| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 14 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze.zm.)

Rada Gminy  Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych :

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                                             1000871,35

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                     34736515,07
w tym:

- dochody bieżące                                                                                                                                             32062233,07
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3                                                                                                                 518372,65
- dochody majątkowe                                                                                                                               2674282,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3                                                                                                                 1204995,00

2. Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                                             3534804,35

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                               33933,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                     40695831,21
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                                             31266934,79
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         648155,88   mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                               9428896,42 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ;

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         2976351,32  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                 23670969,39

b) w tym:                                                                                                                                            

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w                                                                                     16887342,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                                                       6783627,21

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                                               2823937,52

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     3695872,00
d) obsługa dług                                                                                                                                             428000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                                           648155,88

§ 3. 1. Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę 2500000,00zł. , którego kwota po zmianach wynosi 5959316,14zł. , a źródłem jego pokrycia są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  na kwotę 263590,00zł. , kredyt w wysokości 535000,00zł . oraz wolne środki - jako  nadwyżka środków pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - w kwocie 345726,14zł.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 9177944,14zł., rozchody budżetu wynoszą   3218628,11zł., jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku :

a) kredytów w wysokości 5350000,00zł., w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

b) pożyczki w wysokości 263590,00zł. w całości przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,

c) kredyt na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 300000,00 zł.

4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, 2 i 3 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie: " Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych :  kredytów na :

a) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3000000,00zł.

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5350000,00zł.

- pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budzetoweg0 w kwocie 263590,00zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Foryś Wojciechowski Spółka komandytowa

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »