| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/301/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa”

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2009 roku Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Będzina uchwala:  

§ 1.  

Nadać statut jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa” w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr LIII/956/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 31 maja 2010 roku w   sprawie nadania statutu jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa”.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/301/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.

Statut Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w   Będzinie  

Dział I.
Postanowienia ogólne.  

§ 1.  

Miejska Świetlica Środowiskowa w   Będzinie, zwana dalej „Świetlicą” działa na podstawie obowiązującego prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy o   samorządzie gminnym.  

2)   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

3)   ustawy o   finansach publicznych.  

4)   ustawy o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

5)   niniejszego statutu.  

6)   innych aktów prawnych.  

§ 2.  

1)   Świetlica jest placówką wsparcia dziennego.  

2)   Świetlica jest jednostką organizacyjną miasta Będzina, działającą w   formie jednostki budżetowej.  

3)   Organem nadzorującym działalność Świetlicy jest Prezydent Miasta Będzina.  

4)   Obszarem działania Świetlicy jest teren miasta Będzina.  

5)   Siedziba Świetlicy mieści się w   Będzinie przy ulicy 35-lecia PRL 17.  

6)   Świetlica używa nazwy i   pieczątki o   treści: Miejska Świetlica Środowiskowa ul. 35-lecia PRL 17 42-500 Będzin.  

Dział II.
Cele i   zadania.  

§ 3.  

1)   Celem Świetlicy jest wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i   wychowaniem.  

2)   Do zadań Świetlicy należy w   szczególności:  

a)   zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej w   czasie wolnym od zajęć szkolnych;  

b)   udzielanie pomocy w   nauce;  

c)   prowadzenie zajęć specjalistycznych;  

d)   rozwijanie zainteresowań;  

e)   wspieranie rodzin w   pokonywaniu ich problemów;  

f)   propagowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia, przeciwdziałającego uzależnieniom,  

g)   zapewnienie wychowankom dożywiania.  

3)   Świetlica realizuje swoje zadania przez:  

a)   organizację zajęć profilaktycznych,  

b)   prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,  

c)   prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;  

d)   realizację indywidualnego programu korekcyjnego;  

e)   współpracę z   rodzicami (opiekunami) dziecka, instytucjami działającymi w   obszarze pomocy dziecku i   rodzinie, placówkami oświatowymi i   podmiotami leczniczymi;  

f)   organizację letniego wypoczynku.  

Dział III.
Zasady działania i   organizacja Świetlicy.  

§ 4.  

1)   Świetlicą kieruje i   reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik.  

2)   Kierownik jest powoływany i   odwoływany przez Prezydenta Miasta Będzina.  

3)   Podczas nieobecności Kierownika Świetlicy kierowanie placówką przejmuje osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Będzina na wniosek Kierownika.  

4)   Zadania Kierownika Świetlicy określa Regulamin placówki.  

§ 5.  

1)   Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnionych w   Świetlicy, z   którymi zawiera umowy o   pracę.  

2)   Kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, zasady zatrudniania i   wynagradzania pracowników Świetlicy, ich prawa i   obowiązki określają odrębne przepisy.  

3)   Działalność Świetlicy może być uzupełniana pracą wolontariuszy, wykonywaną pod nadzorem Kierownika Świetlicy. Celem pracy wolontariuszy jest rozszerzenie zakresu opieki nad dziećmi oraz wsparcie pracy wychowawców  

§ 6.  

1)   Organizację Świetlicy określa Regulamin placówki, opracowany przez Kierownika Świetlicy.  

2)   Regulamin placówki określa szczegółowo: strukturę i   organizację Świetlicy, zadania Kierownika Świetlicy, prawa i   obowiązki pracowników, obowiązującą dokumentację, prawa i   obowiązki wychowanków, tryb kwalifikacji dzieci do Świetlicy.  

§ 7.  

1)   Świetlica funkcjonuje przez cały rok przez wszystkie dni robocze, w   godzinach określonych w   Regulaminie placówki.  

2)   Pobyt dziecka w   placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.  

3)   Pobyt dziecka w   placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje dziecko sąd.  

Dział IV.
Gospodarka finansowa.  

§ 8.  

Świetlica jest finansowana z   budżetu miasta, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta.  

§ 9.  

Świetlica prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z   zasadami określonymi odrębnymi przepisami.  

§ 10.  

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy dochodów i   wydatków, opracowany i   zatwierdzony przez Kierownika na podstawie uchwały budżetowej, uchwalonej na dany rok budżetowy przez Radę Miejską Będzina.  

§ 11.  

Na wniosek Kierownika Świetlicy w   planach finansowych mogą być dokonywane zmiany polegające na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i   paragrafami zarządzeniem Prezydenta Miasta, jak również zmiany wynikające z   uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Będzina.  

§ 12.  

Finansowanie zadań Świetlicy następuje:  

a)   ze środków własnych gminy,  

b)   z innych prawem dopuszczalnych źródeł.  

§ 13.  

Mienie Świetlicy stanowią środki trwałe i   pozostałe środki trwałe w   użytkowaniu, których stan i   wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdania bilansowe.  

§ 14.  

Kierownik Świetlicy odpowiada osobiście za gospodarowanie mieniem i   środkami finansowymi Świetlicy.  

Dział V.
Postanowienia końcowe.  

§ 15.  

1)   Statut Świetlicy nadaje Rada Miejska Będzina.  

2)   Zmiany w   statucie mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego nadania.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/301/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.

Przyjęcie powyższej uchwały w   sprawie nadania statutu jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa” jest następstwem zmian wynikających z   art. 228 ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej mówiącym, iż publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego działające na podstawie przepisów dotychczasowych z   dniem wejścia w   życie ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej stają się placówkami wsparcia dziennego. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki są zobowiązane dostosować organizację i   standardy świadczonych usług w   tych placówkach do wymagań określonych na podstawie przepisów powyższej ustawy w   terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w   życie nowych przepisów. Ustawa o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej obowiązuje od 1   stycznia 2012 roku. W   związku z   powyższym proszę o   przyjęcie uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »