| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 282/XXIX/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

w sprawie: stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na ujęciu we wzorach deklaracji stanowiących załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały opłaty
za świadczenie usługi dodatkowej w postaci wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane, podczas gdy wzór deklaracji ustalany przez radę gminy dotyczyć powinien wyłącznie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stanowi to naruszenie art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r,
poz. 391).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 9 listopada 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wpłynęła uchwała Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą
Nr 273/XXVIII/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały.

W trakcie postępowania nadzorczego w sprawie przedłożonej uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Kolegium Izby zważyło co następuje:

Badaną uchwałą Rada Miasta postanowiła m. in. określić wzór deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez:

- właściciela nieruchomości zamieszkanej – według załącznika Nr 1 do uchwały,

- właściciela nieruchomości niezamieszkanej – według załącznika Nr 2 do uchwały.

Obydwa wzory deklaracji przewidują obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za świadczenie usługi dodatkowej w postaci wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane. Informacje służące obliczeniu usługi dodatkowej, o której mowa powyżej zawarto w pozycjach: C4 i D2 wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 i w pozycjach C3 i D2 wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały. Podlegają one wypełnieniu wówczas, gdy właściciel nieruchomości wypełni odpowiednią rubrykę deklaracji, która dotyczy wyposażenia nieruchomości za dodatkową opłatą w pojemnik lub pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych.

Z treści przedłożonych deklaracji wynika, że łączna opłata miesięczna obejmuje opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną według liczby mieszkańców nieruchomości lub liczby odbieranych pojemników oraz opłaty za wyposażenie nieruchomości w pojemnik lub pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.

W związku z tym Kolegium Izby pragnie zauważyć, że w świetle art. 6 n ustawy wzór deklaracji winien dotyczyć tylko wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obejmuje koszty:

- odbierania, transportu, zbieraniem, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługa administracyjna systemu.

Poza wyliczeniem wysokości opłaty wzór deklaracji powinien obejmujmować objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia, informację o terminie i miejscu składania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Brak jest zatem podstaw do ujęcia w deklaracji danych służących do wyliczenia usługi dodatkowej polegającej na udostępnieniu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Potwierdza to zapis
art. 5 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w myśl, którego do obowiązków właściciela nieruchomości należy wyposażenie jej w pojemniki służące do obliczenia odpadów komunalnych. Oznacza to, że koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6 r ustawy nie obejmują kosztu związanego z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do odbierania odpadów. W związku z czym udostępnienie pojemnika należy traktować jako odrębną usługę dodatkową. Zgodnie z art. 6 r ust. 4 ustawy rada w drodze uchwały może postanowić o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i wysokość cen za te usługi.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że postanowienia Rady Miasta Siemianowic Śląskich o włączeniu usługi dodatkowej polegającej na udostępnieniu pojemnika lub pojemników na odpady komunalne do deklaracji o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykracza poza upoważnienie ustawowe i stanowi istotne naruszenie wskazanegow sentencji uchwały art. 6 n ust.1 ustawy stanowiącego o treści wzoru deklaracji o wysokości opłaty.

Dodać należy, że zdaniem Kolegium Izby zbędne jest zamieszczenie w pozycji G wzorów deklaracji oświadczenia dotyczącego pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego i zgody na przetwarzanie przez Urząd Miasta Siemianowic Śląskich danych osobowych w celu prowadzenia postępowania administracyjnego gdyż:

- zobowiązanie do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej może wynikać tylko z ustawy, a nie uchwały rady gminy stanowiącej przepis prawa miejscowego,

- przetwarzanie danych w rozpatrywanym przypadku jest możliwe na podstawie obowiązujących przepisów i nie wymaga odrębnej zgody osoby zainteresowanej.

Ponadto dane, o których mowa w pozycji C3 wzoru deklaracji stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały (np. ilość uczniów, ilość zatrudnionych pracowników, pomieszczenia lokalu handlowego itd.) mogą być żądane jeżeli na podstawie art. 6 n ust. 2 ustawy rada gminy określi wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Kolegium Izby Obrachunkowej orzekło
o nieważności w części badanej uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Siemianowic Śląskich przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »