| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 304/XXVIII/12 Rady Miasta Żory

z dnia 20 grudnia 2012r.

uchwała budżetowa miasta Żory na 2013 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawyz dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2013 rok w wysokości 230.870.075,64 zł, w tym:

a) dochody bieżące               207.433.976,28 zł

b) dochody majątkowe               23.436.099,36 zł ,zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2013 rok w wysokości 230.967.401,64 zł, w tym:

a) wydatki bieżące               204.893.064,60 zł

b) wydatki majątkowe               26.074.337,04 zł ,zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3.

§ 3. Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 97.326,00 zł będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2013 rok w wysokości 12.021.038,00 zł, w tym:

a) z tytułu zaciągniętych kredytów               11.923.712,00 zł

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek               97.326,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2013 rok w wysokości 11.923.712,00,00 zł, w tym:

a) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów               11.744.760,00 zł

b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek               178.952,00 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym)
na kwotę12.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 97.326,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę               11.923.712,00 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2013, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 9.537.209,49 zł.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 1.600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleńna sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.575.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Określa się dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w kwocie 200.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiskai gospodarki wodnej w wysokości 200.000,00 zł.

4. Stwierdza się, że

a)               uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

b)               uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanychw poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 9. 1. Stwierdza się, że prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowejw ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie217.902,00zł, w tym:

a) Rada Dzielnicy Śródmieście                             11.943,00zł

b) Rada Dzielnicy Kleszczówka                             13.777,00zł

c) Rada Dzielnicy Zachód                             13.851,00zł

d) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego               18.378,00zł

e) Rada Dzielnicy Powstańców                             17.545,00zł

f) Rada Dzielnicy 700-lecia                             13.292,00zł

g) Rada Dzielnicy Sikorskiego                             24.512,00zł

h) Rada Dzielnicy W. Korfantego               15.777,00zł

i) Rada Dzielnicy Ks.Władysława               19.895,00zł

j) Rada Dzielnicy Baranowice                             10.646,00zł

k) Rada Dzielnicy Kleszczów                             10.633,00zł

l) Rada Dzielnicy Osiny                                           9.632,00zł

m) Rada Dzielnicy Rogoźna                             11.275,00zł

n) Rada Dzielnicy Rowień – Folwarki               11.681,00zł

o) Rada Dzielnicy Rój                                           15.065,00zł.

§ 10. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1)               ogólną w wysokości                             500.000,00 zł

2)               celowe w wysokości                             2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań oświatowych                             1.475.000,00 zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne                             500.000,00 zł

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego               525.000,00 zł.

§ 11. 1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 481.000,00 zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 146,02 zł do utrzymania 1m2powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stwierdza się, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia)z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,

5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, jeżeli źródłem ich pokrycia będą środki rezerwy celowej-inwestycyjnej, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,

6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym miasta w ramach grupy wydatków na realizację statutowych zadań,

7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty12.000.000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,

9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.                            

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Tabela Nr 1
ZalacznikTabela%20Nr%201.pdf

Tabela Nr 2
ZalacznikTabela%20Nr%202.pdf

Tabela Nr 3
ZalacznikTabela%20Nr%203.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 304/XXVIII/12
Rady Miasta Żory
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 304/XXVIII/12
Rady Miasta Żory
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »