| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/615/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. nr 142, poz. 1591z późn. zm.) w   związku z   art.7   ust.1   pkt 2   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   póżn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14   marca 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012r. poz. 299)  

Rada Miasta Mysłowice  
uchwala:  

§   1.   1.   Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

2.   Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, określa załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr LXI/961/09 Rady Miasta Mysłowice z   dnia 30 grudnia 2009r. w   sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na   świadczenie niektórych usług komunalnych.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Mysłowice.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Łukaszek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/615/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 27 września 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Mysłowice powinien spełniać następujące wymagania:    

1.   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego:    

1)   pojazdów asenizacyjnych - pojazdy powinny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i   numeru telefonu przedsiębiorcy, spełniać wymagania techniczne określone w   odrębnych przepisach.  

2)   bazy transportowej:    

a)   przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu,    

b)   baza transportowa powinna posiadać utwardzony teren z   wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, spełniający wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.    

2.   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych:    

-   przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem technicznym i   organizacyjnym umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych:    

a)   mycie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych po zakończeniu pracy i   odkażanie części spustowej po dokonaniu opróżnienia zbiornika,    

b)   prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych w   sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,    

c)   świadczenie usług w   sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w   wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a   tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i   wód gruntowych,  

d)   opróżnianie zbiorników bezodpływowych z   częstotliwością zgodną z   regulaminem utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Mysłowice,    

e)   wyposażenie pracowników w   odzież ochronną z   widocznym logo firmy oraz   w   identyfikatory;  

3.   Wymagania w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:    

-   przedsiębiorca  powinien dysponować potencjałem technicznym i   organizacyjnym umżliwiającym spełnienie wymagań w   zakresie przekazywania nieczystości ciekłych na stacje zlewne wskazane we wniosku o   udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »