| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX.150.2012 Rady Gminy Ślemień

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w "Statucie Gminy Ślemień"

Na podstawie art.18 ust.1 oraz ust.2 pkt.1,art.3 ust.1 oraz art.22 ustawy z   dnia 08 marca 1990r o   samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr.142 poz.1591 z   2001r z   póżn.zm/ Rada Gminy w   Ślemieniu uchwala co następuje:  

§ 1.  

1)   Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 3   uchwały Nr VI/140/2003 z   dnia 28 kwietnia 2003r, nadając mu brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 4   uchwały Nr VI/140/2003 z   dnia 28 kwietnia 2003r, nadając mu brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

3)   W załączniku Nr 6   do Statutu Gminy -Zasady dostępu do dokumentów i   korzystania z   nich przez Obywateli uchyla się dotychczasową treść pkt. 9   nadając mu następujące brzmienie:  

„pkt.9 „  

Zasady dostępu do informacji publicznej (zgodnie z   art. 10 ustawy o   dostępie do   informacji publicznej z   dnia 6   września 2001 r. Dz. U. z   2001r. nr 112 poz. 1198).  

Prawo do uzyskania informacji przysługuje każdemu. Nie wolno żądać od osobywykonującej prawo do informacji publicznej wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:  

· uzyskania informacji publicznej, w   tym uzyskania informacji przetworzonej w   takimzakresie, w   jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,  

· wglądu do dokumentów urzędowych,  

· dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących zpowszechnych wyborów,  

· niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o   sprawach publicznych.  

Formy udostępniania informacji:  

· udostępnianie na wniosek,  

· udostępnianie w   formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,  

· wstęp na posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących zpowszechnych wyborów , w   tym audiowizualnych i   teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,  

· wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu.  

Udostępnianie informacji na wniosek:  

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w   Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.  

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w   ciągu14 dni od dnia złożenia wniosku.  

Jeżeli jest to niemożliwe powiadamia się wnioskodawcę w   tym terminie, o   powodach opóźnienia w   przekazaniu informacji oraz o   nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2   miesiące.  

Ograniczenia w   dostępie do informacji publicznej  

W Biuletynie Informacji Publicznej nie zostały uwzględnione informacje niejawnewystępujące w   Urzędzie   zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową, które zostały oznaczone klauzulą tajności „poufne” lub „zastrzeżone” na podstawie art. 23 ust. 2   ustawy z   dnia 22 stycznia 1999 roku o   ochronie informacji niejawnych ( Dz. U   Nr 11, poz. 95 z   póź. zm.). Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą z   ustaw: o   ochronie danych osobowych, o   ochronie tajemnicy służbowej, państwowej, skarbowej, statystycznej lub innych tajemnic prawnie chronionych.  

§ 2.  

W pozostałym zakresie Statut nie ulega zmianie.  

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Micor

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.150.2012
Rady Gminy Ślemień
z dnia 3 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

REGULAMIN RADY GMINY W   ŚLEMIENIU  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.150.2012
Rady Gminy Ślemień
z dnia 3 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz Stałych Komisji Rady Gminy  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »