| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/106/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012 rok

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze.zm.)

Rada Gminy  Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a)               zwiększa się o kwotę                                                                                                                               304111,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b)               dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                                     33558864,58               w tym:

-               dochody bieżące                                                                                                                 31884582,58 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           305438,94  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

-               dochody majątkowe                                                                                                                 1674282,00 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           1204995,00  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3                            

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                               436023,00

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                               67000,00              

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                     36018180,72
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                               31003435,62
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           413222,17  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3              

- wydatki majątkowe                                                                                                                               5014745,10
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         2085055,32   mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 2. 1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                 23878254,45
w tym:                                                                                                                              

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie                                                                       17091830,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                                                       6786424,27

b) dotacja na wydatki                                                                                                                                             2642560,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     3641399,00

d) obsługa długu                                                                                                                                             428 000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                                           413222,17

§ 3. 1. Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę 44 065,00  którego kwota wynosi 2459316,14 zł, a źródłem jego pokrycia są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 263590,00 oraz kredyt w wysokości
2195726,14.

2. W związku z zaciągnięciem drugiej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 120847,00 przychody budżetu z tytułu pożyczek wynoszą 263590,00.

3. Zmniejsza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o 100 000,00 do łącznej kwoty 2564354,14.

4. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 5677944,14 i rozchody budżetu w łącznej kwocie
3218628,00 jak w Tabeli Nr 3.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku:

a) kredytów w wysokości 2850000,00 z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
2195726,14 a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
654273,86.

b) pożyczki w wysokości 263590,00 w całości przeznaczone są na sfinansowanie planowanego                   deficytu budżetu.

c) kredyt na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości
3000000,00

6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 oraz § 3 ust. 1, 2, 3 i 4 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie:  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

a) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3000000,00

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2195726,14

c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 654273,86 Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na:

a) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 263590,00.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/106/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/106/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majatkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/106/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

przychody

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »