| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.16.2012 Prezydenta Miasta Będzina; Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej, ul. Łukasińskiego 7, w roku szkolnym 2012/2013

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej, ul.   Łukasińskiego 7, w   roku szkolnym 2012/2013 zawarte w   dniu 23.11.2012 r.  

pomiędzy:  

Gminą Dąbrowa Górnicza,   reprezentowaną przez:  

Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej – Iwonę Krupę  

Naczelnika Wydziału Oświaty – Elżbietę Gęcę  

działającą na podstawie Uchwały nr XVIII/328/12 Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  
z dnia 20 czerwca 2012 r. w   sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do zawierania porozumień pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza a   innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w   zakresie zadań własnych gminy i   powiatu obejmujących sprawy edukacji publicznej,  


a  

Gminą Będzin,   reprezentowaną przez:  

Prezydenta Miasta Będzina – Łukasza Komoniewskiego  

§   1.   1.   Uwzględniając wniosek Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej, ul. Łukasińskiego 7, w   sprawie przyznania etatu nauczyciela na realizację nauki religii w   roku szkolnym 2012/2013 dla 42 uczniów zamieszkałych na terenie miast: Będzina, Sosnowca, Psar, Bolesławia i   Dąbrowy Górniczej – wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej, w   wymiarze 0,5 etatu w   Zespole Szkół Muzycznych w   Dąbrowie Górniczej, ul.   Dąbskiego 17.  

2.   Lekcje religii realizowane będą w   punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej przy ul.   Łukasińskiego 7.  

§   2.   Koszty zatrudnienia nauczyciela, o   którym mowa w   § 1   obejmują:  

§   3020.   Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,  

§   4010.   Wynagrodzenia osobowe pracowników,  

§   4040.   Dodatkowe wynagrodzenie roczne,  

§   4110.   Składki na ubezpieczenia społeczne,  

§   4120.   Składki na Fundusz Pracy,  

§   4440.   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

i są naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów w   roku szkolnym 2012/2013 w   przeliczeniu na 0,5 etatu, tj. dla 4   uczniów z   terenu Gminy Będzin przypada 0,0952 części z   0,5 etatu.  

§   3.   1.   Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o   których mowa w   § 2, wynoszą   2   041,10 zł w   2012 roku   oraz   1   936,57 zł w   2013 roku.  

2.   Kalkulację planowanych kosztów, o   których mowa w   § 2, a   które są ponoszone przez Gminę Dąbrowa Górnicza z   tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.  

3.   Gmina Będzin zobowiązuje się przekazywać Gminie Dąbrowa Górnicza dotację celową na realizację zadania określonego w   § 1, w   kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w   roku szkolnym 2012/2013, tj.   194,31 zł miesięcznie za 2012 rok   oraz   184,36 zł miesięcznie w   2013 roku.  

4.   Gmina Będzin zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o   której mowa w   ust. 3   na rachunek   Gminy Dąbrowa Górnicza: Getin Noble Bank S.A. nr: 91 1560 1010 0000 9480 0000 0968   do 14-go dnia każdego miesiąca, z   tym, że dotację za okres od września do listopada 2012 roku   w   wysokości 582,93 zł   zobowiązuje się przekazać   w terminie do 30 listopada 2012 r.  

5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 4   zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   4.   1.   Kwoty wykazane w   § 3   w ust. 1   i 3   są kwotami planowanymi na rok szkolny 2012 / 2013.  

2.   Kwoty wykazane w   § 3   w ust. 1   i 3   ulegną zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.  

3.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31   grudnia 2012 r. i   rozliczona do dnia 21 stycznia 2013 r., kiedy to Gmina Dąbrowa Górnicza przedstawi Gminie Będzin rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z   tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej.  

4.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31   sierpnia 2013 r. i   rozliczona do dnia 31 października 2013 r., kiedy to Gmina Dąbrowa Górnicza przedstawi Gminie Będzin rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z   tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej.  

5.   W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   ust. 3   i 4   będzie:  

1)   wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymała Gmina Dąbrowa Górnicza od Gminy Będzin, to Gmina Będzin zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w   terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, o   którym mowa w   ust. 3   i 4, a   w   przypadku nieuregulowania płatności w   powyższym terminie, Gmina Będzin zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak w   § 3   ust. 5.  

2)   niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymała Gmina Dąbrowa Górnicza od Gminy Będzin to Gmina Dąbrowa Górnicza zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości w   terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia do Gminy Będzin, o   którym mowa w   ust. 3   i 4, a   w przypadku nieuregulowania płatności w   powyższym terminie, Gmina Dąbrowa Górnicza zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak w   § 3   ust. 5.  

§   5.   Porozumienie dotyczy rozliczenia i   pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej w   roku szkolnym 2012/2013, tj. za okres od 1   września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   7.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w   formie pisemnej.  

§   8.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   10.   Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

Dąbrowa Górnicza, dnia 16.11.2012 r.                                                           Będzin, dnia 23.11.2012 r.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta  


Iwona   Krupa


Naczelnik Wydziału Oświaty  


Elżbieta   Gęca

Prezydent Miasta  


Łukasz   Komoniewski

 


Załącznik do Porozumienia Nr WO.031.16.2012
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1   do Porozumienia nr WO.031.16.2012 z   dnia 23.11.2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a   Gminą Będzin  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »