| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/381/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4, pkt. 9   lit. „d”, lit. „e” oraz lit. „i”, pkt. 10, art. 51 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1   i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r., Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 85 pkt. 3, art. 121 ust. 2   i 7   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r., Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.), po rozpatrzeniu projektu budżetu miasta na 2013 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w   Katowicach  

Rada Miejska w   Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§   1.   1.   Dochody budżetu miasta w   łącznej kwocie 189.645.551 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie 157.445.551 zł,  

2)   dochody majątkowe w   kwocie 32.200.000 zł,  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.  

2.   Przychody budżetu miasta w   łącznej kwocie 15.866.387 zł, szczegółowo określone w   Tabeli Nr 2   załączonej do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Wydatki budżetu miasta w   łącznej kwocie 194.717.386 zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 147.489.002 zł,  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 47.228.384 zł,  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.  

2.   Rozchody budżetu miasta w   łącznej kwocie 10.794.552 zł, szczegółowo określone w   Tabeli Nr 4   załączonej do niniejszej uchwały.  

§   3.   Deficyt budżetu miasta w   wysokości 5.071.835 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

a)   kredytu w   kwocie 4.805.448 zł,  

b)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 266.387 zł.  

§   4.   Limity wydatków inwestycyjnych (zadania realizowane w   cyklu jednorocznym) w   kwocie 3.620.000 zł zgodnie z   Tabelą Nr 9   załączonej do niniejszej uchwały.  

§   5.   Utworzyć w   budżecie rezerwy w   kwocie 764.944 zł, w   tym:  

a)   ogólną w   wysokości 199.206 zł, tj. 0,10% wydatków ogółem,  

b)   celowe w   wysokości 565.738 zł, tj. 0,29% wydatków ogółem, z   tego:  

-   celową w   kwocie 178.804 zł na zobowiązania związane z   uprawomocnieniem się spraw sądowych, których stroną jest Gmina,  

-   celową w   kwocie 386.934 zł na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego  

§   6.   1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań własnych gminy w   kwocie 2.258.705 zł zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5   i 5a.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w   kwocie 10.478.069 zł zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6   i 6a.  

3.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją przez gminę zadań w   drodze porozumienia z   organem administracji rządowej w   kwocie 10.000 zł zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7   i 7a.  

§   7.   Dotacje udzielane z   budżetu miasta w   łącznej kwocie 12.140.763 zł zgodnie z   Załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   8.   Dochody z   tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 1.200.000 zł oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi w   kwocie 1.200.000 zł, zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.  

§   9.   Wyodrębnia się w   budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w   łącznej kwocie 100.000 zł w   granicach uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej określonej w   Statucie Miasta i   statutach tych jednostek w   ramach budżetu miasta zgodnie z   Załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   10.   Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i   wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w   ustawie o   systemie oświaty: dochody w   kwocie 47.300 zł wydatki w   kwocie 47.300 zł zgodnie z   Załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   11.   Przyjąć ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w   wysokości 256.600 zł.  

§   12.   Limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów na:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 3.000.000 zł,  

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 4.805.448 zł,  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów do kwoty 4.294.552 zł.  

§   13.   Upoważnia się Burmistrza Miasta do:  

1)   zaciągania kredytów na:  

a)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 3.000.000 zł,  

b)   finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 4.805.448 zł;  

c)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów do kwoty 4.294.552 zł;  

2)   dokonywania zmian w   planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy;  

3)   dokonywania zmian w   planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego;  

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;  

5)   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 100.000 zł.  

§   14.   Kwotę wydatków przypadających do spłaty w   roku budżetowym w   wysokości 547.052 zł zgodnie z   zawartymi umowami z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez gminę.  

§   15.   Ustala się, że zwroty wydatków z   tytułu podatku VAT stanowią dochody gminy.  

§   16.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

§   17.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 


Tabela Nr 1   PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA na 2013 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)  
Zalacznik1.pdf


Tabela Nr 2   PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA na 2013 rok  
Zalacznik2.pdf


Tabela Nr 3   PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA na 2013 rok (w układzie działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej)  
Zalacznik3.pdf


Tabela Nr 4   PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA na 2013 rok  
Zalacznik4.pdf


Tabela Nr 5   PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA na 2013 rok związanych z   realizacją zadań własnych gminy (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)  
Zalacznik5.pdf


Tabela Nr 5a PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA na 2013 rok związanych z   realizacją zadań własnych gminy (w układzie działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej)  
Zalacznik6.pdf


Tabela Nr 6   PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA na 2013 rok związanych z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)  
Zalacznik7.pdf


Tabela Nr 6a PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA na 2013 rok związanych z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracjii rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej)  
Zalacznik8.pdf


Tabela Nr 7   PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA na 2013 rok związanych z   realizacją przez gminę w   drodze porozumienia z   organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)  
Zalacznik9.pdf


Tabela Nr 7a PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA na 2013 rok związanych z   realizacją przez gminę zadań w   drodze porozumienia z   organem administracji rządwej (w układzie działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej)  
Zalacznik10.pdf


Tabela Nr 8   PLAN DOCHODÓW na 2013 rok z   tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz PLAN WYDATKÓW na 2013 rok związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi  
Zalacznik11.pdf


Tabela Nr 9   Limity wydatków inwestycyjnych w   2013 roku (zadania realizowane w   cyklu jednorocznym)  
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 1   ZESTAWIENIE dotacji udzielanych z   budżetu miasta na 2013 rok  
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 2   PLAN WYDATKÓW RAD DZIELNIC na 2013 rok (w układzie działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej)  
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 3   PLAN na 2013 rok dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i   wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w   ustawie o   systemie oświaty  
Zalacznik15.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »