| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.6.2012 Burmistrza Pszczyny; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie wykonania w 2012 roku następujących zadań: "1. Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich 4122S w Czarkowie, 2. Remont ul. Hallera i Złote Łany"

Działając w oparciu o umowę Nr GK.IV/07 z dnia 3 lipca 2007r. i aneks nr 2 z dnia 25 marca 2010r., Strony ustalają, że  Powiat jako zarządca dróg powiatowych podejmie do wykonania w 2012 r. następujące zadania:

1. Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich 4122S w Czarkowie,

2. Remont ul. Hallera i Złote Łany.

§ 2.

1. Udział finansowy stron niniejszego porozumienia będzie się kształtował następująco:

a) Gmina – 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) z czego na:

- Budowę chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich 4122S w Czarkowie 300.000,00 zł,

- Remont ul. Hallera i Złote Łany 500.000,00 zł

b)               Powiat – 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) na remont ul. Hallera i Złote Łany .

2.               Ostateczna wartość zadań wymienionych w § 1 zostanie określona po przeprowadzeniu  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  wartość zadań wymienionych w § 1 będzie mniejsza od łącznej kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, strony uzgodnią dodatkowy zakres prac do wykonania lub udział finansowy Stron w tak określonej wartości również ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oferty będą przekraczały kwotę kreśloną w ust. 1 niniejszego paragrafu, strony zastrzegają sobie możliwość podjęcia decyzji o zmniejszeniu zakresu zadania  lub zwiększeniu udziału finansowego.

§ 3.

Obowiązki w zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzenia i nadzorowania inwestycji spoczywają na Powiecie. Gmina zastrzega sobie prawo do zapoznania się i wnoszenia uwag do treści projektu, specyfikacji przetargowej (wraz z umową), zapoznania się z przebiegiem procedury przetargowej i jej wynikiem, a także do udziału w odbiorze robót. Kopie umów z wykonawcami robót dla zadań wymienionych w §1 zostaną przekazane do wiadomości Gminie.

§ 4.

1. Podstawą dokonania przez Gminę przelewu na konto Powiatu nr 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001 będą przedłożone kopie faktur wraz z kopiami protokołów odbioru robót zadań wymienionych w §1, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Powiat w terminie do 14 dni od daty ich złożenia

2. Rozliczenie przekazanych środków Powiat dostarczy Gminie w terminie do 30 dni od daty odbioru końcowego robót  zadań wymienionych w §1.

§ 5.

Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

§ 6.

Porozumienie niniejsze Strony zawierają na czas określony do dnia 30.12.2012r.

§ 7.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

Niniejsze porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron
i 1 przeznaczony do publikacji. Stroną odpowiedzialną za publikację jest Powiat.

                            POWIAT                                                                                                   GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU


Witold Wiktorczyk

BURMISTRZ


Dariusz Skrobol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »