| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 282/XXIX/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

w sprawie: stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na ujęciu we wzorach deklaracji stanowiących załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały opłaty
za świadczenie usługi dodatkowej w postaci wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane, podczas gdy wzór deklaracji ustalany przez radę gminy dotyczyć powinien wyłącznie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stanowi to naruszenie art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r,
poz. 391).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 9 listopada 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wpłynęła uchwała Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą
Nr 273/XXVIII/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały.

W trakcie postępowania nadzorczego w sprawie przedłożonej uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Kolegium Izby zważyło co następuje:

Badaną uchwałą Rada Miasta postanowiła m. in. określić wzór deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez:

- właściciela nieruchomości zamieszkanej – według załącznika Nr 1 do uchwały,

- właściciela nieruchomości niezamieszkanej – według załącznika Nr 2 do uchwały.

Obydwa wzory deklaracji przewidują obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za świadczenie usługi dodatkowej w postaci wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane. Informacje służące obliczeniu usługi dodatkowej, o której mowa powyżej zawarto w pozycjach: C4 i D2 wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 i w pozycjach C3 i D2 wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały. Podlegają one wypełnieniu wówczas, gdy właściciel nieruchomości wypełni odpowiednią rubrykę deklaracji, która dotyczy wyposażenia nieruchomości za dodatkową opłatą w pojemnik lub pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych.

Z treści przedłożonych deklaracji wynika, że łączna opłata miesięczna obejmuje opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną według liczby mieszkańców nieruchomości lub liczby odbieranych pojemników oraz opłaty za wyposażenie nieruchomości w pojemnik lub pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.

W związku z tym Kolegium Izby pragnie zauważyć, że w świetle art. 6 n ustawy wzór deklaracji winien dotyczyć tylko wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obejmuje koszty:

- odbierania, transportu, zbieraniem, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługa administracyjna systemu.

Poza wyliczeniem wysokości opłaty wzór deklaracji powinien obejmujmować objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia, informację o terminie i miejscu składania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Brak jest zatem podstaw do ujęcia w deklaracji danych służących do wyliczenia usługi dodatkowej polegającej na udostępnieniu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Potwierdza to zapis
art. 5 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w myśl, którego do obowiązków właściciela nieruchomości należy wyposażenie jej w pojemniki służące do obliczenia odpadów komunalnych. Oznacza to, że koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6 r ustawy nie obejmują kosztu związanego z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do odbierania odpadów. W związku z czym udostępnienie pojemnika należy traktować jako odrębną usługę dodatkową. Zgodnie z art. 6 r ust. 4 ustawy rada w drodze uchwały może postanowić o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i wysokość cen za te usługi.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że postanowienia Rady Miasta Siemianowic Śląskich o włączeniu usługi dodatkowej polegającej na udostępnieniu pojemnika lub pojemników na odpady komunalne do deklaracji o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykracza poza upoważnienie ustawowe i stanowi istotne naruszenie wskazanegow sentencji uchwały art. 6 n ust.1 ustawy stanowiącego o treści wzoru deklaracji o wysokości opłaty.

Dodać należy, że zdaniem Kolegium Izby zbędne jest zamieszczenie w pozycji G wzorów deklaracji oświadczenia dotyczącego pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego i zgody na przetwarzanie przez Urząd Miasta Siemianowic Śląskich danych osobowych w celu prowadzenia postępowania administracyjnego gdyż:

- zobowiązanie do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej może wynikać tylko z ustawy, a nie uchwały rady gminy stanowiącej przepis prawa miejscowego,

- przetwarzanie danych w rozpatrywanym przypadku jest możliwe na podstawie obowiązujących przepisów i nie wymaga odrębnej zgody osoby zainteresowanej.

Ponadto dane, o których mowa w pozycji C3 wzoru deklaracji stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały (np. ilość uczniów, ilość zatrudnionych pracowników, pomieszczenia lokalu handlowego itd.) mogą być żądane jeżeli na podstawie art. 6 n ust. 2 ustawy rada gminy określi wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Kolegium Izby Obrachunkowej orzekło
o nieważności w części badanej uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Siemianowic Śląskich przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »