| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 77/XXVI/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie im. Unii Europejskiej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Boronów

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i   10,  art. 49 ust. 2   i art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. nr 97 poz. 674 z   późn. zm.) w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.)  Rada Gminy w   Boronowie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, uchwala   Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   Zespole Placówek Oświatowych w   Boronowie im. Unii Europejskiej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Boronów   , w   następującym brzmieniu:  

§   1.   Ilekroć w   niniejszej uchwale  jest mowa bez bliższego określenia o:  

1)   regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin określający wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a   także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego,  

2)   Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn.zm.),  

3)   rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie  Ministra  Edukacji Narodowej i   Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3   oraz art. 34 ust. 2   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,  

4)   szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest gmina Boronów,  

5)   dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o   której mowa w   pkt 4,  

6)   nauczycielu – rozumie się przez to również wychowawców i   innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w   jednostkach  organizacyjnych, o   których mowa w   pkt 4,  

7)   klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,  

8)   uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,  

9)   tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o   którym mowa w   art. 42 ust. 3   i ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6   i ust. 7   Karty Nauczyciela.  

Dodatek motywacyjny  

§   2.   W zależności  od spełnienia warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, o   których mowa w   rozporządzeniu oraz spełnienia warunków określonych w   § 3   niniejszego regulaminu nauczycielowi, w   tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, może być przyznany dodatek motywacyjny.  

§   3.   Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie przez nauczyciela co najmniej jednego z   niżej wymienionych warunków:  

1)   uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć edukacyjne uczniów,  

2)   osiągnięcia uczniów potwierdzone w   konkursach, turniejach i   olimpiadach oraz innych obszarach działań związanych z   realizowanym procesem dydaktycznym,  

3)   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów przez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i   społecznych,  

4)   skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i   uzależnieniom,  

5)   aktywne i   efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki,                               z   uwzględnieniem ich potrzeb, w   szczególności w   stałej współpracy z   rodzicami, właściwymi instytucjami i   osobami świadczącymi pomoc socjalną,  

6)   inicjowanie i   organizowanie imprez i   uroczystości szkolnych,  

7)   opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w   szkole,  

8)   inicjowanie i   prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i   pozaszkolnych,  

9)   skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,  

10)   stosowanie nowoczesnych metod nauczania i   wychowania we współpracy z   organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi,  

11)   realizacja zadań i   podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i   rolę szkoły w   środowisku lokalnym.  

§   4.   1.   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 1   000,00 zł.  

2.   Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony -  nie krótszy niż trzy miesiące i   nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

3.   Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, a   dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy.  

Dodatek funkcyjny  

§   5.   1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w   statucie szkoły  oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, grupy, opiekuna stażu  przysługuje dodatek funkcyjny.  

2.   Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, a   dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora - dyrektor szkoły.  

3.   Wójt Gminy oraz dyrektor szkoły ustalają wysokość dodatku funkcyjnego w   następującej wysokości:  

1)   1000,00 zł dla dyrektora szkoły do 15 oddziałów  

2)   1400,00 zł dla dyrektora szkoły od 16  do 22 oddziałów  

3)   1800,00 zł dla dyrektora szkoły powyżej 22 oddziałów  

4)   800,00 zł dla wicedyrektora szkoły  do 15 oddziałów  

5)   1150,00 zł dla wicedyrektora szkoły od 16  do 22 oddziałów  

6)   1450,00 zł dla wicedyrektora szkoły powyżej 22 oddziałów.  

§   6.   Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy lub opiekuna stażu  przysługuje dodatek  funkcyjny z   tytułu wykonywania tych zadań w   następujących wysokościach:  

1)   wychowawstwa klasy liczącej:  

-   do 20 uczniów w   wysokości                 85, - zł miesięcznie  

-   od 21 do 25 uczniów włącznie w   wysokości                 100,- zł miesięcznie,  

-   powyżej 25  uczniów w   wysokości                               115,- zł miesięcznie,  

2)   opiekuna stażu - w   wysokości                                             70,- zł.miesięcznie.  

§   7.   1.   Dodatek funkcyjny potrąca się za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz za czas urlopu macierzyńskiego, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

2.   Dodatek funkcyjny przysługujący nauczycielowi z   tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu nie przysługuje w   okresie przerwy w   odbywaniu stażu przez nauczyciela , nad którym sprawowana jest opieka. Przez przerwę w   odbywaniu stażu rozumie się nieobecność nauczyciela w   pracy z   powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z   obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającą nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Prawo do tego dodatku powstaje na nowo z   dniem rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela i   wypłacany jest w   kwocie proporcjonalnej do liczby dni sprawowania tej funkcji w   przypadku jej pełnienia przez niepełny miesiąc kalendarzowy.  

Dodatek za warunki pracy  

§   8.   1.   Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z   tytułu pracy w   trudnych i   uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w   przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2   i 3   Karty Nauczyciela:  

1)   za pracę w   warunkach trudnych określonych w   § 8   rozporządzenia MENiS z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z   późn.zm)  - 15 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za efektywnie przepracowany czas pracy,  

2)   za pracę w   warunkach uciążliwych określonych w   § 9   rozporządzenia MENiS z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z   późn.zm)  - 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za efektywnie przepracowany czas pracy.  

2.   Dodatek wypłaca się w   całości, jeżeli nauczyciel realizuje w   warunkach trudnych i   uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w   przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w   tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w   wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w   warunkach trudnych i   uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w   niepełnym wymiarze zajęć.  

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw  

§   9.   1.   Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i   doraźnych zastępstw nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z   dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w   tej godzinie została zrealizowana w   warunkach   uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w   ramach godzin ponad wymiarowych.  

2.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z   zaokrągleniem do pełnych godzin w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczy sięza pełną godzinę.  

3.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie realizuje zajęć z   powodu przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia,dnia ustawowo wolnego od pracy, usprawiedliwionej i   nieusprawiedliwionej  nieobecności w   pracy z   zastrzeżeniem ust. 4, urlopu bezpłatnego.  

4.   Godziny ponadwymiarowe przypadające w   dniach, w   których nauczyciel nie mógł ich realizować z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w   szczególności – zawieszenia zajęć z   powodu epidemii lub mrozów, wyjazdu dzieci na wycieczki, choroby dziecka nauczanego indywidualnie trwająca nie dłużej niż tydzień, rekolekcji, skierowania nauczyciela na konferencje i   szkolenia – traktuje się, jak za godziny faktycznie zrealizowane.  

5.   Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.  

Dodatek za wysługę lat  

§   10.   Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy z   powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, a   które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród  

§   11.   1.   Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia   dydaktyczno-wychowawcze z   czego:  

1)   20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy,  

2)   80 % środków funduszu przeznacza sie na nagrody Dyrektora Szkoły.  

2.   Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być niższa niż  500,00 zł, a   wysokość nagrody Dyrektora nie może być niższa niż 250,00 zł.  

3.   Nagrody z   funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze mają charakter uznaniowy.  

4.   Nagrodę dyrektora przyznaje Dyrektor Szkoły z   inicjatywy własnej lub  na złożony w   okresie od 01 stycznia do 30 września pisemny wniosek organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły albo działającej w   szkole  organizacji związkowej.  

5.   Ustala się następujące kryteria przyznawania nagrody Dyrektora:  

1)   w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej;  

a)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu potwierdzone w   sprawdzianach i   egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,  

b)   podejmuje działalność innowacyjną w   zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i   wychowania, opracowywania  autorskich programów i   publikacji,  

c)   posiada udokumentowane osiągnięcia w   pracy zarówno z   uczniami szczególnie uzdolnionymi, jak i   z   uczniami mającymi trudności w   nauce,  

d)   przygotowuje i   wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,  

e)   prowadzi znaczącą działalność wychowawczą poprzez organizowanie wycieczek, udział uczniów w   spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i   spotkaniach,  

f)   organizuje i   prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dzieci i   młodzieży, imprezy kulturalne oraz sportowe,  

g)   osiąga dobre wyniki w   pracy resocjalizacyjnej z   uczniami,  

h)   organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i   wypoczynkowe,  

2)   w zakresie pracy opiekuńczej;  

a)   zapewnia pomoc i   opiekę uczniom lub wychowankom będącym w   trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,  

b)   prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i   zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i   młodzieży, w   szczególności narkomanii i   alkoholizmu,  

c)   współpracuje z   organizacjami pozarządowymi oraz rodzicami w   zakresie zapobiegania i   usuwania przejawów patologii społecznej i   niedostosowania społecznego dzieci i   młodzieży,  

d)   organizuje udział rodziców w   życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z   rodzicami  

3)   W zakresie działalności pozaszkolnej polegającej na udziale w   zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.  

6.   Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorowi szkoły, a   także nauczycielowi - z   inicjatywy Wójta lub na wniosek Rady Pedagogicznej.  

7.   Pisemny wniosek o   nagrodę Wójta Rada Pedagogiczna składa w   okresie od 1   stycznia do 30 września każdego roku.  

8.   Ustala się następujące kryteria przyznawania nagrody Wójta Gminy;  

1)   wzorowa organizacja pracy szkoły oraz szczególne osiągnięcia w   kierowaniu zespołem,  

2)   prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi,  

3)   współpraca ze środowiskiem lokalnym,  

4)   powszechnie uznawany dorobek w   pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej,  

5)   angażowanie się w   remonty i   inwestycje realizowane w   szkole,  

6)   wprowadzenie pozytywnie ocenianych innowacji w   kształceniu uczniów i   prowadzeniu  szkoły,  

7)   organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i   wypoczynkowych,  

8)   pozyskiwanie dochodów pozabudżetowych,  

9)   znaczące osiągnięcia uczniów na olimpiadach i   w konkursach  

9.   Nagrody są przyznawane z   okazji Dnia Edukacji Narodowej. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w   innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z   organem prowadzącym.  

Dodatek mieszkaniowy  

§   12.   1.   Nauczycielowi, o   którym mowa w   art. 54 ust. 1   Karty Nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem” w   wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny:  

1)   przy jednej osobie w   rodzinie                               -  20,- zł  

2)   przy dwóch osobach w   rodzinie                               -  25,- zł  

3)   przy trzech osobach w   rodzinie                               -  30,- zł  

4)   przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie             -  40,- zł  

2.   Do osób, o   których mowa w   ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z   nim  zamieszkujących członków rodziny;  

1)   małżonka,  

2)   pozostających na utrzymaniu nauczyciela dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej lub policealnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,  

3)   niepracujące dzieci będące studentami we systemie dziennym, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.  

3.   Nauczycielowi i   jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z   nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek, w   wysokości określonej w   ust. 1.  

4.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a   dyrektorowi -  Wójt Gminy.  

5.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:  

1)   niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,  

2)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złożył wniosek o   jego przyznanie.  

6.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w   okresie wykonywania pracy, a   także w   okresach:  

1)                 nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

2)   pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego,  

3)   odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w   przypadku jednak, gdy z   nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o   pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,  

4)   korzystania z   urlopu wychowawczego.  

7.   Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym został złożony wniosek o   jego przyznanie.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   14.   Traci moc uchwała Nr 19/XXVII/2009 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 10 marca 2009 r.                         w   sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   Zespole Placówek Oświatowych w   Boronowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Boronów.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Edward   Czyż

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »