| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/163/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r., nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r., nr 157, poz.1240 z   późn. zm.), oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z   2009r., nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Lipowej o   następującej treści:  

STATUT  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W LIPOWEJ  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Lipowej, zwany dalej GOPS, jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Lipowa.  

2.   GOPS realizuje zadania Gminy w   zakresie pomocy społecznej będące zadaniami własnymi gminy, zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami oraz przekazane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej.  

3.   Nadzór nad działalnością GOPS jak również nadzór nad realizacją zadań własnych gminy w   obszarze pomocy społecznej sprawuje Wójt Gminy Lipowa.  

4.   W sprawach zleconych gminie w   zakresie administracji rządowej nadzór nad działalnością GOPS sprawuje Wojewoda Śląski.  

5.   GOPS jako jednostka budżetowa jest pracodawcą dla zatrudnionych w   nim pracowników  
w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

§   2.   1.   Siedziba GOPS mieści się w   Lipowej, nr lokalu 654.  

2.   Obszar działalności GOPS obejmuje teren Gminy Lipowa. Podział obszaru działalności na rejony opiekuńcze dokonuje Kierownik GOPS uwzględniając lokalne uwarunkowania,  
i potrzeby z   zapewnieniem należytej dostępności świadczeń.  

3.   GOPS używa pieczęci podłużnej z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby oraz innych pieczęci urzędowych.  

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA  

§   3.   GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do prowadzenia w   szczególności działań z   zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Lipowa, mających na celu umożliwienie rodzinom i   osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w   stanie pokonać wykorzystując własne możliwości  
i uprawnienia, a   także zapobieganie powstawaniu takim sytuacjom.  

§   4.   1.   Do zadań o   charakterze obowiązkowym GOPS z   zakresu zadań własnych Gminy należą  
w szczególności:  

1)   prowadzenie i   rozwój infrastruktury socjalnej,  

2)   analiza i   ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z   tytułu pomocy społecznej,  

3)   realizacja zadań wynikających z   rozeznanych potrzeb społecznych,  

4)   rozwijanie nowych form pomocy społecznej i   samopomocy w   ramach zidentyfikowanych potrzeb,  

5)   opracowywanie projektów i   realizacja przyjętej przez Radę Gminy strategii rozwiązywania problemów społecznych,  

6)   przyznawanie i   wypłacanie przewidzianych właściwymi ustawami świadczeń, obejmujących m.in.  

a)   zasiłki stałe,  

b)   zasiłki okresowe,  

c)   zasiłki celowe,  

d)   zasiłki celowe i   okresowe specjalne,  

e)   zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w   wyniku zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej,  

7)   opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osobę, która rezygnuje z   zatrudnienia w   związku z   koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz niezamieszkującymi wspólnie matką, ojcem lub rodzeństwem,  

8)   organizowanie i   świadczenie usług opiekuńczych, w   tym specjalistycznych w   miejscu zamieszkania,  

9)   dożywianie dzieci,  

10)   współpraca z   powiatowym urzędem pracy,  

11)   realizacja zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu odnowę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.  

2.   Do zadań GOPS z   zakresu świadczeń rodzinnych należą w   szczególności:  

1)   przyjmowanie wniosków o   przyznanie świadczeń rodzinnych,  

2)   ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych,  

3)   wypłacanie w   ramach świadczeń rodzinnych:  

a)   zasiłków rodzinnych wraz z   następującymi dodatkami z   tytułu:  

-   urodzenia dziecka,  

-   opieki nad dzieckiem w   okresie korzystania z   urlopu wychowawczego,  

-   samotnego wychowywania dziecka,  

-   kształcenia i   rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,  

-   rozpoczęcia roku szkolnego,  

-   wielodzietności,  

-   podjęcia przez dziecko nauki w   szkole poza miejscem zamieszkania.  

b)   świadczeń opiekuńczych:  

-   zasiłków pielęgnacyjnych,  

-   świadczeń pielęgnacyjnych,  

c)   jednorazowej zapomogi z   tytułu urodzenia dziecka,  

4)   opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne,  

5)   opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w   przepisach o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

3.   Do zadań GOPS z   zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą m.in.:  

1)   prowadzenie postępowań w   sprawach przyznawania i   wypłacania świadczeń z   funduszu alimentacyjnego,  

2)   podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.  

4.   Do zadań GOPS w   stosunku do rodziny przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, należy realizowanie zadań z   zakresu wspierania rodziny,  
o których mowa jest w   ustawie z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U   z 2011 r., nr 149, poz. 887 z   późn. zm.).  

5.   Do zadań GOPS z   zakresu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie   należy w   szczególności zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.  

§   5.   GOPS realizując zadania statutowe współpracuje na zasadzie partnerstwa z   organizacjami społecznymi i   pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I   ZARZĄDZANIE  

§   6.   1.   Strukturę organizacyjną GOPS, zakres i   zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w   tym podział czynności, a   także odpowiedzialności pracowników, określa szczegółowo Regulamin Organizacyjny, nadany przez Kierownika GOPS i   zatwierdzanym przez Wójta Gminy Lipowa.  

2.   Zasady organizacji i   czasu pracy określa Regulamin Pracy nadany przez Kierownika GOPS.  
3. Zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin Wynagradzania nadany przez Kierownika GOPS.  

4.   Zasady przyznawania pracownikom świadczeń z   Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

§   7.   1.   GOPS kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz jednoosobowo Kierownik GOPS, z   którym nawiązuje i   rozwiązuje stosunek pracy Wójt Gminy Lipowa.  

2.   Kierownik GOPS wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe, oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania GOPS.  

3.   Kierownik GOPS wykonuje czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnionych  
w GOPS.  

4.   Kierownik GOPS działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Lipowa, które określają jego uprawnienia i   kompetencje.  

5.   Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne w   zakresie wykonywania zadań  
w indywidualnych sprawach z   zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na podstawie upoważnień udzielanych przez Wójta Gminy Lipowa.  

6.   Na wniosek Kierownika GOPS, Wójt Gminy Lipowa może upoważnić inne osoby do wydawania decyzji administracyjnych.  

7.   Kierownika GOPS w   czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik,  
w zakresie wynikającym z   pełnomocnictwa udzielonego przez Kierownika GOPS.  

8.   Główny Księgowy GOPS działa w   zakresie spraw finansowych powierzonych przez Kierownika GOPS i   ponosi przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.  

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA  

§   8.   1.   GOPS jako jednostka budżetowa Gminy Lipowa prowadzi gospodarkę finansową,  
z zasadami określonymi przepisami o   finansach publicznych.  

2.   Podstawę gospodarki finansowej GOPS stanowi plan finansowy, opracowany przez Kierownika GOPS.  

3.   Środki na realizację i   obsługę zadań własnych pochodzą z   budżetu gminy lub z   dotacji na realizację zadań własnych.  

4.   Środki na realizację i   obsługę zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa.  

5.   W zakresie przewidzianym odrębnymi ustawami, GOPS może korzystać ze środków pozabudżetowych, tj. może przyjmować i   dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę.  

6.   GOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.  

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   9.   1.   Kierownik GOPS składa w   Radzie Gminy w   Lipowej coroczne sprawozdanie z   działalności oraz przedstawia potrzeby w   zakresie zadań pomocy społecznej.  

2.   Statut GOPS przyjmowany jest uchwałą Rady Gminy w   Lipowej.  

3.   Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.  

§   11.   Traci moc uchwała Rady Gminy Lipowa Nr XXII/126/2004 z   dnia 5   października 2004 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »