zbierać i   przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, określonego w   odrębnej uchwale.  

4.   Odpady wielkogabarytowe, o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 5   podlegają odbieraniu przez podmiot odbierający odpady po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości posiadania takich odpadów, według ustalonego harmonogramu.  

5.   Wywóz odpadów budowlanych i   rozbiórkowych, pochodzących z   remontów wykonanych samodzielnie przez właściciela nieruchomości, należy zlecić indywidualnie przedsiębiorcy, który dostarczy odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki plastikowe do gromadzenia odpadów oraz zapewnia ich odbiór.  

6.   Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich wystawienie przy zjeździe do posesji na granicy nieruchomości, lub na zlokalizowanej na nieruchomości, przeznaczonej do tego celu altanki, do której jest zapewniony dojazd.  

§ 12.  

1.   Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości z   następującą częstotliwością:  

1)   w budynkach jednorodzinnych - 1   raz w   miesiącu;  

2)   w budynkach wielolokalowych o   ilości lokali nie przekraczającej 15 - 1   raz w   tygodniu  

3)   w budynkach wielolokalowych o   ilości lokali przekraczającej 15 - 3   razy w   tygodniu  

2.   Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości z   następującą częstotliwością:  

1)   jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez nie więcej niż 10 osób - 1   raz w   miesiącu;  

2)   jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez więcej niż 10 osób – 1   raz w   tygodniu;  

3.   Odpady zbierane selektywnie, o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 8-13, powinny być usuwane z   częstotliwością co najmniej 1   raz na miesiąc.  

4.   Odpady wielkogabarytowe, o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 5, jeżeli powstały na nieruchomości, powinny być usuwane 1   raz w   roku.  

5.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe powinny być usuwane w   miarę potrzeby, niezwłocznie po zakończeniu remontu.  

§ 13.  

1.   Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i   porządku na nieruchomości  

2.   Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości co najmniej dwa razy na w   roku.  

3.   Osady ściekowe z   przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z   częstotliwością wynikającą z   instrukcji eksploatacji oczyszczalni.  

Rozdział V.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 14.  

Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych w   zabudowie jednorodzinnej i   na terenach wiejskich dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny, kompostowania i   fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji.  

§ 15.  

Podmioty prowadzące działalność w   zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązane są informować właścicieli nieruchomości o   obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.  

Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§ 16.  

1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i   życia ludzi oraz zwierząt, a   także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.  

2.   Osobyutrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a   w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.  

§ 17.  

1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:  

1)   wyprowadzania psów w   miejscu publicznym na smyczy, a   psów agresywnych w   kagańcu, niezależnie od rasy i   wielkości psa. Zwalnianie psa ze smyczy możliwe jest jedynie w   miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz tylko w   przypadku, gdy pies jest w   kagańcu i   gdy właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem;  

2)   nie wprowadzania psów na teren placów zabaw, piaskownic oraz boisk sportowych;  

3)   nie wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i   obsługi ludności, w   szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej, szkół i   placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych; zakaz nie dotyczy psów przewodników;  

4)   zabezpieczenia zwierząt przed ich samowolnym opuszczeniem nieruchomości;  

5)   usuwania ekstrementów zwierząt domowych (psów, kotów i   innych zwierząt), z   terenów nieruchomości i   z terenów przeznaczonych do publicznego użytku takich jak: ulice, place, drogi, parkingi, zieleńce - należy do obowiązków właścicieli lub opiekunów zwierząt. Nie dotyczy to osób niewidomych, korzystających z   psów przewodników. Ekstrementy zwierząt domowych (psów, kotów i   innych zwierząt) należy zbierać do worków, toreb foliowych lub papierowych i   wrzucać do koszy lub śmietników ustawionych na terenie miasta.  

2.   Zabrania się hodowli psów na terenach o   zabudowie zwartej i   wielorodzinnej.  

3.   Właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy zobowiązani są do umieszczenia na bramie lub furtce prowadzącej to tej nieruchomości, tabliczki informacyjnej o   posiadaniu psa.  

Rozdział VII.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania  

§ 18.  

1.   Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:  

1)   należy natychmiast zgłaszać potrzeby usunięcia zwłok zwierząt do zakładów utylizacji,  

2)   należy dbać o   to, aby zwierzęta nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa i   uciążliwości dla otoczenia,  

3)   wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości należy gromadzić i   usuwać zgodnie z   przepisami prawa i   w taki sposób, aby nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i   podziemnych.  

2.   Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, futerkowych, ptactwa domowego na terenach wyłączonych z   produkcji rolnej – zabudowa mieszkaniowa zwarta.  

3.   Zabrania się hodowli i   przetrzymywania zwierząt na nieruchomościach w   promieniu 50 m od budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, szkół i   przedszkoli, zakładów opieki zdrowotnej, urzędów organów administracji.  

4.   Dopuszcza się chów zwierząt gospodarskich, futerkowych, ptactwa domowego na terenach zabudowanych budownictwem jednorodzinnym z   zachowaniem odpowiednich przepisów sanitarnych pod warunkiem, że uciążliwość wynikająca z   hodowli nie będzie wykraczać poza granice nieruchomości, a   zwierzęta będą zabezpieczone przed jej opuszczeniem.  

§ 19.  

1.   Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji, polegającej na jednoczesnym wyłożeniu (z zachowaniem środków ostrożności) właściwej trutki, spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomości mieszkalnych, użytkowych, zakładów handlowych, przemysłowych, usługowych, sklepów, magazynów, a   w szczególności w   miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, studzienki przyłączy kanalizacyjnych.  

2.   Ustala się, że teren mieszczący się w   granicach administracyjnych miasta Pszów podlega dwukrotnej deratyzacji w   ciągu każdego roku w   okresach:  

1)   wiosenna w   pierwszej dekadzie miesiąca kwietnia;  

2)   jesienna w   pierwszej dekadzie miesiąca października.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »