| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DKT-712-21/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie podziału miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 17 § 2   i art. 167 § 3   – ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 zmiany: z   2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z   2012 r. poz. 849) w   związku z   art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 zmiany: Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889), po bezskutecznym upływie terminu, wyznaczonego przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach Radzie Miejskiej w   Tarnowskich Górach, na podjęcie uchwały w   sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   numerów, Komisarz Wyborczy w   Katowicach  

postanawia:  

1.   dokonać podziału Miasta Tarnowskie Góry na 23 jednomandatowe okręgi wyborcze.  

2.   Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1   do niniejszego postanowienia.  

3.   Wykonanie niniejszego postanowienia powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

4.   Przekazać odpis niniejszego postanowienia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach, Wojewodzie Śląskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.  

5.   Postanowienie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.  

 


Uzasadnienie  

              W dniu 26 września 2012 r. Rada Miejska w   Tarnowskich Górach uchwałą Nr XXX/352/2012 w   sprawie podziału Miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   numerów utworzyła 23 okręgi wyborcze. Wskazaną uchwałą podzielono jednostkę pomocniczą Sowice, spełniającą warunek dla utworzenia samodzielnie jednego okręgu wyborczego, pomiędzy okręgi wyborcze nr 3   i 5.  

Jednostkę pomocniczą Opatowice, niespełniającą warunku dla utworzenia samodzielnie okręgu wyborczego, podzielono pomiędzy okręgi wyborcze nr 11 i   12.  

Jednostkę pomocniczą Strzybnica, spełniającą warunek dla utworzenia samodzielnie dwóch okręgów wyborczych, podzielono wraz z   jednostką Pniowiec oraz częścią jednostki Sowice pomiędzy okręgi wyborcze nr 1, 2, 3.  

Do jednostki pomocniczej Lasowice, spełniającej warunek dla utworzenia samodzielnie dwóch okręgów wyborczych, dodano pozostałą część jednostki pomocniczej Sowice, tworząc okręgi wyborcze nr 5   i 6.  

Do jednostki pomocniczej Bobrowniki – Piekary Rudne, spełniającej warunek dla utworzenia samodzielnie dwóch okręgów wyborczych, dodano część jednostki pomocniczej Śródmieście, tworząc okręgi wyborcze nr 9   i 10.  

              Powyższe wskazuje, iż Rada Miasta, dokonując podziału gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze nie uwzględniła podziału miasta Tarnowskie Góry na jednostki pomocnicze, które zostały ustalone uchwałą Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach Nr VII/61/2007 z   dnia 28 lutego 2007 r. w   sprawie Statutu Gminy Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2007 r. Nr 67, poz. 1391), co jest niezgodne z   art. 419 § 2   w związku art. 417 § 4   Kodeksu wyborczego.  

              W dniu 11 października 2012 r. Dyrektor Wydziału Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał, Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach pismo Rady Dzielnicy Sowice w   Tarnowskich Górach dotyczące niezgodności z   prawem uchwały Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach Nr XXX/352/2012 z   dnia 26 września 2012 r. w   sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze. W   piśmie podnoszono, iż mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw wobec niewłaściwego podziału jednostki pomocniczej Sowice, poprzez złożenie 334 ankiet w   przedmiotowej sprawie do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Ankiety zostały załączone do pisma Rady Dzielnicy Sowice w   Tarnowskich Górach.  

              Ponadto, Wojewoda Śląski w   piśmie z   dnia 24 października 2012 r. powiadomił o   wszczęciu postępowania nadzorczego w   sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach Nr XXX/352/2012 z   dnia 26 września 2012 r. w   sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, jako niezgodnej z   art. 419 § 2   w związku art. 417 § 4   Kodeksu wyborczego. Następnie, Wojewoda Śląski w   dniu 31 października 2012 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzając nieważność przedmiotowej uchwały.  

              Komisarz Wyborczy w   Katowicach Postanowieniem Nr DKT-712-4/12 z   dnia 29 października 2012 r. wezwał Radę Miejską w   Tarnowskich Górach do podjęcia uchwały w   sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic i   numerów i   liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu, poprzez dokonanie podziału na okręgi wyborcze zgodnie z   dyspozycją art. 417 § 3   pkt 1   i § 4. Wyznaczony Radzie Miejskiej w   Tarnowskich Górach termin do podjęcia uchwały upłynął bezskutecznie z   dniem 16 listopada 2012 r.  

Zasady podziału gminy na okręgi wyborcze wskazuje art. 419 Kodeksu wyborczego. Podział na okręgi wyborcze, ich numery i   granice ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. Jednolita norma przedstawicielstwa w   Mieście Tarnowskie Góry, obliczona według zasady zawartej w   art. 419 § 2   Kodeksu wyborczego, wynosi 2564.08 mieszkańców. W   związku z   powyższym, minimalna liczba mieszkańców w   okręgu wyborczym może wynosić 1283 a   maksymalna 3846.  
Zgodnie z   art. 417 § 3   pkt 1   i § 4   Kodeksu wyborczego w   miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych wtedy, gdy w   gminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w   danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1.  

              Zgodnie z   informacją przekazaną przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry pismem OR.502.9.2012 z   dnia 2   października 2012 r., liczba mieszkańców ujętych w   stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2012 r. dla danej jednostki pomocniczej (jednostki pomocnicze ustalone uchwałą Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach Nr VII/61/2007 z   dnia 28 lutego 2007 r. w   sprawie Statutu Gminy Tarnowskie Góry) wynosi:  

 

Jednostka pomocnicza  

Liczba mieszkańców jednostki pomocniczej  

Mandaty wynikające z   wyliczonej normy przedstawicielstwa  

Mandaty po zaokrągleniu  
 

Śródmieście Centrum  

19   207  

7,4908  

7  

Stare Tarnowice  

12168  

4,7456  

5  

Strzybnica  

5448  

2,1247  

2  

Osada Jana  

4976  

1,9407  

2  

Lasowice  

4761  

1,8568  

2  

Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne  

4099  

1,5986  

2  

Rybna  

2353  

0,9177  

1  

Repty Śląskie  

2188  

0,8533  

1  

Sowice  

1657  

0,6462  

1  

Pniowiec  

1212  

0,4727  

0  

Opatowice  

905  

0,3530  

0  

 

Z wyliczeń jednolitej normy przedstawicielstwa wynika, iż liczba mieszkańców dziewięciu jednostek pomocniczych umożliwia utworzenie na obszarze każdej z   tych jednostek od 1   do 7   okręgów wyborczych, bez konieczności łączenia w   ramach jednego okręgu wyborczego obszaru różnych jednostek pomocniczych. Jednostki pomocnicze Opatowice i   Pniowiec, jako nieposiadające wspólnych granic, należy w   całości połączyć z   inną jednostką pomocniczą lub jej częścią. Powyższe jest zgodne, że stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej z   dnia 5   listopada 2012 r. znak: ZPOW-703-38/12, w   którym stwierdziła, iż zarówno wykładania językowa, jak i   funkcjonalna pojęcia „okręg wyborczy” wskazuje, że obszar, na którym tworzony jest okręg wyborczy musi być spójny terytorialne.  

W zaistniałym stanie faktycznym, stwierdzić należy, iż Rada Miejska w   Tarnowskich Górach, nie uwzględniając przy tworzeniu okręgów wyborczych jednostek pomocniczych, dokonała podziału gminy niezgodnie z   art. 417 § 3   i § 4   Kodeksu wyborczego.  

Dokonany niniejszym Postanowieniem Komisarza Wyborczego w   Katowicach, podział gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, w   pełni odzwierciedla przedstawiony przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projekt uchwały w   sprawie podziału Miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   numerów, sporządzony po wydaniu przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach Postanowienia Nr DKT-712-4/12 z   dnia 29 października 2012 r., oraz przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach, zwołanej na dzień 14 listopada 2012 r. Powyższy projekt uchwały, w   przeprowadzonym głosowaniu, nie uzyskał większości głosów. W   uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry podkreślił, iż jest on zgodny z   uwagami Komisarza Wyborczego w   Katowicach oraz Wojewody Śląskiego. Jednocześnie, nie można zgodzić się z   przedstawioną w   dalszej części uzasadnienia projektu uchwały tezą, iż podział dokonany w   sposób przedstawiony w   projekcie uchwały, „   powoduje, że nie jest zachowana jednolita norma przedstawicielska   , gdyż powstał okręg nr 3   gdzie na jednego radnego przypada 1664 mieszkańców a   z drugiej strony są okręgi, gdzie na jednego radnego przypada 3332 mieszkańców, przy normie przedstawicielskiej 2561,78”.  

              Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej wyrażonym w   piśmie z   dnia 8   listopada 2012 r. znak: ZPOW-703-40/12, jeżeli ustalenia rady gminy w   sprawie podziału na okręgi wyborcze zostały dokonane zgodnie z   wymogami art. 417-419 Kodeksu wyborczego, wówczas komisarz wyborczy nie ma podstaw do podjęcia działań w   trybie art. 17 § 2   Kodeksu wyborczego nawet, jeżeli jest możliwość dokonania innego podziału zgodnego z   wymogami Kodeksu wyborczego, w   którym liczba mieszkańców w   poszczególnych okręgach będzie bardziej zbliżona do siebie.  

              Ponadto, Państwowa Komisja Wyborcza, w   uchwale z   dnia 26 listopada 2012   r.  (ZPOW-730-62/12) podkreśliła, iż dokonując podziału na okręgi wyborcze należy przestrzegać wynikającej z   art. 419 § 2   pkt 1   Kodeksu wyborczego zasady, że w   jednomandatowym okręgu wyborczym współczynnik służący do ustalenia liczby radnych wybieranych w   okręgu wyborczym (uzyskiwany przez podzielenie liczby mieszkańców w   okręgu wyborczym przez jednolitą normę przedstawicielstwa w   gminie) musi zawierać się w   przedziale 0,5 – 1,49. W   dokonanym przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach podziale Gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, współczynnik ten wynosi odpowiednio od 0,6495 do 1,3006  

              Dokonany przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach, podział jednostek pomocniczych pomiędzy okręgi wyborcze, ilustruje poniższa tabela:  

 

Nr  
okręgu  

Liczba  
mieszkańców *)

Mandaty  

Mandaty  
zaokrąglenie  

Nazwa jednostki pomocniczej  

1  

3309  

1.2916  

1  

Pniowiec **) oraz część jednostki Strzybnica  

2  

3332  

1.3006  

1  

Część jednostki Strzybnica  

3  

1664  

0.6495  

1  

Sowice  

4  

2347  

0.9161  

1  

Lasowice  

5  

2383  

0.9302  

1  

Lasowice  

6  

2381  

0.9294  

1  

Osada Jana  

7  

2591  

1.0114  

1  

Osada Jana  

8  

2065  

0.806  

1  

Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne  

9  

2052  

0.801  

1  

Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne  

10  

2202  

0.8595  

1  

Repty Śląskie  

11  

3278  

1.2795  

1  

Rybna oraz Opatowice **)

12  

2525  

0.9856  

1  

Stare Tarnowice  

13  

2414  

0.9423  

1  

Stare Tarnowice  

14  

2515  

0.9817  

1  

Stare Tarnowice  

15  

2330  

0.9095  

1  

Stare Tarnowice  

16  

2409  

0.9403  

1  

Stare Tarnowice  

17  

2610  

1.0188  

1  

Śródmieście Centrum  

18  

2788  

1.0883  

1  

Śródmieście Centrum  

19  

2801  

1.0933  

1  

Śródmieście Centrum  

20  

2790  

1.089  

1  

Śródmieście Centrum  

21  

2775  

1.0832  

1  

Śródmieście Centrum  

22  

2757  

1.0762  

1  

Śródmieście Centrum  

23  

2603  

1.016  

1  

Śródmieście Centrum  

  Razem  

58921  

 

23  

 

*) Wyliczeń dokonano na podstawie danych rejestru wyborców na dzień 30 września 2012 r.  

**) Jednostka pomocnicza nie spełnia warunku umożliwiającego utworzenie samodzielnego okręgu wyborczego  

 


Mając na względzie powyższe, Komisarz Wyborczy w   Katowicach orzekł jak w   sentencji postanowienia.  

Dokonując podziału Gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, Komisarz Wyborczy w   Katowicach, uwzględnił liczbę mieszkańców ujętych w   stałym rejestrze wyborców Gminy Tarnowskie Góry na dzień 30 września 2012 r., tj. na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w   którym dokonał podziału gminy na okręgi wyborcze.  

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy w   Katowicach  


Michał   Niedopytalski

Pouczenie: Od niniejszego postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w   terminie 5   dni od jego doręczenia.    


Załącznik Nr 1   do Postanowienia Nr DKT-712-21/12    
Komisarza Wyborczego w   Katowicach    
z dnia 5   grudnia 2012 r.  

 

Nr okręgu wyborczego  

Liczba wybieranych radnych  

Granice okręgu  

1  

1  

11 Listopada 1-2, 4-8, Agnieszki Osieckiej, Aleja Brzozowa, Borówkowa, Chemików, Dębowa, Doktora Hagera, Druha Ignacego Sowy, Edukacji Narodowej, Generała Pułaskiego, Górna, Grabowa, Husarska, Jagiellońska, Jagodowa, Jeżynowa, Kanałowa, Karłowicza, Kombatantów, Kossaka, Kościelna 1-35, 39A-79 nieparzyste, Kraszewskiego, Ks. prałata Edwarda Płonki, Kuncewiczowej, Majakowskiego 2-11, Na glinkach, Okrężna, Pionierska, Plac XXV-lecia PRL, Poczty Gdańskiej, Proletariacka, Prusa, Pustki - Leśnictwo, Rowickiego, Rzeczna, Siwcowa, Solskiego, Strawińskiego, Sudecka, Szczytowa, Ściegiennego, Świerkowa, Westerplatte, Zagórska 2-86, Zakładowa, Zametowska, Żwirowa  

2  

1  

Armii Krajowej, Grzybowa 1-71, 73-83D nieparzyste, Komuny Paryskiej, Kościelna 36-62 parzyste, od 81 do końca, Strzybnicka, Zagórska 87-97/III, 99-113 nieparzyste, Zawiszy 4, od 9A do końca  

3  

1  

22 Stycznia, Boczna, Czarnohucka, Fabryczna od 26C do końca, Grodzka, Grzybowa 72-80 parzyste, od 85 do końca, Kolejowa, Księdza Rudola, Mazowiecka, Pola, Poziomkowa, Reja, Skórki, Słowackiego, Wyzwolenia, Zakątek, Zawiśloka  

4  

1  

1 Maja, 3   Maja, Błękitna, Broniewskiego, Cmentarna, Częstochowska 11-19 nieparzyste, od 24 do końca, Fabryczna 1-26, Generała Andersa 2-15, Hutnicza, Jasna, Końcowa, Korfantego, Lasowicka, Leśna, Letnia, Łączna, Mokra, Moniuszki, Mościckiego, Nakielska od 12 do końca numery parzyste, Narutowicza, Plebiscytowa, Płuczki, Polna, Prostopadła, Reymonta, Równoległa, Siewierska, Sosnowa, Spadowa, Stawowa, Świętego Wojciecha, Tęczowa, Wiosenna, Wrzosowa, Źródlana  

5  

1  

Generała Andersa od 21A do końca, Ks. Ignacego Siwca, Marii Rozpłochowskiej  

6  

1  

Aleja Kwiatów 4-6 parzyste, od 7   do końca, Chopina, Dąbrowskiego, Kolorowa, Kopernika, Miła, Miodowa, Młodości, Piaskowa, Pogodna, Stroma, Świętego Jana, Targowa, Zaciszna  

7  

1  

Aleja Kwiatów 1-5 nieparzyste, Astrów, Bratków, Bytomska 16-16A parzyste, od 19 do końca, Fiołków, Narcyzów, Różana, Słoneczników  

8  

1  

23 Stycznia, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bracka, Generała Sikorskiego, Góralska, Grunwaldzka, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Korola 2-36A parzyste, Kościuszkowców, Króla Jana Kazimierza, Krucza, Mieszka I, Plater, Radzionkowska, Rodło, Skargi, Stefana Batorego, Strzelczyka, Świętej Barbary, Walecznych, Wilcza, Wolskiego  

9  

1  

Głogowa, Główna, Henryka Brodatego, Jemiołowa, Jodłowa, Kalinowa, Kłosowa, Kopalniana, Korola 1-37 nieparzyste, od 38 do końca, Królowej Jadwigi, Ks. Wiktora Sojki, Kurka, Leszczynowa, Mała 5-21A nieparzyste, od 22 do końca, Parkowa, Podmiejska, Prochowa, Przedwiośnie, Puszkina, Spacerowa, Staffa, Strzelnicza, Swobodna, Świetlana, Tarninowa, Topolowa, Wapienna, Wodociągowa od 20 do końca numery parzyste, Zwycięstwa  

10  

1  

Augustyna Kaczmarka, Bażantów, Brzozowa, Czajek, Długa, Gliwicka 133, od 162 do końca, Jaworowa, Kamienna, Kosów, Księdza Renka, Myśliwska, Niemcewicza, Ptasi Jar, Repecka 55-63 nieparzyste, od 100 do końca, Sadowa, Sikorek, Skowronków, Spokojna, Staszica od 77 do końca, Śniadeckiego 1, Turkusowa, Waliski, Witosa, Wodociągowa 5, 14-18 parzyste, Żeromskiego  

11  

1  

11 Listopada 3, od 10 do końca, Batalionów Chłopskich, Czołgistów, Dymarska, Dzierżonia, Górnośląska, Laryszowska, Liściasta, Lotników, Łowna, Majakowskiego od 12 do końca, Opatowicka od 80 do końca numery parzyste, Paderewskiego, Pastuszki, Piaseczna, Płóciennika, Polarna, Powstańców Warszawskich, Przemysłowa, Racławicka, Sempołowskiej, Sielanka od 8   do końca numery parzyste, Skarżyńskiego, Słomianka, Sorychty, Starotarnowicka, Starowapienna, Szymanowskiego, Tołstoja, Tuwima, Wiejska, Wiślana, Wiśniowa, Zagórska 98-110 parzyste, 115-153, od 156 do końca, Zalesie, Zawiszy 1-3A, 5-8, Zwarta  

12  

1  

Aleja Jana Pawła II, Bałkańska, Bałtycka, Kardynała Wyszyńskiego 16-78 parzyste, od 81 do końca, Konduktorska 32, od 35 do końca, Łanowa, Miedziana, Niedziałkowskiego, Panoramiczna, Pyskowicka, Repecka 1-54, 56-98 parzyste, Skrzypczyka, Srebrna, Śniadeckiego od 2   do końca, Widokowa  

13  

1  

Doniecka, Francuska 1-17C nieparzyste, od 22 do końca, Janasa, Miętowa, Rumiankowa, Sielanka od 1   do końca numery nieparzyste, Szafranowa  

14  

1  

Francuska 2-20D parzyste, Włoska  

15  

1  

Estońska, Litewska, Łotewska, Morcinka, Poczdamska, rondo im. Księdza dr Gustawa Klapucha  

16  

1  

Drozdów, Duńska, Fińska, Hipoteczna, Hiszpańska, Kormoranów, Norweska, Ondraszka, Opatowicka od 83 do końca numery nieparzyste, Orla, Pawia, Pomorska, Przepiórek, Saperów, Szczygłów, Szwedzka, Węgierska  

17  

1  

11 Pułku Piechoty, 3   Pułku Ułanów, Krasickiego, Opatowicka 5-79, 81, Opolska od 36 do końca, Rondo im.Bł.ks.Jerzego Popiełuszki–kapelana „Solidarności”, Świętej Katarzyny, Towarowa, Ułańska, Wodna, Zagórska 155  

18  

1  

Beskidzka, Cebuli, Gruzełki, Kardynała Wyszyńskiego 1A-15, 17-79A nieparzyste, Krótka, Macieja, Młodzieżowa, Odrzańska, Opolska 12-35, PCK, Plac Gwarków, Poranna, Radosna, rondo im. Księdza kpt.Wilhelma Stempora, Roździeńskiego, Ruciana, Rymera, Sawina, Słowików, Staropolska, Strzelców Bytomskich, Szafirowa, Szkolna, Szpaków, Śliska, Wenecka, Wesoła, Wyspiańskiego, Zachodnia, Zagrodowa  

19  

1  

Cicha, Daszyńskiego, Dolomitów, Franciszka Garusa, Gliwicka 24-34 parzyste, 35-131, 154-160, Górnicza 11-27 nieparzyste, od 28 do końca, Karłuszowiec, Kierunkowa, Kolejarzy, Konduktorska 2-30, 33, Kujawska, Legionów, Lipowa, Ludowa, Lyszcze, Łomnickiego, Mała 10-20 parzyste, Małgorzaty, Maszynistów, Nowa, Ogrodowa, Piernikarczyka, Prosta, rondo im. NSZZ „Solidarność”, Rudna, Rudolfa von Carnalla, Semaforowa, Skalna, Skośna, Staszica 3-76, Sygnałów, Szarych Szeregów, Szczęść Boże, Szybów, Śląska, Torowa, Trakcyjna, Wielkopolska, Wodociągowa od 7   do końca numery nieparzyste  

20  

1  

Bondkowskiego, Bytomska 1-14, 17-17A, Cegielniana, Górnicza 1-9C, 12-26 parzyste, Jurczyka, Kaczyniec, Karola Miarki, Kochanowskiego, Krakowska, Ligonia, Lompy, Marszałka Piłsudskiego, Mleczna, Nakielska 5-10B, od 13 do końca numery nieparzyste, Nałkowskiej, Opaleniec, Oświęcimska, Piastowska, Plac Wolności, rondo imienia Ks. dr Franciszka Blachnickiego, rondo imienia ppłk. pilota inż. Gerarda Karola Ranoszka, Rynek, Stara, Staropocztowa, Świętego Jacka, Zamkowa, Żwirki i   Wigury  

21  

1  

Dolna, Gliwicka 5-22, 25-33 nieparzyste, Jana III Sobieskiego, Królika, Księdza Lewka, Księdza Wajdy, Lelewela, Łukowa, Nowaka, Odrodzenia, Opolska 2-11, Orzeszkowej, Osmańczyka, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Przesmyk, Ratuszowa, Sienna, Stalmacha, Strzelecka, Szymały, Tylna, Wawreczki, Wąska  

22  

1  

Generała Hallera, Kasztanowa, Klonowa, Korczaka, Kościuszki 13-19A nieparzyste, od 20 do końca, Kruszcowa, Księdza Bończyka, Łowiecka, Okrzei, Płk Cypriana Bystrama, Płk Czesława Chmielewskiego, Skłodowskiej-Curie, Świdra, Tatrzańska, Wojska Polskiego, Zielona  

23  

1  

9 Maja, Bohaterów Monte Cassino, Częstochowska 1-9, 12-14 parzyste, Generała Bema, Graniczna, Kościuszki 1-12, 18, Krzywa, Księcia Jana Opolskiego, Mickiewicza, Park Strzelecki, Plac Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Pokoju, Sienkiewicza, Styczyńskiego, Tysiąclecia  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »