| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/73/2012 Rady Gminy Hażlach

z dnia 12 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142/01/1591 z późn.zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157/09/1240 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2012 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwala
Uchwałę Budżetową na 2013 rok

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2013                             w wysokości                                           25.497.738zł

w tym:                                                                                                  

1) dochody bieżące                                                                       w wysokości               25.469.940 zł

2) dochody majątkowe                                                         w wysokości               27.798 zł

- jak w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013                             w wysokości                             28.022.738zł

w tym:                                                                                    

1) wydatki bieżące               - w wysokości               24.630.355,27zł

2) wydatki majątkowe               - w wysokości               3.392.382,73zł

- jak w załączniku nr 2 do uchwały

2. Ustala się zadania majątkowe                                           - jak w załączniku nr 3 do uchwały

§ 3.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany

deficyt budżetu w wysokości               2.525.000zł

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 874.996,00zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.650.004,00zł              

3. Ustala się przychody budżetu                                           w wysokości                             2.725.276zł

pochodzący z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek                             w wysokości 874.996,00zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.850.280,00zł                            

4. Ustala się rozchody budżetu                                           w wysokości                                           200.276,00zł

przeznaczone na

1) spłatę pożyczek               w wysokości               200.276,00zł                             - jak w załączniku nr 4 do uchwały

§ 4.

1. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy                             w wysokości                             321.535zł

1) celowe                                                                                     w wysokości                             62.035zł

a) na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego                             55.000zł

b) na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury                             7.035zł

              w tym               w rozdziale 92109                                           4.145,00zł

                            w rozdziale 92116                                           2.890,00zł

2) ogólną                                                                                     w wysokości                             259.500zł

§ 5.

1. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki finansowane z tych dochodów                                                                                                   - jak w załączniku nr 5 do uchwały

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami                                                                       - jak w załączniku nr 6 do uchwały

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                       - jak w załączniku nr 7 do uchwały

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa                                           - jak w załączniku nr 8 do uchwały

5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej -jak w załączniku nr 9 do uchwały

6) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim – jak w załączniku nr 10 do uchwały

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                     - jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 7.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych

§ 8.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

2) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy upoważnienia do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków polegających na przesunięciach w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000,-(trzy miliony) złotych

5) określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy jednorazowo do kwoty 2.000.000,00zł

6) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9.

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca –w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

4. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA                                            RADY GMINY


Grażyna Krehut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »