| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie Planu finasowego na rok 2013

Na podstawie art.69 w związku z art. 51 ust. 1 , art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)art. 211,art.212 ,art. 214, art.222 ,art. 235,art. 258 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych    ( Dz. U. Nr  157, poz. 1240z późn .zm.) ,art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197,poz.1172) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje ;

§ 1. 1) Ustala się dochody  Związku w wysokości  3.521.800 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: dochody bieżące 3.521.800 zł, dochody majątkowe 0 zł.

2) Ustala się wydatki Związku w wysokości 3.771.800 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące 3.771.800 zł w tym: wydatki jednostki budżetowej 3.771.800 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 203.500zł, wydatki statutowe 3.568.300 zł

b) wydatki majątkowe 0 zł w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0

3) Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 250.000 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł

5) Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:

- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin


Ryszard Majer


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/12
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetowych na 2013 r.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan 2013

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 515 800,00

Dochody bieżące

3 515 800,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 515 800,00

0470

Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

200,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

3 515 600,00

900

Gospodarka Komunalna

6 000,00

Dochody bieżace

6 000,00

90095

Pozostała działalność

6 000,00

0920

Pozostałe odsetki

6 000,00

Ogółem

3 521 800,00

w tym dochody bieżące

3 521 800,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/12
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Rozdz.

§

Treść

Plan 2013

758

Różne rozliczenia

20 000,00

75818

Rezerwy celowe i ogólne

20 000,00

1.

Wydatki bieżące

20 000,00

1.1

Wydatki jednostek budżetowych

20 000,00

1.1.2

Wydatki statutowe

20 000,00

4810

Rezerwa budżetowa

20 000,00

900

Gospodarka Komunalna

3 751 800,00

90095

Pozostała działalność

3 751 800,00

1.

Wydatki bieżące

3 751 800,00

1.1

Wydatki jednostek budżetowych

3 751 800,00

1.1.1

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

203 500,00

1.1.2

Wydatki statutowe

3 548 300,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

240 700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

141 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 200,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

27 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

21 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000,00

4260

Zakup energii

2 300,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

110 000,00

-prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku

50 000,00

- inne

60 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

600,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 600,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 500,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale

5 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4 500,00

4430

Różne opłaty i składki

48 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 900,00

4460

Podatek dochodowy od osób prawnych

20 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

3 090 000,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jst

8 000,00

4700

Szkolenia pracowników

4 000,00

Ogółem w tym;

3 771 800,00

Wydatki bieżące

3 771 800,00

Wydatki jednostek budżetowych

3 771 800,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

203 500,00

Wydatki statutowe

3 568 300,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 12/12
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan źródeł sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2013

§

Treść

plan w


957


Nadwyżki z lat ubiegłych


250.000

Razem

250.000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »