| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.586.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 grudnia 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXV/238/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Wodzisławskiemu Centrum Kultury

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXV/238/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Wodzisławskiemu Centrum Kultury, w całości, jako sprzecznej z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 406 ze zm.).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 31 października 2012r. Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego nadała Statut Wodzisławskiemu Centrum Kultury, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem art. 13 ust. 2 ustawy. Przyjęty przez Radę Miejską statut samorządowej instytucji kultury nie zawiera bowiem wszystkich elementów obligatoryjnych, wymaganych powołanym wyżej przepisem. Wskazana norma prawna, do elementów przedmiotowo istotnych, jakie winien zawierać statut instytucji kultury, zalicza: 1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury; 2) zakres działalności; 3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania; 4) określenie źródeł finansowania; 5) zasady dokonywania zmian statutowych; 6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Artykuł 13 ust. 2 ustawy stanowi normę o charakterze iuris cogentis, formułującą zamknięty katalog problemów wymagających uregulowania w akcie wykonawczym. Zadaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, wydającego przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze gminy, jest pełna realizacja upoważnienia ustawowego, wyczerpująca zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Niespełnienie którejkolwiek z przesłanek w niej zawartych skutkuje zawsze bezwzględną nieważnością uchwały.

Tymczasem, Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego w przedmiotowej uchwale nie określiła organów doradczych ani sposobu ich powoływania, a zatem nie wypełniła dyspozycji wynikającej z przepisu art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy. Oznacza to, że nadany przez Radę statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Wodzisławie Centrum Kultury został pozbawiony elementów obligatoryjnych, wpływających na legalność całej uchwały.

Na marginesie organ nadzoru pragnie zauważyć, iż w statucie instytucji kultury rada gminy winna wskazać również organ właściwy do zatwierdzania sprawozdania finansowego instytucji kultury. Instytucje kultury są zobowiązane bowiem prowadzić rachunkowość i sporządzać sprawozdanie finansowe według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst. jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Na jej kierowniku spoczywa obowiązek zapewnienia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienia go właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi instytucję kultury przepisami prawa lub statutem - stosownie do wymogów art. 52 ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego w trybie art. 53 powołanej ustawy. Z kolei w art. 3 pkt 7 ustawy przyjęto, iż przez organ zarządzający należy rozumieć organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki (..). Brak jest zatem jednoznacznego określenia, który z organów gminy jest organem właściwym do zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania. Dlatego też wskazanie organu właściwego do zatwierdzania tego sprawozdania powinno być realizowane przez odpowiedni zapis w statucie takiej instytucji. W kwestionowanym statucie brak jest powyższej regulacji.

W związku z powyższym, przedmiotową uchwałę, ze względu na opisaną wyżej nieprawidłowość, należy uznać za wadliwą w stopniu istotnym, co czynie stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) A/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »