| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 53, poz. 810 z dnia 26 marca 2010 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Uchwałą Nr XVI/288/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, poz.1975 z dnia 14 maja 2012 r.).

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 listopada 2012 r.

Uchwała Nr LXVI/843/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć   nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców
metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dla
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.),art.42ust.6 i 7i art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Ustalić następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

1. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. Obowiązkiem dyrektora jest ustalenie takiego planu zajęć, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego nie był niższy od obowiązkowego wymiaru zajęć.

2. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być określony dla każdego nauczyciela w załączniku do arkusza organizacji na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości po zatwierdzeniu arkusza organizacji.

§ 2. Ustalić zasady i rozmiar obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach, według poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko
kierownicze

Zasady przydzielania obniżki

Rozmiar obniżki
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
zajęć

1.

Dyrektor

pracujący z grupą dzieci 6-letnich w przedszkolu liczącym:

2-3 oddziałów

12

4-5 oddziałów

14

6 i więcej oddziałów

16

pracujący z grupą dzieci innych niż 6-letnie w przedszkolu liczącym:

2-3 oddziałów

15

4-5 oddziałów

17

6 i więcej oddziałów

19

szkoły (zespołu, specjalnego ośrodka szkolno–wychowawczego) każdego typu liczącej:

do 6 oddziałów

8

7-8 oddziałów

10

9-16 oddziałów

13

17-27 oddziałów

15

28 i więcej oddziałów

16

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

10

Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej, w którym realizuje się powyżej 240 godzin zajęć w ciągu tygodnia

12

szkoły artystycznej, w której realizuje się średniorocznie tygodniowo:

co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych

13

co najmniej 800 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych

15

2.

Wicedyrektor

pracujący:

z grupą dzieci 6- letnich w przedszkolu liczącym 6 i więcej oddziałów

12

z grupą dzieci innych niż 6-letnie w przedszkolu liczącym 6
i więcej oddziałów. Stanowisko wicedyrektora tworzy się na każde
6 oddziałów.

15

szkoły (zespołu, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego), liczącej:

12-16 oddziałów

9

17 i więcej oddziałów. Stanowisko wicedyrektora tworzy się na każde 12 oddziałów.

11

W Zespole Szkół Sportowych, w którym nie powołano kierownika zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych tworzy się dodatkowo stanowisko wicedyrektora ds. szkolenia sportowego.

11

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

6

Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej, w którym realizuje się
powyżej 240 godzin w ciągu tygodnia

6

szkoły artystycznej, w której realizuje się średniorocznie tygodniowo:

co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych

9

co najmniej 800 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych. Stanowisko wicedyrektora tworzy się na każde 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11

3.

Kierownik

praktycznej nauki zawodu:

od 70 do 200 uczniów objętych praktyczną nauką zawodu[1])

12

201-400 uczniów objętych praktyczną nauką zawodu

14

401 i więcej uczniów objętych praktyczną nauką zawodu

16

zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych w placówkach
posiadających duże obiekty sportowe z basenami lub
z boiskami wielofunkcyjnymi typu „Orlik”

10

internatu liczącego:

do 70 wychowanków

14

powyżej 70 wychowanków

16

świetlicy szkolnej liczącej:

od 4 do 6 grup

6

powyżej 6 grup

8

świetlicy szkolnej w szkołach, w których zorganizowany jest dowóz uczniów, liczącej:

od 3 do 4 grup

6

od 5 do 6 grup

8

powyżej 6 grup

10

świetlicy w szkole specjalnej liczącej:

od 3 do 4 grup

6

od 5 do 6 grup

8

powyżej 6 grup

10

sekcji w szkole artystycznej, w której jest zatrudnionych:

co najmniej 6 nauczycieli nauczających tego samego lub
pokrewnego przedmiotu

4

powyżej 10 nauczycieli nauczających tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

6

§ 3. Nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje obniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w takim rozmiarze jak nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przysługuje obniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w rozmiarze 9 godzin.

§ 5. [2]) Ustalić dla:

- pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i nauczycieli rewalidacji zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach 22–godzinny tygodniowy wymiar godzin zajęć,

- doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 25-godzinny tygodniowy wymiar godzin zajęć.

§ 6. Ustalić dla wychowawców zatrudnionych w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) 26-godzinny tygodniowy wymiar godzin zajęć.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr IX/183/2003 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2010 r.


[1]) Zmieniony przez § 1 punkt 1 Uchwały Nr XVI/288/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia  2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć   nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach  roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, poz.1975 z dnia 14 maja 2012 r.), który wszedł w życie z dniem 1 września 2012 r.

[2]) Zmieniony przez § 1 punkt 2 Uchwały Nr XVI/288/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć   nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach  roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, poz.1975 z dnia 14 maja 2012 r.), który wszedł w życie z dniem 1 września 2012 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »