| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/301/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa”

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2009 roku Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Będzina uchwala:  

§ 1.  

Nadać statut jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa” w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr LIII/956/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 31 maja 2010 roku w   sprawie nadania statutu jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa”.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/301/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.

Statut Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w   Będzinie  

Dział I.
Postanowienia ogólne.  

§ 1.  

Miejska Świetlica Środowiskowa w   Będzinie, zwana dalej „Świetlicą” działa na podstawie obowiązującego prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy o   samorządzie gminnym.  

2)   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

3)   ustawy o   finansach publicznych.  

4)   ustawy o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

5)   niniejszego statutu.  

6)   innych aktów prawnych.  

§ 2.  

1)   Świetlica jest placówką wsparcia dziennego.  

2)   Świetlica jest jednostką organizacyjną miasta Będzina, działającą w   formie jednostki budżetowej.  

3)   Organem nadzorującym działalność Świetlicy jest Prezydent Miasta Będzina.  

4)   Obszarem działania Świetlicy jest teren miasta Będzina.  

5)   Siedziba Świetlicy mieści się w   Będzinie przy ulicy 35-lecia PRL 17.  

6)   Świetlica używa nazwy i   pieczątki o   treści: Miejska Świetlica Środowiskowa ul. 35-lecia PRL 17 42-500 Będzin.  

Dział II.
Cele i   zadania.  

§ 3.  

1)   Celem Świetlicy jest wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i   wychowaniem.  

2)   Do zadań Świetlicy należy w   szczególności:  

a)   zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej w   czasie wolnym od zajęć szkolnych;  

b)   udzielanie pomocy w   nauce;  

c)   prowadzenie zajęć specjalistycznych;  

d)   rozwijanie zainteresowań;  

e)   wspieranie rodzin w   pokonywaniu ich problemów;  

f)   propagowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia, przeciwdziałającego uzależnieniom,  

g)   zapewnienie wychowankom dożywiania.  

3)   Świetlica realizuje swoje zadania przez:  

a)   organizację zajęć profilaktycznych,  

b)   prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,  

c)   prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;  

d)   realizację indywidualnego programu korekcyjnego;  

e)   współpracę z   rodzicami (opiekunami) dziecka, instytucjami działającymi w   obszarze pomocy dziecku i   rodzinie, placówkami oświatowymi i   podmiotami leczniczymi;  

f)   organizację letniego wypoczynku.  

Dział III.
Zasady działania i   organizacja Świetlicy.  

§ 4.  

1)   Świetlicą kieruje i   reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik.  

2)   Kierownik jest powoływany i   odwoływany przez Prezydenta Miasta Będzina.  

3)   Podczas nieobecności Kierownika Świetlicy kierowanie placówką przejmuje osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Będzina na wniosek Kierownika.  

4)   Zadania Kierownika Świetlicy określa Regulamin placówki.  

§ 5.  

1)   Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnionych w   Świetlicy, z   którymi zawiera umowy o   pracę.  

2)   Kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, zasady zatrudniania i   wynagradzania pracowników Świetlicy, ich prawa i   obowiązki określają odrębne przepisy.  

3)   Działalność Świetlicy może być uzupełniana pracą wolontariuszy, wykonywaną pod nadzorem Kierownika Świetlicy. Celem pracy wolontariuszy jest rozszerzenie zakresu opieki nad dziećmi oraz wsparcie pracy wychowawców  

§ 6.  

1)   Organizację Świetlicy określa Regulamin placówki, opracowany przez Kierownika Świetlicy.  

2)   Regulamin placówki określa szczegółowo: strukturę i   organizację Świetlicy, zadania Kierownika Świetlicy, prawa i   obowiązki pracowników, obowiązującą dokumentację, prawa i   obowiązki wychowanków, tryb kwalifikacji dzieci do Świetlicy.  

§ 7.  

1)   Świetlica funkcjonuje przez cały rok przez wszystkie dni robocze, w   godzinach określonych w   Regulaminie placówki.  

2)   Pobyt dziecka w   placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.  

3)   Pobyt dziecka w   placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje dziecko sąd.  

Dział IV.
Gospodarka finansowa.  

§ 8.  

Świetlica jest finansowana z   budżetu miasta, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta.  

§ 9.  

Świetlica prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z   zasadami określonymi odrębnymi przepisami.  

§ 10.  

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy dochodów i   wydatków, opracowany i   zatwierdzony przez Kierownika na podstawie uchwały budżetowej, uchwalonej na dany rok budżetowy przez Radę Miejską Będzina.  

§ 11.  

Na wniosek Kierownika Świetlicy w   planach finansowych mogą być dokonywane zmiany polegające na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i   paragrafami zarządzeniem Prezydenta Miasta, jak również zmiany wynikające z   uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Będzina.  

§ 12.  

Finansowanie zadań Świetlicy następuje:  

a)   ze środków własnych gminy,  

b)   z innych prawem dopuszczalnych źródeł.  

§ 13.  

Mienie Świetlicy stanowią środki trwałe i   pozostałe środki trwałe w   użytkowaniu, których stan i   wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdania bilansowe.  

§ 14.  

Kierownik Świetlicy odpowiada osobiście za gospodarowanie mieniem i   środkami finansowymi Świetlicy.  

Dział V.
Postanowienia końcowe.  

§ 15.  

1)   Statut Świetlicy nadaje Rada Miejska Będzina.  

2)   Zmiany w   statucie mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego nadania.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/301/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.

Przyjęcie powyższej uchwały w   sprawie nadania statutu jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa” jest następstwem zmian wynikających z   art. 228 ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej mówiącym, iż publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego działające na podstawie przepisów dotychczasowych z   dniem wejścia w   życie ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej stają się placówkami wsparcia dziennego. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki są zobowiązane dostosować organizację i   standardy świadczonych usług w   tych placówkach do wymagań określonych na podstawie przepisów powyższej ustawy w   terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w   życie nowych przepisów. Ustawa o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej obowiązuje od 1   stycznia 2012 roku. W   związku z   powyższym proszę o   przyjęcie uchwały.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »