| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23 201 865,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22 387 478,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę w budżecie w wysokości 814 387,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek z tego na spłatę pożyczki w BGK na udział UE 749 331,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację- 65 056,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 287 000,00 zł z tego kredyty 1 287 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się rozchody w wysokości 2 101 387,00 , tj. na spłatę kredytów w kwocie 829 236,00 i pożyczek w kwocie 1 272 151,00 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 130 000,00 zł i rezerwę celową 70 000,00 zł w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie 195 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

1. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych:
dochody – 456 000,00 zł ; wydatki – 456 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 9.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

4. Zatwierdza się projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł

- z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1 287 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

Kredyty                                                                                                   829 236,00 zł w tym:

- Termomodernizacja szkół                                                                       80 000,00 zł

- Termomodernizacja SP ZOZ                                                                       24 000,00 zł

- Termomodernizacja MGOK                                                                       100 000,00 zł

- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze                                           72 000,00 zł

- Adaptacja Dworku w Gieble                                                                       36 000,00 zł

- Modernizacja dróg w gminie                                                                       29 133,00 zł

- Pokrycie deficytu w 2012 roku                                                         47 867,00 zł

- Zakup nieruchomości                                                                       296 000,00 zł

- Budowa hali sportowej                                                                       144 236,00zł


Pożyczki                                                                                                   457 764,00 zł w tym:

- Przebudowa kotłowni                                                                       46 920,00 zł

- Oczyszczalnia ścieków                                                                       199 200,00 zł

- Kanalizacja                                                                                                   211 644,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł ,

2) dokonywania zmian w planie

-               wydatków bieżących na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

-               wydatków majątkowych

-               w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Budżet Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok
Zalacznik1.pdf

Budżet Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »