| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23 201 865,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22 387 478,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę w budżecie w wysokości 814 387,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek z tego na spłatę pożyczki w BGK na udział UE 749 331,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację- 65 056,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 287 000,00 zł z tego kredyty 1 287 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się rozchody w wysokości 2 101 387,00 , tj. na spłatę kredytów w kwocie 829 236,00 i pożyczek w kwocie 1 272 151,00 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 130 000,00 zł i rezerwę celową 70 000,00 zł w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie 195 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

1. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych:
dochody – 456 000,00 zł ; wydatki – 456 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 9.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

4. Zatwierdza się projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł

- z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1 287 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

Kredyty                                                                                                   829 236,00 zł w tym:

- Termomodernizacja szkół                                                                       80 000,00 zł

- Termomodernizacja SP ZOZ                                                                       24 000,00 zł

- Termomodernizacja MGOK                                                                       100 000,00 zł

- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze                                           72 000,00 zł

- Adaptacja Dworku w Gieble                                                                       36 000,00 zł

- Modernizacja dróg w gminie                                                                       29 133,00 zł

- Pokrycie deficytu w 2012 roku                                                         47 867,00 zł

- Zakup nieruchomości                                                                       296 000,00 zł

- Budowa hali sportowej                                                                       144 236,00zł


Pożyczki                                                                                                   457 764,00 zł w tym:

- Przebudowa kotłowni                                                                       46 920,00 zł

- Oczyszczalnia ścieków                                                                       199 200,00 zł

- Kanalizacja                                                                                                   211 644,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł ,

2) dokonywania zmian w planie

-               wydatków bieżących na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

-               wydatków majątkowych

-               w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Budżet Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok
Zalacznik1.pdf

Budżet Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »