| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Gminy Rudnik

z dnia 19 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 15.658.253,00zł., z tego:

1)dochody bieżące w wysokości 14.612.750,00zł.

2)dochody majątkowe w wysokości 1.045.503,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 15.895.463,00zł., z tego:

1)wydatki bieżące w wysokości 13.229.253,03zł.

2)wydatki majątkowe w wysokości 2.666.209,97zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 237.210,00zł., który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 237.210,00zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.200.000,00zł., – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 962.790,00zł. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00zł., z tego na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.

7. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

1)kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r. wynosi 37.000,00zł.

2)kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2013r. wynosi 3.000,00zł.

3)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

4)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

9. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.

2)dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych zadań i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3)przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 3.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwę:

1)ogólną w wysokości 100.000,00zł.

2)celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.000,00zł.

3)celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 215.000zł.

4)celową na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000zł.

§ 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1)zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 889.468zł.

2)zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 500zł.

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki:

1)realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 214.089,67zł. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

2)inwestycyjne i majątkowe – w podziale na zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał.1 uchw. XXVI-194-2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.PDF

Zał.2 uchw. XXVI-194-2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zał.3 uchw. XXVI-194-2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zał.4 uchw. XXVI-194-2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zał.5 uchw. XXVI-194-2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Zał.6 uchw. XXVI-194-2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr    XXVI/194/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zał.7 uchw. XXVI-194-2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »