| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/106/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012 rok

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze.zm.)

Rada Gminy  Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a)               zwiększa się o kwotę                                                                                                                               304111,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b)               dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                                     33558864,58               w tym:

-               dochody bieżące                                                                                                                 31884582,58 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           305438,94  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

-               dochody majątkowe                                                                                                                 1674282,00 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           1204995,00  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3                            

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                               436023,00

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                               67000,00              

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                     36018180,72
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                               31003435,62
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           413222,17  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3              

- wydatki majątkowe                                                                                                                               5014745,10
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         2085055,32   mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 2. 1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                 23878254,45
w tym:                                                                                                                              

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie                                                                       17091830,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                                                       6786424,27

b) dotacja na wydatki                                                                                                                                             2642560,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     3641399,00

d) obsługa długu                                                                                                                                             428 000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                                           413222,17

§ 3. 1. Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę 44 065,00  którego kwota wynosi 2459316,14 zł, a źródłem jego pokrycia są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 263590,00 oraz kredyt w wysokości
2195726,14.

2. W związku z zaciągnięciem drugiej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 120847,00 przychody budżetu z tytułu pożyczek wynoszą 263590,00.

3. Zmniejsza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o 100 000,00 do łącznej kwoty 2564354,14.

4. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 5677944,14 i rozchody budżetu w łącznej kwocie
3218628,00 jak w Tabeli Nr 3.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku:

a) kredytów w wysokości 2850000,00 z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
2195726,14 a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
654273,86.

b) pożyczki w wysokości 263590,00 w całości przeznaczone są na sfinansowanie planowanego                   deficytu budżetu.

c) kredyt na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości
3000000,00

6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 oraz § 3 ust. 1, 2, 3 i 4 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie:  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

a) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3000000,00

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2195726,14

c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 654273,86 Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na:

a) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 263590,00.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/106/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/106/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majatkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/106/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

przychody

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »