| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/249/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie   art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami);  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za   uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.  

Ustala się, iż:  

1)   od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych,  

2)   odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, następować będzie z   częstotliwością określoną w   załączniku Nr 1,  

3)   w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanym na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, biodegradowalne w   tym zielone, odpady budowlane i   rozbiórkowe, przeterminowane leki i   chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,  

4)   właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem,  

5)   punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi w   poniedziałek, środę i   piątek w   godzinach od 10 00 do 18 00 oraz w   sobotę w   godzinach od 9 00 do 13 00,

6)   niezależnie od ustaleń zawartych w   pkt 2   dopuszcza się, w   uzasadnionych przypadkach, możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z   zabudowy wielorodzinnej.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/249/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  

 

GRUPA ODPADÓW  

ZABUDOWA JEDNORODZINNA  

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE  

1 raz na dwa tygodnie  

PAPIER  

1 raz w   miesiącu  

SZKŁO  

1 raz w   miesiącu  

TWORZYWA   SZTUCZNE  
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE  
METAL  

1 raz w   miesiącu  

ODPADY BIODEGRADOWALNE W   TYM ZIELONE  

1 raz w   miesiącu  

MEBLE I   INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE  

2 razy w   roku  

ZUŻYTE OPONY  

2 razy w   roku  

ODPADY BUDOWLANE I   ROZBIÓRKOWE  

2 razy w   roku z   kontenerów ustawionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od mieszkańców, na terenach wyznaczonych przez miasto i   w terminach ustalonych przez przedsiębiorcę  

GRUPA ODPADÓW  

ZABUDOWA WIELORODZINNA  

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE  

3 razy w   tygodniu  

PAPIER  

1 raz na 2   tygodnie  

SZKŁO  

1 raz na 2   tygodnie  

TWORZYWA SZTUCZNE  
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE  

3 razy na 2   tygodnie  

METAL  

1 raz na 2   tygodnie  

ODPADY BIODEGRADOWALNE W   TYM ZIELONE  

1 raz na 2   tygodnie w   okresie od maja do listopada (w pozostałym okresie odbiór odpadów w   punkcie selektywnego zbierania odpadów)  

MEBLE I   INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE  

1 raz w   tygodniu  

ZUŻYTE OPONY  

1 raz na 2   miesiące  

ODPADY BUDOWLANE I   ROZBIÓRKOWE  

1 raz na 2   tygodnie  

GRUPA ODPADÓW  

ZABUDOWA MIESZKALNA ŚCISŁEGO CENTRUM MIASTA  

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE  

co najmniej 1   raz na dwa tygodnie lub 3   razy w   tygodniu w   przypadku gromadzenia odpadów w   punkcie gromadzenia odpadów komunalnych  

PAPIER  

1 raz w   miesiącu  

SZKŁO  

1 raz w   miesiącu  

TWORZYWA SZTUCZNE  
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE  
METAL  

1 raz w   miesiącu  

ODPADY BIODEGRADOWALNE W   TYM ZIELONE  

1 raz w   miesiącu  

MEBLE I   INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE  

2 razy w   roku lub 1   raz w   miesiącu w   przypadku gromadzenia odpadów w   punkcie gromadzenia odpadów komunalnych  

ZUŻYTE OPONY  

2 razy w   roku lub 1   raz w   miesiącu w   przypadku gromadzenia odpadów w   punkcie gromadzenia odpadów komunalnych  

ODPADY BUDOWLANE I   ROZBIÓRKOWE  

2 razy w   roku z   kontenerów ustawionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od mieszkańców, na terenach wyznaczonych przez miasto i   w terminach ustalonych przez przedsiębiorcę  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »