| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 281/XXIX/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały Nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013

w sprawie: uchwały Nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia
25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013 w części dotyczącej § 1 pkt 7 i 8 - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo – podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 listopada 2012 roku.

W dniu 22 listopada 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałąNr 274/XXVIII/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

Badaną uchwałą Rada Miejska w Czeladzi wprowadziła zwolnienia w podatku od nieruchomości na rok 2013. W § 1 pkt 7 i 8 uchwały Rada Miejska postanowiła iż zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez stowarzyszenia w zakresie zwalczania patologii społecznych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia działalności statutowej na rzecz emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, kombatantów, inwalidów wojennych
i byłych więźniów politycznych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem należy wskazać na regulację zawartą w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w zakresie podatku od nieruchomości, niż określone w ust. 1 tegoż art. 7 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Tak skonstruowana delegacja przyznana przez ustawodawcę radzie gminy powoduje, że rada posiada uprawnienia do wprowadzenia zwolnień podatkowych wyłącznie o charakterze przedmiotowym. Tym samym zwolnienia mogą dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu opodatkowania, a więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności, a przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a więc cechy przedmiotu muszą zostać w uchwale tak określone, żeby dotyczyły potencjalnie (hipotetycznie) nieoznaczonego indywidualnie podatnika. Obowiązująca obecnie regulacja ustawowa wymaga od rad gmin szczególnej staranności w tworzeniu przepisów prawa miejscowego (a takimi są uchwały w sprawach podatków i opłat lokalnych), przede wszystkim przy określaniu kryterium zwolnienia poprzez identyfikację wyłącznie przedmiotu a nie podmiotu tego zwolnienia, czy konstrukcji o charakterze mieszanym,
tj. przedmiotowo-podmiotowym. Potwierdza to ukształtowana linia orzecznicza sądów administracyjnych
(w szczególności: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt I SA/Gl 109/11 z dnia 22 marca 2011 roku).

W § 1 pkt 7 i 8 badanej uchwały użyto określenia dotyczącego podmiotów zwolnień
w postaci słowa ,,stowarzyszenia”.

W ocenie Kolegium Izby tak skonstruowane zwolnienia zastosowane w § 1 pkt 7 i 8 uchwały
Nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013 wskazują podmioty których dotyczą, a zatem mają charakter zwolnień przedmiotowo-podmiotowych. Rada Miejska w Czeladzi nie miała do ustalenia takich zwolnień delegacji ustawowej, a więc w sposób istotny naruszyła art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność w ww. części badanej uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia
25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Czeladzi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »