| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Gminy Rudnik

z dnia 19 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 15.658.253,00zł., z tego:

1)dochody bieżące w wysokości 14.612.750,00zł.

2)dochody majątkowe w wysokości 1.045.503,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 15.895.463,00zł., z tego:

1)wydatki bieżące w wysokości 13.229.253,03zł.

2)wydatki majątkowe w wysokości 2.666.209,97zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 237.210,00zł., który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 237.210,00zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.200.000,00zł., – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 962.790,00zł. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00zł., z tego na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.

7. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

1)kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r. wynosi 37.000,00zł.

2)kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2013r. wynosi 3.000,00zł.

3)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

4)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

9. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.

2)dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych zadań i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3)przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 3.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwę:

1)ogólną w wysokości 100.000,00zł.

2)celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.000,00zł.

3)celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 215.000zł.

4)celową na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000zł.

§ 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1)zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 889.468zł.

2)zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 500zł.

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki:

1)realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 214.089,67zł. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

2)inwestycyjne i majątkowe – w podziale na zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał.1 uchw. XXVI-194-2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.PDF

Zał.2 uchw. XXVI-194-2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zał.3 uchw. XXVI-194-2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zał.4 uchw. XXVI-194-2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zał.5 uchw. XXVI-194-2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Zał.6 uchw. XXVI-194-2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zał.7 uchw. XXVI-194-2012

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »