| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1
i 2 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t. jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Gminy w Goczałkowicach-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Określić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVIII/286/2006 Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 października 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 ze zm.),

2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach,

3) odpadach komunalnych ulegających biodegradacji– odpady w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 ze zm., dalej także ustawa o odpadach);

4) odpadach zielonych– odpady w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach;

5) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć odpady pochodzące
z remontów, budów i rozbiórek inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, które nie są objęte przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

6) odpadach komunalnych suchych - rozumie się przez to szkło, makulaturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

7) odpadach komunalnych mokrych – rozumie się przez to zmieszane odpady komunalne,
z wyłączeniem odpadów komunalnych suchych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, przeterminowanych leków, chemikalia, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, zużytych opon, zużytych baterii i akumulatorów,

8) jednostce wywozowej – należy przez to rozumieć zakład lub przedsiębiorstwo
w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź posiadającego wydane przez Wójta Goczałkowic-Zdroju zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

9) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dotyczy to obiektów publicznych: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, itp., a także obiektów produkcji, usług i handlu: warsztaty, biura, sklepy, hotele pensjonaty itp.

10) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach,

11) właścicielach nieruchomości –  właściciel w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy,

12) opakowaniach wielomateriałowych – rozumie się przez to opakowania wielomateriałowe
w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości oraz znajdujących się przy nich urządzeń.

§ 4. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa
w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu;

2) przygotowanie na terenie nieruchomości miejsca w celu ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych;

3) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach niestanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń i pracowników jednostki wywozowej;

4) utrzymanie czystości w miejscach ustawiania pojemników do zbierania odpadów komunalnych;

5) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób określony
w rozdziale 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

7) odpady zielone;

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

14) zużyte opony.

2. Odpady komunalne o których mowa w ust.1 pkt 1-5 należy zbierać łącznie i mają być odbierane łącznie jako odpady suche.

§ 6. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów), odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów komunalnych mokrych, odpadów komunalnych suchych, odpadów zielonych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych suchych, nadających się do odzysku
i dalszego wykorzystania należy umieszczać w odrębnym worku lub przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Zabrania się umieszczania odpadów komunalnych mokrych w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych suchych.

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

5. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wyniku pielęgnacji zieleni (usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy) można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

6. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia
w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych jednostki wywozowej, bądź dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w specjalnie wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub pojemniku i dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy. Obowiązek ten powinni realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce, niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika po zakończeniu okresu zimowego.

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątniecie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym.

4. Uprzątniecie błota, lodu, śniegu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bieżącego likwidowania nawisów śnieżnych oraz sopli w szczególności stwarzających zagrożenie dla przechodniów i mienia.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenów nieruchomości służących do użytku publicznego, a w szczególności dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów.

7. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.

8. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi i zbiorników wodnych.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.

§ 9. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, zobowiązani są
do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub przetwarzania ich
w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub zgromadzenia
w miejscach publicznych, zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów i ruchomych sprawnych szaletów oraz do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu niezwłocznie po zakończeniu imprezy (zgromadzenia), lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy (zgromadzenia).

2. Obowiązek uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy (zgromadzenia) dotyczy również terenów przyległych do nieruchomości, na której impreza ta (zgromadzenie) odbywała się, a które zostały zanieczyszczone w wyniku tej imprezy (zgromadzenia).

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 11. 1. Właściciel zapewnia wyposażenie nieruchomości, w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Za utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

3. Pojemniki przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie gminy to:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l – 50 l,

2) pojemniki (kubły) na odpady o pojemności 110 l – 1100 l,

3) kontenery o pojemności od 2,5 m3do 10 m3,

4) worki foliowe,

5) inne pojemniki i kontenery.

4. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych mokrych na terenie nieruchomości zamieszkałych (w tym budynków rekreacji indywidualnej) gdzie zamieszkuje:

1) nie więcej niż 4 osób – 110 l,

2) powyżej 4 do 8 osób – 2 x 110 l lub 1 x 240 l,

3) powyżej 8 do 12 osób - 3 x 110 l lub 1 x 240 l i 1 x 110 l,

4) powyżej 12 osób – 4 x 110 l lub 2 x 240 l lub więcej w zależności od potrzeb.

5. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne,
w jakie powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała:

1) 10 l – na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i praktykach lekarskich, jednak co najmniej 1 pojemnik 110 l, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

2) 25 l – na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 110 l na punkt, dla restauracji, barów, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

3) 30 l – na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 110 l dla sklepów i punktów usługowych, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

6. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w których zamieszkują mieszkańcy i pomieszczenia niemieszkalne, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć osobną umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

7. Odpady komunalne mokre należy gromadzić jedynie w zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

8. Urządzenia, o których mowa w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej 2 razy do roku.

9. Na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów suchych.

10. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:

1) na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady suche zbierane są do worka, dostarczonego przez jednostkę wywozową,

2) na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki dostarczone przez jednostkę wywozową lub specjalnie oznakowane pojemniki.

§ 12. Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w odległości bliskiej wiacie przystankowej, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

3) wielkość koszy ulicznych została określona w § 11 ust. 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu i uzależniona jest od nagromadzania się odpadów.

§ 13. Właściciel nieruchomości zapewnia dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób korzystających z tych urządzeń, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości osób korzystających z tego urządzenia w sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

§ 14. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej.

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela.

3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z jednostką wywozową.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 15. 1. Odpady komunalne będą usuwane z terenu nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wywozu odpadów, z częstotliwością wynikającą z pojemności danych urządzeń do zbierania odpadów i wymaganiami sanitarnymi.

Odpady:

1) suche, mokre zgromadzone w punktach gromadzenia odpadów na terenie gdzie występują bloki wielorodzinne – co najmniej jeden raz w tygodniu,

2) suche zgromadzone w workach i mokre zgromadzone w pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej lub zgromadzonych w workach i pojemnikach, ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym przez właściciela na terenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, w rejonie bramy lub furtki wejściowej, placyku gospodarczym dostępnym dla jednostki wywozowej – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

3) wielkogabarytowe - wystawione przez mieszkańców nieruchomości w określony dzień – jeden raz na pół roku,

4) mokre pochodzące z biur, urzędów, zakładów pracy, przychodni, praktyk lekarskich, sklepów, punktów usługowych – minimum raz na dwa tygodnie,

5) mokre pochodzące z barów i restauracji – minimum raz w tygodniu.

2. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.

3. Odpady niebezpieczne (w tym chemikalia), należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

4. Zużyte baterie i zużyte akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w wyznaczonych placówkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

5. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w wyznaczonej/ych aptece/kach na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

7. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełniania i wysypywania się odpadów.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawiać w dniu zbiórki, zgodnie z przyjętym harmonogramem lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

9. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnie terenu; pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16. Celem w gospodarce odpadami jest w szczególności:

1. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.

2. Ograniczenie składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji.

3. Zwiększenie odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

4. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych.

5. Wydzielenie odpadów budowlano – remontowych ze strumienia odpadów komunalnych
i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych
i rozbiórkowych.

6. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

7. Edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

8. Promowanie kompostowania i fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,  mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku.

§ 17. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązuje się do:

1) wyposażenia zwierzęcia w obrożę, a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne – dodatkowo w kaganiec,

2) w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - dodatkowo w nałożonym kagańcu,

3) natychmiastowego usuwania, przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych, korzystających z psów przewodników.

3. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:

1) wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości, stanowiącej własność właściciela zwierzęcia, a w budynkach wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania,

2) zwalniania psów ze smyczy poza ogrodzeniem,

3) wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci.

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 19. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu niestwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych.

§ 20. 1. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.

2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

§ 21. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku we wrześniu lub październiku.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »