| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX.150.2012 Rady Gminy Ślemień

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w "Statucie Gminy Ślemień"

Na podstawie art.18 ust.1 oraz ust.2 pkt.1,art.3 ust.1 oraz art.22 ustawy z   dnia 08 marca 1990r o   samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr.142 poz.1591 z   2001r z   póżn.zm/ Rada Gminy w   Ślemieniu uchwala co następuje:  

§ 1.  

1)   Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 3   uchwały Nr VI/140/2003 z   dnia 28 kwietnia 2003r, nadając mu brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 4   uchwały Nr VI/140/2003 z   dnia 28 kwietnia 2003r, nadając mu brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

3)   W załączniku Nr 6   do Statutu Gminy -Zasady dostępu do dokumentów i   korzystania z   nich przez Obywateli uchyla się dotychczasową treść pkt. 9   nadając mu następujące brzmienie:  

„pkt.9 „  

Zasady dostępu do informacji publicznej (zgodnie z   art. 10 ustawy o   dostępie do   informacji publicznej z   dnia 6   września 2001 r. Dz. U. z   2001r. nr 112 poz. 1198).  

Prawo do uzyskania informacji przysługuje każdemu. Nie wolno żądać od osobywykonującej prawo do informacji publicznej wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:  

· uzyskania informacji publicznej, w   tym uzyskania informacji przetworzonej w   takimzakresie, w   jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,  

· wglądu do dokumentów urzędowych,  

· dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących zpowszechnych wyborów,  

· niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o   sprawach publicznych.  

Formy udostępniania informacji:  

· udostępnianie na wniosek,  

· udostępnianie w   formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,  

· wstęp na posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących zpowszechnych wyborów , w   tym audiowizualnych i   teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,  

· wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu.  

Udostępnianie informacji na wniosek:  

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w   Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.  

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w   ciągu14 dni od dnia złożenia wniosku.  

Jeżeli jest to niemożliwe powiadamia się wnioskodawcę w   tym terminie, o   powodach opóźnienia w   przekazaniu informacji oraz o   nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2   miesiące.  

Ograniczenia w   dostępie do informacji publicznej  

W Biuletynie Informacji Publicznej nie zostały uwzględnione informacje niejawnewystępujące w   Urzędzie   zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową, które zostały oznaczone klauzulą tajności „poufne” lub „zastrzeżone” na podstawie art. 23 ust. 2   ustawy z   dnia 22 stycznia 1999 roku o   ochronie informacji niejawnych ( Dz. U   Nr 11, poz. 95 z   póź. zm.). Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą z   ustaw: o   ochronie danych osobowych, o   ochronie tajemnicy służbowej, państwowej, skarbowej, statystycznej lub innych tajemnic prawnie chronionych.  

§ 2.  

W pozostałym zakresie Statut nie ulega zmianie.  

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Micor

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.150.2012
Rady Gminy Ślemień
z dnia 3 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

REGULAMIN RADY GMINY W   ŚLEMIENIU  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.150.2012
Rady Gminy Ślemień
z dnia 3 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz Stałych Komisji Rady Gminy  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »