| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 27/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Koszarawy dla aglomeracji żywieckiej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Koszarawy, zlokalizowanego w miejscowości Żywiec, gmina Żywiec, powiat żywiecki, zwaną dalej strefą ochronną.

2. Strefę ochronną dzieli się na:

1) teren ochrony bezpośredniej obejmujący: ujęcie brzegowe zlokalizowane na prawym brzegu rzeki Koszarawy w km 4+340 w Żywcu o powierzchni 0,8 ha, składające się z:

- jazu na rzece Koszarawie,

- kanału Młynówki Okrężnej do torów PKP,

- terenu na prawym brzegu rzeki Koszarawy powyżej kraty wlotowej pomiędzy torem PKP a rzeką,

- pasu terenu na lewym brzegu Koszarawy, ujęcie drenażowe infiltracyjne zlokalizowane na lewym brzegu Koszarawy w km 5+000 – 5+100 w Świnnej, składające się z ujęcia wody Koszarawa I oraz ujęcia wody Koszarawa II,

2) teren ochrony pośredniej, o łącznej powierzchni ok. 23 000 ha, obejmujący całą zlewnię rzeki Koszarawy od źródeł rzeki do przekroju ujęcia wody w km 4+340 w Żywcu wraz z dopływami.

§ 2. 1. Teren ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia przedstawiono w załączniku nr 1 na mapie
w skali 1:1000 dla ujęcia brzegowego i w skali 1:2000 dla ujęcia drenażowego infiltracyjnego. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje swym zasięgiem działki wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Teren ochrony pośredniej przedstawiono na mapie w skali 1:25 000 w załączniku nr 3 i opisano w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy wynikające z art. 53 ustawy Prawo wodne.

§ 4. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi,
o których mowa w art. 9 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne, oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni komunalnych, przydomowych i przemysłowych oraz poza ściekami pochodzącymi z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych niż łososiowate, jeżeli wzrost zawartości poszczególnych substancji w wykorzystanych wodach przekracza:

- Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)               3 mg O2/l,

- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)                                           7 mg O2/l,

- Zawiesiny ogólne                                                                                     6 mg/l,

- Azot ogólny                                                                                                   1 mg N/l,

- Fosfor ogólny                                                                                                   0,1 mg P/l;

2) rolniczego wykorzystania ścieków;

3) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

4) lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych
(z wyłączeniem gazu płynnego) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;

5) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

6) budowy autostrad, torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz mostów na ich ciągach, a także parkingów bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie ich przed wprowadzaniem do wód i do ziemi, do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;

7) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, posiadającymi zamknięte obiegi wody;

8) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych w odległości mniejszej niż 150 m od studzien, źródeł i strumieni;

9) realizowania budownictwa mieszkalnego oraz urządzania kempingów bez przyłączenia do kanalizacji zbiorczej, a w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Po zrealizowaniu systemu kanalizacji zbiorczej wprowadza się obowiązek przyłączenia do niej istniejących obiektów budownictwa mieszkalnego oraz kempingów
w terminie nie dłuższym niż 2 lata od wykonania kanalizacji, a w przypadku urządzeń mających ważne pozwolenie wodnoprawne do czasu jego wygaśnięcia;

10) prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania zbiornika na gnojowicę i gnojówkę oraz szczelnej płyty gnojowej;

11) stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin wskazanych jako niebezpieczne dla organizmów wodnych, określonych w rejestrze środków ochrony roślin prowadzonym na podstawie art. 47 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (tj Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.);

12) lokalizowania nowych ujęć wód powierzchniowych dla potrzeb innych niż zwykłe korzystanie z wód.

§ 5. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia. Tablice należy umieścić zgodnie z propozycją przedstawioną w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dyrektor


mgr inż. Joanna Ślusarczyk


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 27/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 27/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

L.p.

Gmina

Nazwa obrębu (nr)

Jednostka ewidencyjna

Numer działki zlokalizowanej na terenie ochrony bezpośredniej
w strefie

Powierzchnia działek
[ha]

1

2

3

4

5

6

1

Żywiec

Żywiec (0007)

241701_1, Żywiec

9565

0,1734

2

Świnna

Świnna (0005)

241713_2, Świnna

215

0,0376

3

218

0,0006

4

301/1

0,0012

5

370

0,0188

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 27/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 27/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Granica terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody z rzeki Koszarawy biegnie od lewego przyczółka jazu w kierunku południowym i przecina drogę wojewódzką Nr 945 łączącą Żywiec z Korbielowem i granicą Polski ze Słowacją. Następnie podążając w dalszym ciągu na południe wkracza na zalesione tereny Żywieckiego parku Krajobrazowego i osiąga niewielkie wzniesienie Groń (726,8m npm), na którym skręca w kierunku południowo-wschodnim. Po przebyciu wzdłuż wododziału ok. 2 km opuszcza teren Żywieckiego Parku Krajobrazowego i krzyżuje się z lokalną drogą łączącą wschodnie tereny miejscowości Łuszczyna, ze wsią Sopotnia Mała. Od tego miejsca początkowo nieznacznie zmienia kierunek i łagodnym łukiem wzdłuż wododziału podąża na południowy-zachód, wkraczając ponownie na coraz to wyższe, silnie zalesione tereny Żywieckiego Parku Krajobrazowego. W rejonie górującego nad okolicą wzniesienia Figurówka (939,4m npm) zmienia kierunek na południowo-wschodni i po przebyciu gęsto zalesionej partii wododziału osiąga górujący nad okolicą szczyt o nazwie góra Romanka (1365,6m npm). Następnie biegnąc początkowo w kierunku południowym, a później w kierunku południowo-zachodnim przez najwyższe partie góry Zamkowski Wierch i Halę Pawlusia osiąga kolejny szczyt górę Rysianka (1251,5m npm). Od tego miejsca zdecydowanie skręca w kierunku wschodnim i po przebyciu ok. 2 km osiąga w rejonie góry Trzy Kopce (1213,4m npm) granicę państwową. Biegnąc tą granicą na wschód przechodzi kolejno przez górę Polanica (1337,8m npm), górę Szczawinka (1353,5m npm), górę Tanecznik oraz górę Pięć Kopców (1534,1m npm) w pobliżu szczytu góry Pilsko (1557,0m npm). W rejonie Przełęczy Glinne przecina drogę wojewódzką Nr 945 na przejściu granicznym w miejscowości Korbielów Kamienna. Podążając granicą państwową na północ po ok. 2 km zmienia kierunek na północno-wschodni i po następnych3 km podąża zdecydowanie ku północy. W rejonie góry Jaroszy (1007,0m npm) skręca w kierunku wschodnim, by po ok. 2 km skręcić ponownie na północ. Po następnych 2 km zmienia kierunek na zachodni i po przebyciu ok. 1 km opuszcza granicę państwową. Następnie biegnie wododziałem w kierunku północno-wschodnim przez górę Magurkę (1107,3m npm), gdzie zmienia kierunek na północny. Po przebyciu odległości ok. 4 km, w rejonie góry Jałowiec (1110,9m npm) zmienia kierunek na północno-zachodni kontynuując go na odcinku ok. 3,5 km. Od tego miejsca zmierza na południowy-zachód i po ok. 2 km dochodzi w rejonie przysiółka Cicha do drogi powiatowej nr 1419S (Jeleśnia-Koszarawa-Lachowice-Zawoja). Podążając nadal w kierunku północno-zachodnim granicą powiatów: suskiego i żywieckiego, krzyżuje się z linią kolejową 97 Skawina-Żywiec, a później w odległości ok. 1 km z droga powiatową Nr 1417S (Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko) w miejscowości Hucisko. Po ok. 2 km opuszcza granicę ww. powiatów i osiąga wododział w rejonie przysiółka Olszówka, od którego zdecydowanie zmierza ku zachodowi. Przebiegając w dalszym ciągu wododziałem osiąga wschodnie granice miejscowości Pewel Ślemieńska i w rejonie przysiółka Rychwałdek krzyżuje się z drogą gminną z Rychwałdu do Świnnej. Następnie przebiega wododziałem wzdłuż zalesionego wzgórza i osiąga prawy brzeg rzeki Koszarawy, w sąsiedztwie wjazdu na ogrodzony teren ochrony bezpośredniej strefy ochronnej ujęcia wody z rzeki Koszarawy.

Szczegółowo przebieg granicy terenu ochrony pośredniej obejmujący zlewnię Koszarawy od przekroju ujęcia wody w km 4+340 w Żywcu do źródeł rzeki wraz z dopływami zaznaczono na mapie topograficznej w skali 1:25 000 w załączniku nr 3.

Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Nr 27/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Rozporządzenia Nr 27/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Tablice zawierające informacje o ustanowieniu terenu ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Koszarawy powinny znajdować się w punktach przecięcia się przedmiotowej granicy z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi, a także gminnymi, zgodnie ze wskazaniami na poszczególnych arkuszach map w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Oznaczenia na mapie - arkusz 1.

TI-1. Droga wojewódzka Nr 945 Żywiec-Korbielów, po zjeździe z mostu na rzece Koszarawa w kierunku południowym,

TI-9. Droga gminna z Rychwałdu do Świnnej, w przysiółku Rychwałdek na szczycie południowego zbocza wododziału,

TI-8. Droga lokalna na północnym krańcu wsi Pewel Ślemeńska, w obrębie wododziału.

Oznaczenia na mapie - arkusz 2.

TI-7. Przy drodze leśnej – na granicy powiatów suskiego i żywieckiego, w obrębie wododziału,

TI-6. Droga powiatowa Nr 1417S (Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko) na granicy miejscowości: Pewel Wielka (powiat żywiecki) i Hucisko (powiat suski),

TI-5. Droga lokalna – na granicy powiatów suskiego i żywieckiego, w sąsiedztwie linii kolejowej nr 97 (Skawina-Żywiec),

TI-4. Droga powiatowa Nr 1419S (Jeleśnia-Koszarawa-Lachowice-Zawoja), w rejonie przysiółka Cicha.

Oznaczenia na mapie - arkusz 3.

TI-2. Droga lokalna – na wschodnim krańcu miejscowości Juszczyna, w kierunku wsi Sopotnia Mała.

Oznaczenia na mapie - arkusz 6.

TI-3. Droga wojewódzka Nr 945, w rejonie przejścia granicznego Korbielów Kamienna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »